Podmienky

Obchodné podmienky

 1. Základné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „Obchodné podmienky") upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Linde Material Handling Slovenská republika s.r.o., so sídlom Nozdrkovce 1798, 911 04 Trenčín, IČO: 31 444 806, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 280/R, prevádzka Nozdrkovce 1798, 911 04 Trenčín (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim – osobou, ktorá nie je spotrebiteľom, predmetom ktorej je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Kontaktné údaje predávajúceho :

Mail: Lindeshop@linde-mh.sk telefón: 032 7460920 poštová adresa: je Linde Material Handling Slovenská republika s.r.o., so sídlom Nozdrkovce 1798, 911 04 Trenčín Číslo účtu pre bezhotovostné platby: Banka: Československá obchodná banka, a.s. IBAN: SK63 7500 0080 1009 1101 4833 BIC (SWIFT): CEKOSKBX.

1.2. Kupujúcim sa v zmysle tejto časti Obchodných podmienok rozumie podnikateľ resp. osoby, ktoré nie sú spotrebiteľmi (ďalej tiež ako „podnikateľ").

1.3. Podnikateľom sa na účely týchto Obchodných podmienok rozumie osoba zapísaná v obchodnom registri; osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia; osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov; fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

1.4. Kupujúci ako podnikateľ, pri zadávaní objednávky uvedie najmä svoje obchodné meno, sídlo (miesto podnikania), IČO, IČDPH, fakturačné údaje, telefónne číslo, e-mailový kontakt osoby konajúcej v mene podnikateľa. Registrovaný veľkoodberateľ je podnikateľ, ktorý nakupuje v pravidelných intervaloch a nie pre vlastnú potrebu a potrebu vlastnej firmy, ale na ďalší predaj a to za veľkoobchodné ceny.

1.5. Kupujúci - podnikateľ berie na vedomie, že podmienky záruky ako aj samotný postup pri reklamácii upravený v týchto Obchodných podmienkach Časť II môžu byť odlišné ako v Obchodných podmienkach Časť I. pre spotrebiteľov.

1.6. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

1.7. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.8. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami ani rámcovou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

1.9. Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.

 1. Uzatváranie kúpnej zmluvy

2.1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho (ďalej len "objednávka"). Predávajúci ponúka aj službu – školenia, umývanie, bezpečnostné audity.

2.2. Záväzné akceptovanie návrhu uskutoční pracovník predávajúceho najneskôr v nasledujúci. pracovný deň po vykonaní objednávky. Záväzné akceptovanie bude vykonané prostredníctvom telefónu, alebo elektronickej pošty o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky". V prípade zistenia vyššej ceny má predávajúci povinnosť vyžiadať od Kupujúceho súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky. Až udelením súhlasu kupujúceho so zmenou ceny a následným potvrdením (akceptovaním) objednávky zo strany predávajúceho sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý. Automaticky vykonávané Oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky; toto Oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia kupujúceho o obdržaní jeho objednávky. Na e-mailovú adresu kupujúceho mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky. V prípade nedostupnosti tovaru z objednávky nemožno zabezpečiť náhradu iným tovarom bez súhlasu kupujúceho. O tejto nedostupnosti je predávajúci povinný informovať kupujúceho do ....3.... pracovných dní od dátumu zadania objednávky. V prípade objednania služby – školenie, umývanie, bezpečnostné audity si predávajúci spolu s kupujúcim osobitne dohodnú podmienky (napr. prostredníctvom e-mailovej komunikácie), vrátane bližších informácií o poskytovaní služby.

2.3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne iné údaje.

2.4. Podľa novely zákona č. 222/2004 Z. z., o dani z pridanej hodnoty nemožno od 1.1. 2013 meniť údaje v už vystavenom daňovom doklade (faktúre). Údaje v daňovom doklade (faktúra) je možné meniť len v prípade, kedy podnikateľ tovar ešte neprijal a nezaplatil.

