Zásady ochrany osobných údajov

"## Zásady ochrany osobných údajov

Linde Material Handling Slovenská Republika, s.r.o., (ďalej len ""Prevádzkovateľ", ""My"" alebo ""Nás") oceňuje Vašu návštevu našej webovej stránky a Váš záujem o našu spoločnosť a produkty. Toto vyhlásenie o ochrane údajov vám poskytuje informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje v závislosti od príslušného kontextu spracovania. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky informácie, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom našej webovej stránky alebo inými prostriedkami v súvislosti s našou spoločnosťou.

1. Obsah

Aké informácie zhromažďujeme? Spracovanie sa týka údajov, ktoré môžu byť osobné a/alebo obchodné. Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ako sú mená, adresy, telefónne čísla alebo e-mailové adresy, ktoré sú vyjadrením identity osoby.

Prečo používame vaše osobné údaje? Bez osobných údajov vás nemôžeme identifikovať, keď navštívite našu webovú stránku alebo vás kontaktujeme. Preto je spracovanie vašich osobných údajov kľúčové pre všetky obchodné požiadavky. Z tohto dôvodu je bezpečnosť a integrita vašich osobných údajov počas spracovania, ako aj bezpečnosť všetkých obchodných údajov dôležitým záujmom, ktorému v našich obchodných procesoch venujeme osobitnú pozornosť.

Ako používame osobné údaje a čo zdieľame s ostatnými? Vaše osobné údaje spracúvame, iba ak máme právny základ alebo ak ste nám na to dali súhlas. To isté platí pre prenos vašich osobných údajov iným osobám: To platí len v prípade, ak nám to umožňuje zákon, zmluva alebo váš súhlas.

Pre ďalšie podrobnosti si všimnite nasledujúce informácie:

2. Zodpovedný poskytovateľ a kontakt

Linde Material Handling Slovenská Republika, s.r.o.
Nozdrkovce 1798
911 04 Trenčín-Biskupice
Slovenská Republika

Telefón: 032/746 09 14
Email: Lindeshop@linde-mh.sk

3. Spracúvanie osobných údajov zodpovedným poskytovateľom

Poskytnutie vašich osobných údajov nám je dobrovoľné. Bez týchto údajov vám však nemôžeme poskytnúť službu čiastočne ani ako celok. Nepoužíva sa automatizovaný proces rozhodovania (vrátane profilovania).

Ak na spracúvanie osobných údajov využívame automatizované prostriedky, ktoré majú právne účinky alebo sa vás významne dotýkajú, prijmeme primerané opatrenia na ochranu vašich práv a slobôd vrátane ľudských práv.

Vaše osobné údaje budú spracované v závislosti od možnosti kontaktu. Môže ísť napríklad o uchovávanie osobných údajov, ich použitie alebo vymazanie. Preto vám poskytujeme nasledujúce informácie:

3.1 Web stránka

Zakaždým, keď vstúpite na našu webovú stránku, údaje a informácie sa prenesú na servery našej spoločnosti. V rámci tohto procesu zhromažďujeme nasledovné osobné údaje: Komunikačné údaje v závislosti od konkrétneho použitia (napr. meno, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, IP adresa).

Tieto údaje sú tiež dočasne zaznamenané v protokolových súboroch v našom systéme. Tieto údaje neuchovávame spolu s inými osobnými údajmi, ktoré sa vás týkajú.

Vašu IP adresu musí systém dočasne uložiť, aby vám sprístupnil našu webovú stránku. Po dobu trvania vašej návštevy našej webovej stránky preto musíme uložiť vašu IP adresu.

Vyššie uvedené údaje sú uložené v protokolových súboroch, aby bolo možné:

 • správne reprodukovať obsah našej webovej stránky; na optimalizáciu našej webovej stránky;

 • dlhodobú funkčnosť našich IT systémov a

 • technológie, najmä s ohľadom na zaistenie bezpečnosti a stability našej webovej stránky;

 • poskytnúť príslušným vládnym orgánom informácie, ktoré potrebujú v prípade kybernetického útoku.

Ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na poskytovanie našej webovej stránky, účelom spracúvania je plnenie našich zmluvných záväzkov voči Vám a plnenie zmluvy. Ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na posúdenie bezpečnosti a stability našich systémov, právnym základom pre takéto spracúvanie sú naše oprávnené záujmy alebo oprávnené záujmy príslušného vládneho orgánu. Oprávnený záujem na spracúvaní osobných údajov vyplýva z vyššie uvedeného účelu zaistenia bezpečnosti a stability našich systémov. Toto spracovanie údajov je preto technicky nevyhnutné, aby sme vám mohli poskytnúť službu (zobrazenie a fungovanie webovej stránky), o ktorú ste výslovne požiadali. Nami zhromaždené údaje nikdy nepoužijeme na vyvodzovanie záverov o vašej osobe.

Údaje sa automaticky odstránia, akonáhle už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli zhromaždené. Údaje, ktoré sa spracúvajú na účely poskytovania našej webovej stránky, sa vymažú na konci relácie prehliadača. Údaje uložené v protokolových súboroch sa automaticky vymažú maximálne po siedmich dňoch.

