Browser is not supported. Please switch to Chrome, Edge or Firefox.

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego Linde MH

Sklep Internetowy Linde Material Handling Polska działający pod adresem www.linde-mh.shop/pl-pl/, zwany w niniejszym Regulaminie „Sklep Internetowy“, jest prowadzony przez firmę:
Linde Material Handling Polska Sp. z o.o.
ul. Płochocińska 59
03-044 Warszawa
Tel: 22 420 61 00
E-mail: sklep@linde-mh.pl
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000133470, NIP 526-02-01-904, nr BDO 000025338, wysokość kapitału zakładowego: 8 822 500,00 PLN, zwaną w niniejszym Regulaminie „Sprzedawcą“ lub „Linde MH“.

PREAMBUŁA:
Sklep Internetowy Linde MH jest przeznaczony zarówno dla przedsiębiorców, jak i konsumentów. Sklep Internetowy Linde MH dba o prawa swoich Klientów. Linde MH wskazuje w szczególności, że Klient będący konsumentem nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (dalej jako: ustawa o prawach konsumenta). Niniejszy Regulamin nie ma tym samym na celu wyłączania jakichkolwiek praw konsumenta przysługujących mu z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a wszelkie wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować. Korzystanie z usług elektronicznych wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet, takimi jak ich rozpowszechnianie, utrata lub uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione. Sklep internetowy zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie dla stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług elektronicznych.

§1 Usługi elektroniczne w Sklepie Internetowym Linde Material Handling Polska

 1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące usługi elektroniczne: Konto, Formularz zamówienia i LiveChat.
 2. Konto – korzystanie z Konta jest możliwe po wypełnieniu Formularza Rejestracji oraz kliknięciu przycisku akcji. Usługa elektroniczna Konta jest świadczona bezpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma prawo w każdej chwili i bez podania przyczyny do usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wystosowanie stosownego żądania do Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej: sklep@linde-mh.pl. Założenie Konta nie jest konieczne do złożenia zamówienia.
 3. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się wraz z momentem dodania przez Klienta pierwszego produktu do koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie pola „Zapłać teraz" – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia należy wprowadzić dane osobowe niezbędne dla celów realizacji zamówienia (zob. § 2 ust. 3 niniejszego Regulaminu). Usługa Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta bądź z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zamówienia przez Klienta. W celu wykrywania i korygowania błędów w treści Formularza Zamówienia przed jego złożeniem wyświetlane jest podsumowanie zamówienia.
 4. LiveChat – korzystanie z usługi LiveChat następuje poprzez wejście na stronę Sklepu Internetowego i kliknięcie ikonki LiveChatu (czerwone kółko z dwoma białymi dymkami czatu). Po kliknięciu będzie możliwe prowadzenie konwersacji bez konieczności podawania jakichkolwiek danych osobowych. W przypadku gdy Klient poda przy LiveChat jakiekolwiek dane osobowe, są one przetwarzane przez Linde Material Handling Polska na podstawie zgody Klienta zgodnie z zasadami wskazanymi w Polityce Prywatności.