2.5. V prípade prebiehajúcich akcií sa predaj tovaru na internetovej stránke predávajúceho spravuje okrem týchto všeobecných obchodných podmienok aj záväznými podmienkami príslušnej akcie. V prípade, že kupujúci objedná tovar v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, predávajúci je oprávnený objednávku kupujúceho stornovať. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailu a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

2.6. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením, po záväznom potvrdení len v prípade dohody s predávajúcim a v prípade, že predávajúci nesplní zmluvné podmienky dodania. Už odoslanú objednávku nemožno stornovať. V prípade stornovania potvrdenej objednávky po jej odoslaní je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním a to vo výške prepravných nákladov za odoslanú objednávku. Predávajúci túto náhradu odpočíta od čiastky vrátenej kupujúcemu po stornovaní objednávky

2.7. Propagačný materiál, ako sú schémy, údaje o hmotnosti, ilustrácie, popisy tvarov a cenníky, nie sú pre dodávateľa záväzné a slúžia len na rámcovú prezentáciu ponúkaného tovaru. Rozhodujúca je technická špecifikácia v kúpnej zmluve. 2.8. Kupujúci berie na vedomie, že údaje obsiahnuté v ponuke a kúpnej zmluve predávajúceho tvoria predmet obchodného tajomstva a kupujúci alebo jeho zástupca tieto údaje neposkytne tretej osobe.

 1. Platobné podmienky

3.1 Spôsoby platieb: kartou alebo prevodom vkladom na účet predávajúceho na základe zálohovej faktúry.

3.2. Zadržanie platieb alebo vzájomné zaúčtovanie (kompenzácia) kvôli protinárokom kupujúceho nie je prípustné.

3.3. Ak kupujúci nedodržal termín platby alebo ak svoje záväzky neplní včas a úplne, nachádza sa v omeškaní bez toho, aby bola potrebná upomienka alebo stanovenie náhradnej lehoty. V takomto prípade, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu úrok z omeškania. Zmluvné strany sa dohodli, že úrok z omeškania platby podľa kúpnej zmluvy je 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania platby. V prípade omeškania platby trvajúceho dlhšie než 30 dní, je dohodnutý úrok z omeškania počínajúc 31. dňom omeškania 0,1% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania platby. Úrok z omeškania sa vzťahuje i na omeškanie pri platení zálohy na dodávku, alebo čiastočnú splátku.

 1. Dodacia lehota, odovzdanie a prevzatie predmetu kúpy

4.1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, propagačných materiálov a schém predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho platného od 1.1. do 31.12. aktuálneho roku.

4.2. Ak nie je v potvrdení objednávky podľa bodu 2.2 týchto Podmienok uvedená iná dostupnosť, bude objednaný tovar distribuovaný do 7 pracovných dní od potvrdenia objednávky predávajúcim prostredníctvom prepravcu na uvedené meno a adresu zákazníka v rámci Slovenskej republiky. V prípade nepredvídateľných okolností (vyššia moc) sa môže dodacia doba predĺžiť. O tom je predávajúci povinný bezodkladne informovať kupujúceho mailom, alebo prostredníctvom SMS.

4.3. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, tovar neprevezme do uplynutia lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, alebo záväznej akceptácii, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. Po uplynutí lehoty kedy bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady opätovného doručenia tovaru.

4.4. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.

4.5. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho udávané výrobcom sa môžu odlišovať od skutočnosti o ± 3% z uvedenej hodnoty.

4.6. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

4.7. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné splnomocnenie. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a skladné.

4.8. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal, bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar a v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

4.9. Zásielka obsahuje objednaný tovar, faktúru a pokyny.

 1. Záručné podmienky: Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie)

5.1. Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru. Kupujúci, ktorý je podnikateľom je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť priamo v autorizovanom servisnom stredisku. Ich zoznam poskytne predávajúci. V prípade, že nie je možné zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu predávajúci.