Vyššie popísané činnosti spracovania údajov sú nevyhnutné pre fungovanie našej webovej stránky. Používatelia preto nemôžu namietať proti tomuto typu spracovania údajov.

Používame tiež súbory cookie a služby webovej analýzy, keď používatelia navštívia našu webovú stránku. Ďalšie informácie o tom nájdete nižšie a v našich pravidlách používania súborov cookie.

3.2 Newsletter a marketingový materiál

Vďaka nášmu bezplatnému bulletinu alebo inému marketingovému materiálu, ako sú propagačné akcie, pozvánky, oznámenia o produktoch (marketingové materiály), môžete byť informovaní o najnovších správach od Linde Material Handling Group alebo Linde Material Handling UK Ltd. Ak sa zaregistrujete pre náš marketing Materiály, budú nám odovzdané nasledujúce kategórie osobných údajov:

 • Komunikačné údaje (napr. povinné: e-mailová adresa; nepovinné: adresa (pán/pani), priezvisko, meno, telefónne číslo).

Po potvrdení, že si želáte dostávať marketingové materiály na adresu, ktorú ste uviedli, a prostredníctvom komunikačných prostriedkov označených kliknutím na tlačidlo „Registrovať sa na odber nášho newslettera“ bude spracovaná vaša e-mailová adresa alebo číslo mobilného telefónu. aby sme vám mohli posielať pravidelné marketingové materiály podľa požiadaviek. Vaše ďalšie informácie budú použité na osobné adresovanie marketingových materiálov

Marketingové materiály sú ponúkané ako voliteľná služba. V rámci procesu elektronickej registrácie preto získavame váš súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na tento účel a odkazujeme vás na tieto zásady ochrany osobných údajov. Právnym základom spracovania osobných údajov je váš súhlas.

Vaša e-mailová adresa bude spracovaná, aby bolo možné doručovať marketingové materiály. Ostatné údaje, ktoré uvediete na vstupnej obrazovke, budú spracované, aby sme vás mohli osobne osloviť v našich marketingových materiáloch.

Údaje sa vymažú, len čo už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli zhromaždené. E-mailová adresa je uložená iba vtedy, ak ste sa prihlásili na odber našich marketingových materiálov. Ak sa rozhodnete svoj súhlas odvolať (viac o tom nižšie), osobné údaje, ktoré ste od vás získali na tento účel, budú okamžite vymazané.

Ak si už neželáte dostávať naše marketingové materiály, môžete sa kedykoľvek odhlásiť z distribučného zoznamu. Odhlásením sa zároveň odvolávate svoj súhlas so spracovaním vyššie uvedených údajov.

Ak to chcete urobiť, prejdite na stránku „Zrušiť odber bulletinu“. Každé vydanie Marketingových materiálov obsahuje aj odkaz, ktorý môžete použiť na odhlásenie zo služby.

3.3 Kontaktujte nás

Ak kontaktujete našu spoločnosť e-mailom, prijímame a uchovávame nasledujúce údaje:

 • Vašu e-mailovú adresu a

 • ďalšie informácie vrátane akýchkoľvek osobných údajov, ktoré v tejto súvislosti poskytnete, ako sú kontaktné údaje

Tieto údaje spracúvame buď za účelom a oprávneným záujmom tejto činnosti spracúvania údajov je spracovanie Vášho dopytu, alebo realizácia predzmluvných opatrení prijatých na základe Vášho dopytu; splnenie zmluvy, ako aj na základe súhlasu alebo preto, že o to výslovne požiadate. Tieto údaje poskytujeme tretím stranám iba vtedy, ak je to potrebné na zodpovedanie alebo spracovanie vašej otázky. Potenciálni príjemcovia závisia od konkrétnej požiadavky.

Ak nás kontaktujete e-mailom, môžete kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov zaslaním e-mailu na adresu enquiries@linde-mh.co.uk V tomto prípade bude naša korešpondencia s vami ukončená a všetky osobné údaje uložené v súvislosti s vašou otázkou budú okamžite vymazané, pokiaľ to nie je v rozpore so zákonnými lehotami uchovávania alebo pokiaľ to nie je potrebné na uplatnenie/obhajobu právnych nárokov.

3.4 Spracovanie objednávky / Internetový obchod

Pre objednanie produktov cez náš WebShop je potrebné, aby ste nám poskytli údaje o Vašej objednávke. Tieto údaje môžu zahŕňať osobné údaje ako napr

 • kontaktné údaje (meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo)

 • Adresa doručenia (prvý riadok/ulica, PSČ, mesto)

 • údaje o bankovom účte, identifikačné čísla, informácie o registrácii kreditnej karty atď. ("zmluvné údaje"")

 • Typ a počet vybraných produktov

 • Čas zadania objednávky, IP adresa.

Registrácia alebo vytvorenie používateľského účtu nie je potrebné, ale možné. Ak sa uskutoční dobrovoľná registrácia, požiadame vás aj o používateľské meno a heslo.