§ 2 Przyjęcie i realizacja zamówień Klienta

 1. Sklep Internetowy Linde Material Handling Polska prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat towarów dostępnych w Sklepie Internetowym zamieszczone są na stronie internetowej www.linde-mh.shop/pl-pl/.
 2. Klientem Sklepu Internetowego może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna.
 3. Przed złożeniem zamówienia w Sklepie Internetowym Klient wypełnia Formularz Zamówienia, podając swoje dane:
  a) jeżeli Klient jest konsumentem: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu;
  b) jeżeli Klient zawiera umowę kupna w związku z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą: imię, nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy, nr NIP, nr telefonu. Dane te są niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia.
 4. Klient ma prawo korzystać z zarejestrowanego Konta nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez złożenie stosownego oświadczenia i przesłanie go za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@linde-mh.pl.
 5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Linde MH, to komputer, laptop lub inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej.
 6. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, praw autorskich i własności intelektualnej Linde MH oraz osób trzecich. Klient jest zobowiązany do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz wprowadzania treści o charakterze bezprawnym. Korzystanie ze sklepu internetowego w sposób niewłaściwy poprzez celowe próby uruchamiania lub wprowadzania szkodliwych materiałów, wirusów, koni trojańskich, robaków komputerowych, bomb logicznych oraz oprogramowania mającego na celu uszkodzenie lub zniszczenie portalu jest zabronione. Wszelkie próby nieautoryzowanego dostępu do Sklepu Internetowego, serwerów, baz danych oraz komputerów będących częścią tego Sklepu Internetowego są zakazane. Klient zobowiązuje się do nieprowadzenia świadomych działań mających na celu czasowe lub trwałe zatrzymanie pracy portalu, w szczególności przeprowadzania prób ataków typu odmowa usługi lub rozproszona odmowa usługi.
 7. Klient składa zamówienie poprzez dodanie konkretnych produktów do koszyka oraz podanie swoich danych koniecznych do zrealizowania zamówienia. Złożenie zamówienia w momencie jego potwierdzenia przez Sprzedawcę rodzi obowiązek zapłaty, przy czym nie jest to jeszcze moment zawarcia umowy, do którego dochodzi w sytuacji wskazanej w pkt. 10. Natychmiast po złożeniu zamówienia Klient dostaje wiadomość e-mail z informacją, że zamówienie dotarło do Sklepu Internetowego Linde MH, oraz z nadanym indywidualnym numerem zamówienia.
 8. Składając zamówienie, Klient dokonuje:
  a) wyboru zamawianych produktów;
  b) wskazania adresu dostawy;
  c) akceptacji sposobu dostawy zamówionych towarów;
  d) akceptacji formy płatności.
 9. Klient, składając zamówienie poprzez Sklep Internetowy Linde MH, składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia.
 10. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca prześle na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia. Potwierdzenie rejestracji zamówienia nie stanowi oświadczenia o przyjęciu oferty. Potwierdzenie to oznacza wyłącznie, że Sprzedawca otrzymał zamówienie Klienta. W momencie, w którym Sprzedawca przetworzy zamówienie i przygotuje je do wysyłki, prześle do Klienta informację o przygotowaniu towaru do wysyłki, która stanowić będzie potwierdzenie, że Sprzedawca zaakceptował ofertę Klienta, a moment ten będzie momentem zawarcia umowy. Akceptacja zamówienia przez Sprzedawcę jest jego decyzją. Sprzedawca, chcąc upewnić się, że wybrany przez Klienta produkt jest dostępny, nie będzie akceptował oferty Klienta do momentu, w którym przygotuje produkt do wysyłki.
 11. Dostępność informacji o produktach na stronach Sklepu Internetowego nie oznacza dostępności tych produktów na stanie Sklepu Internetowego i możliwości realizacji zamówienia.
 12. W przypadku braku towaru zamówionego przez Klienta na stanie Sklepu Internetowego lub w sytuacji niemożliwości realizacji zamówienia Klienta z przyczyn niezależnych od Sklepu Internetowego w terminie przewidzianym na realizację zamówienia Sprzedawca poinformuje o zaistniałej sytuacji Klienta poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail podany przez Klienta podczas składania zamówienia.
 13. W przypadku gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedawca może zaproponować Klientowi:
  a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru przez Klienta tej opcji Sprzedawca zostanie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
  b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru przez Klienta tej opcji zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie).