5.2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahujú tieto všeobecné obchodné podmienky.

5.3. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

5.4. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

5.5. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

5.6. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neurobí, nemôže uplatniť nároky z chýb zistených po tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto chyby mal tovar už v čase prevzatia tovaru, tovar mu bude vymenený.

5.7. Počas záručnej doby má podnikateľ právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho, resp. servisnému stredisku spolu so záručným listom, ak bol dodaný výrobcom a dokladom o zaplatení.

5.8. Reklamácie vybavuje predávajúci v pracovných dňoch a to písomne. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu priamo v autorizovanom servisnom stredisku. V prípade, že nie je možné zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu predávajúci. Vtedy si kupujúci uplatní reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho na adrese Linde Material Handling Slovenská republika s.r.o., so sídlom Nozdrkovce 1798, 911 04 Trenčín, spolu s kópiou platného dokladu o zakúpení, a vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho predávajúcemu. Podobu formulára určí predávajúci a jeho vzor umiestni na internetovej stránke predávajúceho. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky sa v rámci reklamačného konania nevracajú. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

 1. doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,
 2. doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu,
 3. doručenie platného dokladu o zakúpení tovaru kupujúcim (stačí fotokópia len originálneho dokladu, na tento účel nepostačuje kópia dokladu vytlačená z fiškálnej pokladne zamestnancom nespotrebiteľa pre prevádzkové účely),
 4. doručenie platného dokladu o zakúpení prevádzkou (stačí kópia).

Reklamovaný tovar doručí kupujúci na adresu predávajúceho Linde Material Handling Slovenská republika s.r.o., so sídlom Nozdrkovce 1798, 911 04 Trenčín. Predávajúci odporúča kupujúcemu zásielku s tovarom si poistiť. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu. Reklamačný formulár je možné stiahnuť tu (kliknutím sa Vám zobrazí reklamačný formulár). Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. V prípade akýchkoľvek nejasností sa obráťte na predávajúceho na číslo 032 7460920, prípadne na e-mail servis@linde-mh.sk.

5.9. Kupujúci je povinný reklamovať chyby tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie chyby.

5.10. Na vybavenie reklamácie kupujúceho, ktorý je podnikateľom sa nevzťahuje 30 dňová lehota v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa. Lehota na vybavenie reklamácie pre podnikateľov nie je zákonom upravená, reklamácie podnikateľov v zmysle týchto Obchodných podmienok sa však naša spoločnosť zaväzuje vybaviť v lehote do 60 dní.

5.11. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

5.12. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady (nefunkčnosti, chyby ) vymeniť vadnú (nefunkčnú, chybnú) vec za bezvadnú (funkčnú, bezchybnú), ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

5.13. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

 1. nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
 2. neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,
 3. uplynutím záručnej doby tovaru,
 4. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
 5. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 6. neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 7. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
 8. poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 9. poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 10. neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 11. zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby,
 12. bežným opotrebením tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru.
 13. nedodržaním povinnosti prevádzkovej údržby podľa bodu 5.16

5.14. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 1. odovzdaním opraveného tovaru,
 2. výmenou tovaru,
 3. vrátením kúpnej ceny tovaru,
 4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 5. písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
 6. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

5.15. Pokiaľ je kupujúci podnikateľ a výrobok kupuje pre podnikateľskú činnosť, záručná doba sa riadi záručnými podmienkami výrobcu v súlade s príslušnými podmienkami podľa Obchodného zákonníka (§ 429 a nasl.). U vybraných produktov je výrobcom záruka pre kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľom, obmedzená.