Spracovanie týchto zmluvných údajov je založené na plnení zmluvy/realizácii predzmluvných opatrení, alebo je to nevyhnutné na to, aby sme vám mohli poskytnúť v tomto smere požadovanú službu. ako aj na plnenie zákonných (skladovacích/dokumentačných) povinností týkajúcich sa uskutočnených transakcií objednávok .

Nie je povinnosťou nám tieto osobné údaje poskytnúť, avšak bez týchto údajov nie je možné prostredníctvom internetového obchodu uskutočniť nákup. Uchováva sa alebo spracováva aj korešpondencia vedená z dôvodu používania internetového obchodu alebo dokončeného nákupu.

Údaje kontaktnej osoby získavame buď od nášho (potenciálneho) zákazníka internetového obchodu (ako zamestnávateľa kontaktnej osoby), alebo z iného verejného zdroja (napr. webová stránka (potenciálneho) zákazníka). Akékoľvek kontaktné údaje kontaktných osôb zmluvného partnera spracúvame na základe oprávneného oprávneného záujmu o bezproblémovú a efektívnu komunikáciu a pre vysledovateľnosť zodpovedností.

Ďalej sa používajú kontaktné údaje zo zmluvných údajov na

 • informácie pre zákazníkov o nových produktoch a službách,

 • merania spokojnosti zákazníkov vrátane prieskumov,

 • riadenie kvality a identifikácia zlepšení,

 • vnútorná správa

za predpokladu, že sa získa súhlas na takéto použitie. Vyššie uvedené účely spadajú pod náš oprávnený záujem, nakoľko spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu možno považovať za oprávnené, ako aj na základe súhlasu.

Ak sa proces nákupu preruší, údaje zadané v priebehu procesu nákupu (napr. údaje nákupného košíka alebo kmeňové údaje) sa neuložia. V prípade uzatvorenia zmluvy uchovávame súvisiace údaje v rámci zákonných lehôt uchovávania/dokumentácie alebo dovtedy, kým je to potrebné na uplatnenie/obhajobu prípadných právnych nárokov.

Vaše údaje uchovávame v súvislosti s propagačnými prístupmi v závislosti od trvania a intenzity zákazníckeho vzťahu alebo v závislosti od akéhokoľvek súhlasu, námietky alebo odvolania.

3.5 Zákonné povinnosti a dodržiavanie

Môže byť nevyhnutné použiť vaše osobné údaje na spracovanie a riešenie právnych sporov alebo na uplatnenie našich nárokov. V tejto súvislosti je to v našom oprávnenom záujme. Spracúvanie vašich údajov v súvislosti s akýmkoľvek úradným vyšetrovaním alebo za účelom plnenia oprávnených žiadostí orgánov činných v trestnom konaní alebo správnych orgánov je založené na zákonnom.

3.6 Prenos dát

V rozsahu a v rozsahu, v akom je to potrebné na plnenie zmluvy, máme my alebo prijímajúca strana oprávnený záujem na prenose údajov, alebo ak ste na prenos udelili súhlas, môžeme vaše osobné údaje odovzdať iným zodpovedným stranám . Tretími stranami môžu byť aj iné spoločnosti v skupine Linde. Okrem toho môžu byť vaše osobné údaje poskytnuté aj iným zodpovedným stranám, ak sme tak povinní urobiť zo zákona alebo na základe vykonateľného úradného alebo súdneho príkazu.

Ak sú osobné údaje prenášané tretím stranám, týchto príjemcov sme vyberali s najväčšou starostlivosťou a pravidelne ich monitorujeme, najmä s ohľadom na ich starostlivé zaobchádzanie a ochranu Vami uložených údajov. Takýmito príjemcami môžu byť aj iné spoločnosti v rámci skupiny spoločností prevádzkovateľa údajov.

Za týchto podmienok môžu byť príjemcami vašich osobných údajov

 • poskytovatelia služieb, najmä tí, od ktorých ponúkame komunikačné alebo marketingové služby

 • Poskytovateľ platobných služieb

 • Súdy, úrady

 • Poisťovateľ

 • Zákonný zástupca

 • Tretí finančník

 • Prepravcovia/prepravcovia

 • Investori

 • Poskytovateľ IT služieb

 • Predajný partner

K vašim osobným údajom môžu pristupovať naši zamestnanci, agenti alebo dodávatelia z krajiny mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) na akýkoľvek z účelov uvedených v týchto zásadách. Tieto krajiny môžu mať zákony na ochranu údajov, ktoré môžu byť menej prísne ako zákony v EHP. Zabezpečíme, aby sa so všetkými vašimi informáciami, ktoré sú prístupné mimo EHP, zaobchádzalo s primeranými zárukami.

Niektoré krajiny mimo EHP, ako napríklad Kanada a Švajčiarsko, boli Európskou komisiou uznané za v podstate rovnocenné so zákonmi EHP o ochrane údajov, takže nie sú potrebné žiadne ďalšie právne záruky. V krajinách, ktoré takéto oprávnenie nemajú, vás buď požiadame o váš súhlas s prenosom, alebo ho prenesieme na základe zmluvných podmienok schválených Európskou komisiou, ktoré príjemcovi priamo ukladajú rovnocenné povinnosti v oblasti ochrany údajov, pokiaľ nie sme oprávnení podľa príslušné právne predpisy na ochranu údajov na uskutočnenie takýchto prenosov bez takýchto formalít.