 14. W przypadku braku decyzji Klienta o realizacji Zamówienia w pozostałym zakresie lub jego anulacji w terminie 14 dni od daty poinformowania go o braku towaru na magazynie Sprzedawca może w całości anulować zamówienie Klienta.
 15. Sprzedawca zwróci niezwłocznie część płatności odpowiadającą anulowanej części Zamówienia lub całą płatność w przypadku anulowania całości zamówienia.
 16. Klient jest zobligowany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niezachowania przez Klienta w tajemnicy loginu i hasła do konta Klienta. § 3 Ceny produktów
 17. Sprzedawca zamieszcza informacje o oferowanych przez siebie produktach na stronie Sklepu Internetowego oraz sprzedaje oferowane przez siebie produkty za pośrednictwem Internetu.
 18. Ceny w Sklepie Internetowym Linde MH zostały wyrażone w złotych polskich.
 19. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 20. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu Internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie Sklepu Internetowego bądź wprowadzania w nich zmian. Jakakolwiek zmiana cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przez Klienta przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 21. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku w podsumowaniu zamówienia. § 4 Sposób płatności
 22. W Sklepie Internetowym Linde MH jedyną możliwą formą płatności jest przedpłata w wysokości 100% wartości złożonego zamówienia dokonana przelewem elektronicznym lub przelewem bankowym na wskazany rachunek bankowy Sprzedawcy.
 23. Zamówienie jest przekazywane do realizacji po zaksięgowaniu płatności za towar na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 24. Niedokonanie wpłaty w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia złożenia zamówienia uważa się za odstąpienie od zawartej umowy sprzedaży.
 25. Klient potwierdza, że w związku ze złożonym zamówieniem prosi o wystawienie na swoją rzecz faktury.
 26. Na adres elektroniczny wskazany w formularzu zamówienia Klient otrzymuje dokument zakupu, którym jest faktura VAT potwierdzająca wpłatę 100% zaliczki.
 27. Działając na podstawie przepisów art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., nr 54, poz. 535 z późn. zm.), klient wyraża zgodę, aby faktury, duplikaty do faktur oraz faktury korygujące wystawiane przez spółkę Linde Material Handling Polska sp. z o.o. były przesyłane w formie elektronicznej w formacie pdf z adresu mailowego osoby wystawiającej e-fakturę (pracownika Wystawcy podpisanego przez system na fakturze) z domeny: @linde-mh.pl. Klient oświadcza, że adresem mailowym przeznaczonym do otrzymywania faktur jest adres wskazany w Formularzu Zamówienia. W zakresie rozliczeń faktur korygujących zastosowanie mają aktualnie obowiązujące przepisy ustawy o podatku towarów i usług. § 5 Warunki dostawy zamówionego towaru
 28. Przy każdym towarze oferowanym przez Sklep Internetowy podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do wysłania produktu ze Sklepu Internetowego, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze (od poniedziałku do piątku). Bieg terminu do realizacji zamówienia liczy się od daty zaksięgowania płatności za towar na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 29. Towary o różnym czasie realizacji zostaną dostarczone osobno.
 30. Zamówiony towar dostarczony będzie na wskazany przez Klienta adres za pośrednictwem firmy transportowej – przewidywany czas dostawy od momentu nadania towaru do momentu dostarczenia wynosi do dwóch dni roboczych, przy czym jest to termin deklarowany przez firmę transportową.
 31. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.
 32. Produkty zamówione za pośrednictwem Sklepu Internetowego mogą być dostarczane wyłącznie na terenie Polski. § 6 Warunki reklamacji i gwarancji, rękojmia
 33. Wszelkie towary dostępne w Sklepie Internetowym pochodzą z legalnego źródła oraz są oryginalne. Sprzedawca spełnia ustawowy obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.
 34. Produkty dostępne w Sklepie Internetowym są objęte Warunkami Gwarancji Linde Material Handling Polska Sp. z o.o.
 35. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu dostępnego w Sklepie Internetowym wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego produktu (z wyjątkiem prawa do odstąpienia przewidzianego w § 8 niniejszego Regulaminu).
 36. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanych (odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona) w stosunku do Klientów niebędących konsumentami.
 37. Klient będący konsumentem ma prawo do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, gdy rzecz ma wadę fizyczną lub prawną.