5.16. V záručnej dobe je kupujúci povinný s dostatočným predstihom objednávať v autorizovanom servise výrobcu písomnou formou prevádzkovú údržbu v lehotách stanovených v návode na používanie (výmeny olejov, filtrov, predpísané prehliadky celého stroja alebo jednotlivých agregátov a pod.). V písomnej objednávke uvedie názov, adresu a IČO spoločnosti, typ a výrobné číslo stroja a prídavného zariadenia, splnomocnenú osobu vrátane telefonického a faxového spojenia, čas, v ktorom je možné vykonať údržbu, prípadne aj ďalšie údaje, ktoré sú potrebné na vykonanie údržby.

5.17. Kupujúci bol upozornený, že podľa platnej normy STN ISO 3691 je oprávnené vykonávať servisné opravy motorových vozíkov len servisné stredisko, ktoré na základe zmluvy poveril takouto činnosťou výrobca. Autorizovaný servis výrobcu a dodávky originálnych náhradných dielov pre SR: Linde Material Handling Slovenská republika s.r.o., Nozdrkovce 1798, 911 04 Trenčín, tel.: 032 7460920, fax: 032 7460934, e-mail: servis@linde-mh.sk

5.18. S výnimkou porúch, ktoré sú jednoznačne spôsobené vadou materiálu, sa záruka nevzťahuje na spotrebný materiál, hlavne na žiarovky, pneumatiky, hnacie a vodiace kolesá a podobné diely, ktoré podliehajú opotrebeniu v rámci bežnej prevádzky. Záruka sa ďalej nevzťahuje na poruchy vzniknuté nedodržiavaním pokynov uvedených v návode na používanie, nesprávnou údržbou a obsluhou, alebo nevhodným použitím. Predávajúci taktiež neručí za poruchy vzniknuté pri elektrických akumulátorových vozíkoch použitím nesprávneho nabíjača alebo nesprávnou údržbou batérie.

5.19. Ak je kupujúci v omeškaní s platbou kúpnej ceny, úrokov z omeškania, alebo nákladov na vykonanie prevádzkovej údržby, môže autorizovaný servis výrobcu vykonanie prevádzkovej údržby odmietnuť, rozpracovanú zákazku alebo záručnú opravu nedokončiť, alebo si na jej vykonanie vyžiadať zálohu. Nevykonanie servisnej prehliadky z dôvodov omeškania kupujúceho s platením svojich záväzkov predávajúcemu má za následok stratu nároku na záručné opravy.

5.20. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

5.21. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodne vystavenej faktúry a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

5.22. Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky podľa bodu 5.13 týchto všeobecných obchodných podmienok, bezplatné.

5.23. Ak ide o chybu, na ktorú sa vzťahuje záruka, ktorú je možné odstrániť, bude tovar opravený. Pokiaľ nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému užívaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr tuto chybu reklamovať.

5.24. Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, predávajúci je oprávnený chybný tovar vymeniť za tovar s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis.

5.25. Ak je dodaním tovaru s vadami porušená zmluva podstatným spôsobom môže kupujúci: a) požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné, b) požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný (chybný, nefunkčný) tovar, dodanie chýbajúceho tovaru a požadovať odstránenie právnych vád, c) požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo d) odstúpiť od zmluvy.

5.26. Voľba medzi nárokmi uvedenými v 5.25 kupujúcemu patrí, len ak ju oznámi predávajúcemu vo včas zaslanom oznámení vád alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení. Uplatnený nárok nemôže kupujúci meniť bez súhlasu predávajúceho. Ak sa však ukáže, že vady tovaru sú neopraviteľné alebo že s ich opravou by boli spojené neprimerané náklady, môže kupujúci požadovať dodanie náhradného tovaru, ak o to predávajúceho požiada bez zbytočného odkladu po tom, čo mu predávajúci oznámil túto skutočnosť. Ak predávajúci neodstráni vady tovaru v primeranej dodatočnej lehote alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni, môže kupujúci odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.

5.27. Ak kupujúci neoznámi voľbu svojho nároku v lehote uvedenej v bode 5.26., má nároky z vád tovaru ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

5.28. Ak je dodaním tovaru s vadami zmluva porušená nepodstatným spôsobom, môže kupujúci požadovať buď dodanie chýbajúceho tovaru a odstránenie ostatných vád tovaru, alebo zľavu z kúpnej ceny.