3.7 Uloženie a vymazanie

Vaše osobné údaje môžeme voľne uchovávať po dobu, na ktorú máme legitímny účel. Legitímne účely v tomto ohľade možno nájsť v príslušných častiach. Vo všeobecnosti vymažeme vaše osobné údaje, okrem údajov, ktoré sme povinní uchovávať zo zákona.

4. Integrácia služieb a obsahu tretích strán

Sme agilná spoločnosť. Preto je pre nás dôležité, aby sme boli prítomní a dostupní našim zákazníkom, kdekoľvek trávia svoj čas. Odkazy na platformy sociálnych médií ako LinkedIn, YouTube alebo Twitter boli preto vložené na našu webovú stránku. Logá týchto platforiem sociálnych médií vám pomáhajú identifikovať odkazy na stránky so službami sociálnych médií na našej webovej lokalite. Ak kliknete na jeden z týchto odkazov sociálnych médií, budete presmerovaní na firemný profil príslušného poskytovateľa na príslušnej platforme sociálnych médií. Spracovanie osobných údajov príslušným poskytovateľom sociálnych médií sa začína až v tomto bode. Informácie o tom, ako sa spracúvajú vaše osobné údaje pri používaní webových stránok týchto poskytovateľov sociálnych médií, nájdete v informáciách o ochrane údajov príslušného poskytovateľa.

4.1 Aktívne prvky

Naša webová stránka obsahuje vstavané aktívne prvky, ako sú JavaScript a ActiveX, ako aj ďalšie ovládacie prvky a skriptovacie jazyky, ktoré obsahujú aktívne komponenty. Ak máte obavy o bezpečnosť, tieto prvky môžete kedykoľvek zakázať v nastaveniach prehliadača. Na našej webovej stránke je možné sa pohybovať aj bez JavaScriptu.

4.2 Webové písma Google

Táto stránka používa takzvané webové fonty poskytovateľa Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ("Google"") na jednotné zobrazovanie fontov. Keď vstúpite na stránku, váš prehliadač načíta požadované webové fonty do vyrovnávacej pamäte prehliadača, aby sa text a fonty zobrazili správne.

Ak to chcete urobiť, prehliadač, ktorý používate, sa musí pripojiť k serverom Google. Tieto informujú Google o tom, že sa na našu webovú stránku pristupovalo prostredníctvom vašej IP adresy. Používanie webových fontov Google je v záujme jednotnej a atraktívnej prezentácie našich online ponúk. Toto predstavuje prevažujúci oprávnený záujem z našej strany alebo k tomu dochádza preto, že si výslovne prajete navštíviť našu webovú stránku a zobrazenie bez tejto funkcie nie je možné.

Váš počítač používa predvolené písmo, ak váš prehliadač nepodporuje webové písma.

Ďalšie informácie o webových písmach Google nájdete na https://developers.google.com/fonts/faq a v pravidlách ochrany súkromia spoločnosti Google: https:// policy.google.com/privacy?hl=sk&gl=sk

4.3 Google Analytics 4

Na tejto webovej stránke používame službu Google Analytics 4. Toto je služba webovej analýzy spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko („Google“). Službu Google Analytics 4 používame na analýzu a pravidelné zlepšovanie používania našej webovej stránky. Vďaka analýze štatistík môžeme neustále zlepšovať našu ponuku pre vás a robiť našu webovú stránku pre vás ešte zaujímavejšou. Služba Google Analytics 4 používa súbory tzv. „cookie“. Ide o textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a umožňujú analyzovať vaše používanie našej webovej stránky. Informácie o vašom používaní webovej stránky, ktoré sa získavajú pomocou súborov cookie, sa pravidelne prenášajú na servery spoločnosti Google a ukladajú sa v spoločnosti Google. Nie je vylúčený ďalší prenos na servery spoločnosti Google LLC. v USA a ich uloženie tam. Pri používaní služby Google Analytics 4 sa IP adresa prenášaná vaším koncovým zariadením pri používaní webovej stránky štandardne a automaticky vždy zhromažďuje a spracúva len v anonymizovanej forme, takže zhromaždené informácie nemožno priamo spojiť s príslušnou osobou. Táto automatická anonymizácia prebieha tak, že spoločnosť Google skráti IP adresu prenášanú vaším koncovým zariadením v rámci členských štátov Európskej únie (EÚ) alebo iných signatárskych štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP) o posledných šesť čísel.

Na spracovanie vašich údajov sme získali váš súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 veta 1 písm. a) smernice GDPR. Váš súhlas zahŕňa aj prenos údajov do USA s rizikom prístupu úradov k údajom.
Spoločnosť Google pre nás vyhodnocuje informácie o správaní používateľov na našej webovej stránke, vytvára o tom správy a využíva tieto údaje na to, aby nám ako prevádzkovateľovi webovej stránky poskytla ďalšie služby spojené s používaním webovej stránky a internetu. Skrátená IP adresa odoslaná vaším prehliadačom pri používaní služby Google Analytics 4 nebude zlúčená s inými údajmi uloženými spoločnosťou Google. Ak si neželáte, aby sa súbory cookie ukladali (alebo chcete deaktivovať službu Google Analytics 4), môžete toto nastavenie kedykoľvek vykonať pomocou nášho nástroja na udeľovanie súhlasu so súbormi cookie.

Môžete tiež zabrániť tomu, aby spoločnosť Google zhromažďovala údaje generované súborom cookie a týkajúce sa vášho používania webovej stránky. Stačí si stiahnuť a nainštalovať doplnok prehliadača, ktorý je k dispozícii na tomto odkaze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Tým sa zabráni aj zaznamenávaniu IP adresy. Tým sa tiež zabráni spracovaniu vašich údajov v službe Google Analytics 4. Funkciu „UserIDs“ môžete na tejto webovej stránke používať ako rozšírenie služby Google Analytics 4. Ak ste súhlasili s používaním služby Google Analytics 4 v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) smernice GDPR, vytvorili ste si účet na tejto webovej stránke a prihlásili ste sa pomocou tohto účtu na rôznych zariadeniach, môžu sa analyzovať vaše aktivity vrátane konverzií na rôznych zariadeniach. V prípade prenosu údajov do USA sa poskytovateľ pripojil k rámcu EÚ a USA na ochranu osobných údajov (EU-US Data Privacy Framework), ktorý zabezpečuje dodržiavanie európskej úrovne ochrany údajov na základe rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti. Ako rozšírenie služby Google Analytics 4 možno na tejto webovej stránke používať službu Google Signals na vytváranie reportov o používaní na rôznych zariadeniach.

Na tento účel sa štandardne zhromažďujú nasledujúce údaje:

 • Mesto
 • Zemepisná šírka (mesta)
 • Zemepisná dĺžka (mesta)
 • Sekundárna verzia prehliadača
 • User-Agent-String prehliadača
 • Značka zariadenia
 • Model zariadenia
 • Názov zariadenia
 • Sekundárna verzia operačného systému
 • Sekundárna verzia platformy
 • Rozlíšenie obrazovky

Ak ste si aktivovali personalizované reklamy a prepojili svoje zariadenia s účtom Google, spoločnosť Google môže analyzovať vaše správanie pri používaní na rôznych zariadeniach a vytvárať databázové modely vrátane konverzií medzi zariadeniami na základe vášho súhlasu s používaním služby Google Analytics 4 v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) smernice GDPR. Od spoločnosti Google nedostávame žiadne osobné údaje, iba štatistiky. Ak chcete zastaviť analýzu medzi zariadeniami, môžete v nastaveniach svojho konta Google deaktivovať funkciu „Personalizovaná reklama“. Na tento účel postupujte podľa pokynov na tejto stránke: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de

Viac informácií o službách Google Signals nájdete na tomto odkaze: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=de

Na našej webovej stránke môžeme používať aj funkciu „demografické charakteristiky“ služby Google Analytics 4. Demografické údaje sú špecifické informácie o skupinách ľudí. Na základe tejto funkcie je možné vytvoriť správy, ktoré obsahujú informácie o veku, pohlaví a záujmoch (tzv. demografické charakteristiky) používateľov našej webovej stránky. Tieto údaje pochádzajú z reklamy založenej na záujmoch od spoločnosti Google, zo siete Google Display Network a z údajov o návštevníkoch od poskytovateľov tretích strán. Túto funkciu môžete kedykoľvek deaktivovať prostredníctvom nastavení reklám vo svojom konte Google. Je však možné deaktivovať aj službu Google Analytics 4, ako je opísané vyššie. Stačí si stiahnuť a nainštalovať doplnok prehliadača, ktorý je k dispozícii na tomto odkaze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Ďalšie informácie nájdete tu:

Podmienky používania: https://www.google.com/analytics/terms/de.html.

Vyhlásenie o ochrane údajov spoločnosti Google: https://privacy.google.com/businesses/compliance/#!#gdpr

Google (Universal) Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/3379636?hl=de

4.4 Správca značiek Google

Pomocou Správcu značiek Google možno značky webových stránok spravovať prostredníctvom rozhrania. Implementuje iba značky, ale nenastavuje súbory cookie ani nezhromažďuje osobné informácie. Správca značiek Google môže v prípade potreby spúšťať ďalšie značky, ktoré môžu zhromažďovať údaje, kým k týmto údajom nepristupujeme prostredníctvom Správcu značiek Google.

Ďalšie informácie o Správcovi značiek Google nájdete na nasledujúcom odkaze: https://www.google.com/analytics/terms/tag-manager/.

4.5 Konverzia Google Ads

Pomocou služby Google Ads Conversion of Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, (ďalej len „Google“), môžeme zobrazovať reklamy o našich službách na externých webových stránkach. Týmto spôsobom môžeme použiť údaje z reklamných kampaní na určenie úspešnosti každej reklamnej kampane. Vyššie uvedené cielené opatrenie sa vykonáva na základe oprávneného záujmu. Naším záujmom je cielená reklama, aby ste dostávali reklamy, ktoré by vás mohli zaujímať a aby sme analyzovali ich vplyv a účinnosť a váš súhlas.