5.29. Dokiaľ kupujúci neuplatní nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, je predávajúci povinný dodať chýbajúci tovar a odstrániť právne vady tovaru. Ostatné vady je povinný odstrániť podľa svojej voľby opravou tovaru alebo dodaním náhradného tovaru; zvoleným spôsobom odstránenia vád však nesmie spôsobiť kupujúcemu vynaloženie neprimeraných nákladov.

5.30. Ak kupujúci požaduje odstránenie vád tovaru, nemôže pred uplynutím dodatočnej primeranej lehoty, ktorú je povinný poskytnúť na tento účel predávajúcemu, uplatniť iné nároky z vád tovaru, okrem nároku na náhradu škody a na zmluvnú pokutu, ibaže predávajúci oznámi kupujúcemu, že nesplní svoje povinnosti v tejto lehote. Táto lehota musí byť určená v súlade s bodom 5.10. týchto Obchodných podmienok pre podnikateľov.

5.31. Dokiaľ kupujúci neurčí lehotu podľa bodu 5.30. alebo neuplatní nárok na zľavu z kúpnej ceny, môže predávajúci oznámiť kupujúcemu, že vady odstráni v určitej lehote. Ak kupujúci bez zbytočného odkladu po tom, čo dostal toto oznámenie, neoznámi predávajúcemu svoj nesúhlas, má toto oznámenie účinok určenia lehoty podľa odseku 5.30.

5.32. Ak predávajúci neodstráni vady tovaru v lehote vyplývajúcej z bodu 5.30. alebo 5.31, môže kupujúci uplatniť nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť, ak upozorní predávajúceho na úmysel odstúpiť od zmluvy pri určení lehoty podľa bodu 5.30 alebo v primeranej lehote pred odstúpením od zmluvy. Zvolený nárok nemôže kupujúci bez súhlasu predávajúceho meniť.

5.33. Na účely týchto Obchodných podmienok je porušenie zmluvy podstatné, ak strana porušujúca zmluvu vedela v čase uzavretia zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení zmluvy. Pri pochybnostiach sa predpokladá, že porušenie zmluvy nie je podstatné.

5.34. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.

5.35. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie chyby tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie chyby tovaru podľa týchto reklamačných a obchodných podmienok, vyčerpané a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú chybu (nie chybu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.

5.36. V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale chyba výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie chyby tovaru prostredníctvom súdu.

5.37. Doklady potrebné na prevzatie tovaru reklamácie osobne predávajúcim v prípade nákupu podnikateľa, platcu DPH: • Tovar objednaný na osobný odber môže prevziať iba konateľ spoločnosti alebo ním splnomocnená osoba. • Ak tovar príde prevziať zamestnanec spoločnosti, je nutné splnomocnenie konateľa s číslom Občianskeho preukazu u povereného zamestnanca. • Na overenie konateľa alebo ním splnomocnenej osoby je potrebné preukázať sa platným Občianskym preukazom a Výpisom z Obchodného resp. Živnostenského registra, aby sa predchádzalo zámene osôb pri preberaní tovaru.

5.38. Výmena tovaru za iný v prípade, že zákazníkovi nevyhovuje veľkosť, tvar, typ je možná do 14 dní, tovar stačí spolu s vyplneným Reklamačným formulárom zaslať na adresu predávajúceho Linde Material Handling Slovenská republika s.r.o., so sídlom Nozdrkovce 1798, 911 04 Trenčín. Tovar požadovaný na výmenu nesmie byť v nižšej cene ako pôvodne zakúpený. Reklamačný formulár je možné stiahnuť tu (kliknutím sa Vám zobrazí reklamačný formulár). V danom prípade sa jedná o opätovné doručenie tovaru tej istej objednávky a nespotrebiteľovi budú započítané náklady na opätovné doručenie.

 1. Kúpna cena a výhrada vlastníctva

6.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru podľa bodu 4.2. týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len "kúpna cena") bezhotovostným prevodom, vkladom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky alebo formou zálohovej faktúry.

6.2. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

6.3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy.

6.4. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

6.5. Náklady spojené s montážou a vynášaním tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

6.6. Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

6.7. Zmluvné strany sa podľa § 445 Obchodného zákonníka dohodli na výhrade vlastníctva. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu kúpy až úplným zaplatením kúpnej ceny vrátane DPH a prípadných úrokov z omeškania. Ak je omeškanie kupujúceho s platbou finančných záväzkov dlhšie ako 30 dní po termíne splatnosti, má predávajúci právo písomne vyzvať kupujúceho, aby až do úplnej úhrady kúpnej ceny a prípadných úrokov z omeškania predmet kúpy nepoužíval.

6.8. Ak kupujúci neplní platobné záväzky, má predávajúci právo požadovať pre zaistenie svojich pohľadávok vydanie predmetu kúpy. Náklady na exekúciu a predaj a tiež náklady na prípadnú opravu nesie kupujúci. Ak kupujúci ani napriek opakovanej výzve nezaplatí kúpnu cenu a ďalšie finančné záväzky vyplývajúce z kúpnej zmluvy v dôsledku nesolventnosti, bankrotu, likvidácie alebo akýchkoľvek dohôd s veriteľmi, alebo je z akéhokoľvek dôvodu menovaný administratívny príjemca alebo správca akéhokoľvek majetku kupujúceho, potom právo na predaj, ktoré má kupujúci podľa bodu 6.11., automaticky zaniká. Predávajúci má v tomto prípade právo prostredníctvom svojich zamestnancov alebo splnomocnených osôb vstúpiť s akýmikoľvek nevyhnutnými a zodpovedajúcimi dopravnými prostriedkami do priestorov užívaných kupujúcim, alebo iných lokalít, kde sa môže nachádzať predmet kúpy ku ktorému sa vzťahuje výhrada vlastníctva, tento prevziať a znova ho predať.

6.9. Počas trvania výhrady vlastníctva môže predávajúci za účasti oprávneného zástupcu kupujúceho kontrolovať, ako sa predmet kúpy používa a ako sa vykonáva jeho údržba. Kupujúci je povinný udržiavať počas trvania výhrady vlastníctva vyhradený predmet kúpy v náležitom stave a nechať vykonávať potrebné opravy. Dňom prevzatia predmetu kúpy kupujúcim zodpovedá kupujúci aj za škodu vzniknutú stratou, zničením, alebo iným poškodením predmetu kúpy.

6.10. Počas trvania výhrady vlastníctva nesmie kupujúci predmet kúpy použiť ako záloh. O exekúcii, zabavení alebo ostatných opatreniach tretej osoby musí predávajúceho bez meškania informovať. Náklady na odstránenie týchto opatrení nesie kupujúci.

6.11. Počas trvania výhrady vlastníctva je ďalší predaj predmetu kúpy, alebo jeho prenechanie z iných právnych dôvodov kupujúcemu dovolené len vtedy, ak predávajúci s týmto vysloví písomný súhlas.

 1. Ochrana osobných údajov

7.1. Spracúvanie osobných údajov sa riadi ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7.2. Predávajúci (v zmysle nariadenia GDPR „prevádzkovateľ“) za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy, spracúva osobné údaje kupujúceho, resp. osoby konajúcej v mene kupujúceho (dotknutá osoba), v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR v súvislosti s plnením zmluvy alebo v rámci predzmluvných vzťahov. Rozsah spracúvaných osobných údajov je vymedzený kúpnou zmluvou a dokladmi súvisiacimi s kúpnou zmluvou a jej plnením, najmä: titul, meno, priezvisko, adresa, tel. číslo a e-mail dotknutej osoby. Kupujúci je povinný predávajúcemu poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje, bez ktorých nemožno uzatvoriť alebo riadne plniť predmetnú zmluvu.