Reklamný materiál dodáva spoločnosť Google prostredníctvom takzvaných „reklamných serverov“. Na tento účel používame súbory cookie reklamného servera, pomocou ktorých možno merať určité parametre na meranie úspešnosti, ako je vkladanie reklám alebo kliknutia používateľmi. Keď pristupujete na našu webovú stránku prostredníctvom reklamy Google, Google Adwords uloží do vášho zariadenia súbor cookie. Tieto súbory cookie nie sú určené na to, aby vás jednotlivo identifikovali a vo všeobecnosti vypršia po 30 dňoch. Pre tento súbor cookie sú zvyčajne jedinečné ID súboru cookie, počet zobrazení reklamy na umiestnenie (frekvencia), posledné zobrazenie (relevantné pre konverzie po zobrazení) a informácie o zrušení (označenie, že používateľ si už neželá byť kontaktovaný). uložené ako hodnoty analýzy.

Keďže nemáme žiadny vplyv na rozsah a ďalšie použitie údajov zhromaždených spoločnosťou Google pomocou tohto nástroja, ďalšie informácie nájdete na https://policies.google.com/privacy?hl=sk&gl=uk.

Používanie súborov cookie spoločnosťou Google môžete deaktivovať tak, že prejdete na stránku deaktivácie reklamy Google http://www.google.com/ads/preferences. Súbory cookie na sledovanie konverzií môžete deaktivovať aj nastavením prehliadača tak, aby blokoval súbory cookie z domény „googleadservices.com“. Upozorňujeme však, že ak tak urobíte, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej lokality.

4.6 Používanie GA Audience

Na účely remarketingu používame službu analýzy webových stránok GA Audiences od spoločnosti Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; („Google“). Používateľské profily sa vytvárajú pomocou pseudonymov. Táto technológia umožňuje používateľom, ktorí v minulosti navštívili naše webové stránky a využívali naše online služby na zobrazovanie cielených reklám od nás na externých webových stránkach v sieti partnerov Google. Zahŕňa to umiestnenie súboru cookie do vášho počítača na analýzu správania používateľov pri návšteve webových stránok, ktoré potom možno použiť na cielené odporúčania produktov a záujem o založená reklama.

Týmto spôsobom sa snažíme zobrazovať vám reklamy, ktoré sú obzvlášť relevantné a zaujímajú vás. Právnym základom spracovania vašich údajov je oprávnený záujem, prípadne váš súhlas.

Zhromažďovaniu a preposielaniu vašich osobných údajov (najmä vašej IP adresy) a spracovaniu týchto údajov môžete zabrániť deaktiváciou Java Scriptu vo vašom prehliadači alebo inštaláciou nástroja, ako je „NoScript“. Môžete tiež zabrániť odosielaniu informácií generovaných súborom cookie o vašom používaní webovej stránky spoločnosti Google (vrátane vašej IP adresy) a zabrániť spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google. Ak to chcete urobiť, stiahnite si a nainštalujte doplnok prehliadača dostupný na nasledujúcom odkaze: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk

Ak chcete získať ďalšie informácie o ochrane údajov pri používaní GA Audience, kliknite na nasledujúci odkaz: [https://support.google.com/analytics/answer/2700409?hl=sk&ref_topic=2611283](https://support.google. com/analytics/answer/2700409?hl=sk&ref_topic=2611283)

4.7 Používanie reklamných produktov Google Marketing Platform (GMP)

Táto webová stránka používa reklamné produkty Google Marketing Platform spoločnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA (ďalej len „Google“). Reklamné produkty GMP používajú súbory cookie na zobrazovanie reklám relevantných pre používateľov, na zlepšenie prehľadov kampaní alebo na zabránenie tomu, aby používateľ videl rovnaké reklamy viackrát. Spoločnosť Google používa súbor cookie na zhromažďovanie informácií o tom, ktoré reklamy sa zobrazujú v ktorom prehliadači, a môže zabrániť tomu, aby sa zobrazovali viackrát. Okrem toho môže GMP vytvárať takzvané konverzie pomocou ID súborov cookie, ktoré súvisia so žiadosťami o reklamu. Ide o prípad, keď používateľ uvidí reklamu GMP a neskôr navštívi webovú stránku inzerenta pomocou rovnakého prehliadača a uskutoční nákup. Rovnako ako Google, súbory cookie GMP neobsahujú žiadne informácie umožňujúce osobnú identifikáciu. Prostredníctvom zahrnutia reklamných produktov GMP získava Google informácie o tom, že ste vstúpili do určitej časti našej webovej stránky alebo ste klikli na jednu z našich reklám.

Právnym základom používania vašich údajov je oprávnený záujem (zobrazovanie záujmovo orientovanej reklamy) a váš súhlas.

Účasti v tejto metóde sledovania môžete zabrániť rôznymi spôsobmi:

 • zmenou nastavení v softvéri vášho prehliadača na potlačenie súborov cookie tretích strán, aby ste nedostávali reklamy tretích strán;

 • deaktiváciou súborov cookie na sledovanie konverzií nastavením svojho prehliadača tak, aby blokoval súbory cookie z domény „www.googleadservices.com“, https://www.google.com/settings/ads, pričom toto nastavenie sa vymaže, keď odstránite svoj cookies;

 • deaktiváciou záujmovo orientovaného zobrazovania poskytovateľa, ktoré je súčasťou samoregulačnej kampane „O reklamách“ prostredníctvom odkazu http://www.aboutads.info/choices, pričom toto nastavenie sa vymaže, ak vymažte súbory cookie;

 • jeho trvalou deaktiváciou vo vašom prehliadači Firefox, Internet Explorer alebo Google Chrome cez odkaz http://www.google.com/settings/ads/plugin. Upozorňujeme, že v tomto prípade možno nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto ponuky.

Ďalšie informácie o reklamných produktoch GMP spoločnosti Google nájdete na stránkach https://support.google.com/displayvideo/answer/9015629 a https://support.google.com/displayvideo/answer/2839090?hl=de&ref_topic=3528231 a spoločnosti Google zásady ochrany osobných údajov vo všeobecnosti:

https://www.google. en/intl/sk/policies/privacy. Prípadne môžete navštíviť webovú stránku Network Advertising Initiative (NAI) na adrese http://www.networkadvertising.org.

4.8 Hotjar

Táto webová stránka používa analytický softvér Hotjar ("Hotjar") od Hotjar Ltd; 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, ktorá nám umožňuje merať a analyzovať správanie používateľov (kliknutia, pohyby myši, rolovanie atď.) na našej webovej stránke. Informácie sa generujú ako „kód sledovania“ a súbor cookie, keď navštívite našu webovú stránku, a prenášajú sa na servery Hotjar v Írsku.

Právnym základom používania Hotjar je oprávnený záujem a váš súhlas.

Kód sledovania zhromažďuje nasledujúce informácie:

 • Údaje závislé od zariadenia (IP adresa vášho zariadenia, veľkosť obrazovky vášho zariadenia, typ zariadenia a informácie o prehliadači, geografická poloha (iba krajina) a preferovaný jazyk, v ktorom si prezeráte našu webovú stránku)

 • Údaje denníka (referenčná doména, navštívené webové stránky, dátum a čas prístupu na webovú stránku)

Hotjar používa tieto informácie na analýzu vášho používania našej webovej stránky, na generovanie správ o používaní a ďalších služieb súvisiacich s používaním webovej stránky a analýzou internetu. Hotjar využíva na poskytovanie svojich vlastných služieb služby poskytované tretími stranami, ako sú Google Analytics a Optimizely. Tieto tretie strany môžu ukladať informácie, ktoré váš prehliadač odošle, keď navštívite webovú stránku, ako sú súbory cookie alebo požiadavky IP. Ďalšie informácie o tom, ako služby Google Analytics a Optimizely používajú a ukladajú údaje, nájdete v ich pravidlách ochrany osobných údajov.

Súbory cookie, ktoré Hotjar používa, majú rôzne „životy“. Niektoré trvajú až 365 dní a iné sú platné len počas trvania skutočnej návštevy.

Zhromažďovaniu údajov spoločnosti Hotjar môžete zabrániť kliknutím na tento odkaz: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out

4.9 Criteo Re-Targeting

Naša webová stránka využíva služby Criteo sro; 32 rue Blanche, 75009 Paríž, Francúzsko, aby sme vám mohli poskytnúť personalizovanú reklamu. Criteo preto spracúva nasledujúce osobné údaje:

Keď navštívite webovú stránku alebo mobilnú aplikáciu, zhromažďujeme nasledujúce informácie:

 • Identifikátory - Aktivita na stránke (cez súbor cookie)

 • Technické informácie o zariadení, ktoré používate, a internetovom softvéri (IP adresa)

Právnym základom používania Hotjar je oprávnený záujem (zobrazovanie záujmovo orientovanej reklamy) a váš súhlas.

Criteo môžete zabrániť v zhromažďovaní údajov kliknutím na tento odkaz: https://www.criteo.com/privacy/disable-criteo-services-on-internet-browsers/

Viac informácií o tom, ako Criteo používa údaje, nájdete na https://www.criteo.com/privacy/

4.10 Trengo

Multikanálová komunikačná platforma (správa požiadaviek na kontakt a komunikáciu);

poskytovateľ služieb: B.V., Burgemeester Reigerstraat 89, 3581 KP Utrecht, Holandsko;

Právny základ: Súhlas (čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. a) GDPR);

Webové sídlo: https://trengo.com/;

Zásady ochrany osobných údajov: https://trengo.com/privacy-statement;

Zmluva o spracovaní údajov: Poskytovateľ služby;

Ďalšie informácie: https://trengo.com/gdpr.