7.3. Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa: Linde Material Handling Slovenská republika s.r.o. Nozdrkovce 1798, 911 04 Trenčín tel.: +421 32 74 609 14 e-mail: linde@linde-mh.sk

Kontakt na zodpovednú osobu poverenú dohľadom na ochranu osobných údajov: e-mail: osobneudaje@linde-mh.sk písomne: na adresu sídla prevádzkovateľa

7.4. Osobné údaje sú spracúvané a uchovávané po dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvných záväzkov a zákonných povinností predávajúceho v zmysle osobitných právnych predpisov. K prenosu osobných údajov do tretích krajín nedochádza. K osobným údajom majú prístup oprávnení zamestnanci prevádzkovateľa a zmluvní partneri, napr. kuriérske a prepravné spoločnosti, ktoré zabezpečujú dodávku tovaru.

7.5. Kupujúci berie na vedomie, že v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR môže prevádzkovateľ po uzatvorení kúpnej zmluvy, na základe oprávneného záujmu, spracúvať osobný údaj e-mailovú adresu aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu kupujúceho marketingové informácie.

7.6. Dotknutá osoba (kupujúci) berie na vedomie, že v zmysle nariadenia GDPR má nasledovné práva: a) právo požadovať od prevádzkovateľa (predávajúceho) prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, b) právo na opravu osobných údajov, c) právo na vymazanie osobných údajov, d) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, e) právo na prenosnosť osobných údajov, a f) právo namietať spracúvanie osobných údajov. Dotknutá osoba berie na vedomie, že má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

7.7. Kupujúci berie na vedomie, že bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom je možné kedykoľvek vyhľadať na internetovej stránke www.linde-mh.sk/ochranaosobnych-udajov .

 1. Práva a povinnosti predávajúceho

8.1. Predávajúci je povinný:

a) dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu, b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR, c) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, daňový doklad).

8.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

8.3. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s podnikateľom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude podnikateľ informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

8.4. Predávajúci si vyhradzuje právo overiť totožnosť kupujúceho alebo osoby poverené k odberu tovaru pri osobnom odbere tovaru a to v prípadoch, kedy je dodávka tovaru kupujúcim platená vopred kartou, prostredníctvom bankového prevodu.

 1. Práva a povinnosti kupujúceho

9.1. Kupujúci je povinný: a) prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru, c) nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho, d) nahlásiť prípadné nezrovnalosti obsahu zakúpeného tovaru bezodkladne po jeho prevzatí.

9.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

 1. Prechod nebezpečenstva škody na tovare

10.1. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

11.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar podnikateľovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj v prípade, ak kupujúci neprevzal tovar v lehote kedy bol kupujúci povinný tento tovar prevziať.

11.2. Kupujúci môže od kúpnej zmluvy odstúpiť v zmysle ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len ako „Obchodný zákonník").

 1. Záverečné ustanovenia

12.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

12.2. Predávajúci sa kupujúcemu zaväzuje, že cena za tovar v čase jeho objednávky sa nezmení, za odoslanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou (alebo udaním nesprávnej adresy kupujúceho), za prípadné nedodanie tovaru (vinou dodávateľa), za poškodenie zásielky zavinené kuriérskou službou, alebo poštou (v takom prípade je nutné uplatňovať reklamáciu priamo u pracovníka kuriérskej služby, alebo na pošte).

12.3. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

12.4. V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu (vrátane dňa doručenia) podľa bodu 5.8. týchto všeobecných obchodných podmienok do dňa vrátenia tovaru predávajúcemu, resp. odovzdaním tovaru kuriérovi za účelom jeho prepravy predávajúcemu.

12.5. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok.

12.6. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.7. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.

12.8. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

V Trenčíne, dňa 11.2.2022