4.11 Používanie technológie SalesViewer®:

Na tejto webovej stránke sa používa technológia SalesViewer® spoločnosti SalesViewer® GmbH na zhromažďovanie a uchovávanie údajov na účely marketingu, prieskumu trhu a optimalizácie na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa webovej stránky a vášho súhlasu.

Na tento účel sa používa kód založený na javascripte, ktorý slúži na zhromažďovanie údajov týkajúcich sa spoločnosti a zodpovedajúce použitie. Dáta zozbierané touto technológiou sú šifrované pomocou neprepočítateľnej jednosmernej funkcie (tzv. hash). Údaje sú okamžite pseudonymizované a neslúžia na osobnú identifikáciu návštevníka tejto webovej stránky.

Údaje uložené v rámci Salesviewer budú vymazané, len čo už nebudú potrebné na zamýšľaný účel a vymazaniu nebránia žiadne zákonné povinnosti uchovávania.

Proti zhromažďovaniu a ukladaniu údajov môžete kedykoľvek namietať s účinnosťou do budúcnosti kliknutím na tento odkaz https://www.salesviewer.com/opt-out, aby ste v budúcnosti zabránili zhromažďovaniu údajov zo strany SalesViewer® na tejto webovej lokalite. Do vášho zariadenia sa umiestni súbor cookie opt-out pre túto webovú stránku. Ak vymažete súbory cookie v tomto prehliadači, musíte znova kliknúť na tento odkaz.

4.12. Datadog RUM

Na našich webových stránkach používame službu Real User Monitoring (RUM), ktorú poskytuje spoločnosť Datadog, Inc. 620 8th Avenue, Floor 45, New York, NY 10018, USA ("Datadog"). Spracovanie údajov slúži na analýzu tejto webovej lokality a jej návštevníkov prostredníctvom sledovania výkonu tejto webovej lokality, obrazoviek aplikácie, akcií používateľov, sieťových požiadaviek a výkonu nášho front-end kódu, monitorovania priebežných chýb a problémov a zostavovania správ o činnosti webovej lokality. Na tento účel sa spracúvajú tieto údaje

 • IP adresa,
 • dátum a čas zobrazenia stránky,
 • cesta kliknutia,
 • informácie o používanom prehliadači, používanom zariadení,
 • navštívené stránky,
 • URL odkazov (webová stránka, z ktorej ste sa dostali na našu webovú stránku),
 • údaje o polohe a
 • nákupné aktivity.

IP adresa prenášaná vaším prehliadačom pri používaní Datadog RUM sa nespája s inými údajmi spoločnosti Datadog. Spoločnosť Datadog používa technológie, ako sú súbory cookie, webová pamäť v prehliadači a sledovacie pixely, ktoré umožňujú analýzu vášho používania webových stránok. Takto vytvorené informácie o vašom používaní tejto webovej stránky sa prenášajú a uchovávajú výlučne v členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Zhromažďovaniu údajov spoločnosťou Datadog môžete zabrániť kliknutím na tento odkaz: ......

Ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť Datadog používa údaje, nájdete na adrese https://www.datadoghq.com/legal/privacy/.

5. Cookies

Radi by sme vás lepšie spoznali, aby sme vám mohli ponúknuť personalizovanejšie služby a ľahšie sa nám splnili vaše priania týkajúce sa používania vašich osobných údajov. Z tohto dôvodu naša webová stránka používa súbory cookie (vrátane niektorých súborov cookie tretích strán).

Podrobnosti o súboroch cookie, ktoré používame, ako fungujú a ako zabrániť nastaveniu súborov cookie nájdete v našich pravidlách používania súborov cookie (link-anchor).

6. Sledovanie noviniek

Používame tiež remarketingové opatrenia, ako je anonymné sledovanie newsletterov. To nám umožňuje zhromaždiť reakciu príjemcu (napr. otvorenie e-mailu, kliknutie na textové alebo symbolové odkazy, sťahovanie obrázkov pomocou e-mailového softvéru) a uložiť tieto údaje v anonymizovanej forme na štatistické účely. Pomocou uložených údajov nie je možné individualizovať konkrétneho používateľa.

Hneď ako používateľ výslovne vyjadril svoj súhlas, reakcie príjemcu sa zhromažďujú a ukladajú v personalizovanej forme. Týmto spôsobom môžeme my alebo naši zmluvní partneri prispôsobiť obsah newsletteru našim zákazníkom.

7. Bezpečnosť

Naši zamestnanci a naši poverení poskytovatelia služieb sú povinní zachovávať mlčanlivosť a dodržiavať ustanovenia platných zákonov o ochrane údajov.

Prijímame všetky potrebné technické a organizačné opatrenia, aby sme zabezpečili primeraný štandard ochrany a chránili vaše údaje, ktoré spravujeme, najmä pred rizikami náhodného alebo nezákonného zničenia, manipulácie, straty, úpravy alebo neoprávneného zverejnenia alebo prístupu. Naše bezpečnostné opatrenia sa neustále zlepšujú v súlade s technologickým vývojom.

8. Vaše práva

Na uplatnenie svojich práv prosím použite informácie v časti „Zodpovedný poskytovateľ a kontakt““ (pozri č. 2). Uistite sa, že máte jasné ID"