 38. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania rzeczy. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, termin ten wynosi rok. Roszczenie Klienta z tytułu rękojmi o usunięcie wady lub wymianę rzeczy na rzecz wolną od wad przedawnia się z upływem roku od dnia stwierdzenia wady, jednakże bieg tego terminu nie może zakończyć się przed upływem terminów wskazanych w zdaniu poprzednim.
 39. Klient będący konsumentem może złożyć reklamację z tytułu rękojmi na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@linde-mh.pl. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia. Nieustosunkowanie się w tym terminie będzie oznaczać uznanie roszczenia klienta za uzasadnione. W przypadku gdy reklamowany towar, ze względu na jego rodzaj, mógłby rodzić dla Klienta nadmierne trudności w jego dostarczeniu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony, po poprzednim uzgodnieniu terminu, o udostępnienie towaru w miejscu, gdzie towar się znajduje, a Sprzedawca podejmie w tym miejscu próbę zweryfikowania wady i jej naprawy. W przypadku gdy naprawa towaru nie będzie możliwa na miejscu bądź Klient w ramach rękojmi skutecznie skorzysta z uprawnienia do żądania wymiany towaru na nowy lub odstąpi od umowy, towar zostanie zabrany przez Sprzedawcę na jego koszt. W przypadku gdy reklamowany towar, ze względu na jego rodzaj, nie będzie rodził dla Klienta nadmiernych trudności w jego dostarczeniu, a do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie towaru do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie towaru na koszt Sprzedawcy, przy czym prośba o dostarczenie towaru nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji.
 40. W reklamacji Klient będący konsumentem powinien podać swoje dane, dane zamówienia, opisać wadę rzeczy, którą reklamuje, oraz wskazać, jakie roszczenie zgłasza.
 41. Klient może w ramach reklamacji z tytułu rękojmi zgłosić, z zastrzeżeniami wskazanymi w kodeksie cywilnym, następujące roszczenia:
  a) żądanie usunięcia wady rzeczy;
  b) żądanie wymiany rzeczy na wolną od wad;
  c) oświadczenie o obniżeniu ceny (chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz na wolną od wad lub usunie wadę);
  d) oświadczenie o odstąpieniu od umowy (chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz na wolną od wad lub usunie wadę lub wada jest nieistotna).
  § 7 Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów
 42. Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi. Informacje na temat tych zagadnień dostępne są na stronie internetowej www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich“.
 43. Istnieje również możliwość skorzystania z platformy dedykowanej rozwiązywaniu sporów konsumenckich – ODR pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL
 44. Konsument może się zwrócić z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporów konsumenckich dotyczących zawartej umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o Inspekcji Handlowej
 45. Linde MH informuje, że nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiazywaniu sporów konsumenckich. § 8 Prawo do odstąpienia od umowy na podstawie ustawy o prawach konsumenta
 46. Klient będący konsumentem, a także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. Postanowienia tego paragrafu stosuje się wyłącznie do podmiotów wskazanych w zdaniu poprzednim.
 47. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia, o którym mowa w ust. 1, umowę uznaje się za niezawartą.
 48. Termin, o którym mowa w poprzednim ustępie, liczy się:
  a) od dnia objęcia przez Klienta rzeczy w posiadanie lub od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik;
  b) w przypadku gdy umowa obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej partii lub części;
  c) w przypadku gdy umowa polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy.
 49. Klient chcący skorzystać z prawa do odstąpienia składa oświadczenie o odstąpieniu ze wskazaniem imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu oraz numeru zamówienia na adres e-mail: sklep@linde-mh.pl. Sprzedawca bez zbędnej zwłoki potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 50. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.
 51. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszelkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę). W sytuacji odstąpienia od umowy po dostawie towaru: zwrot kosztów nastąpi po otrzymaniu zwracanego towaru przez Linde MH.
 52. Klient wykonujący prawo do odstąpienia od umowy jest zobowiązany zwrócić przedmiot umowy w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy na własny koszt na adres:
  Linde Material Handling Polska Sp. z o.o.
  Panattoni Park Wrocław V
  Ul. Długa 2
  55-095 Mirków k/Wrocławia.
 53. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Dla towarów takich jak wózki widłowe, ze względu na ich wagę i gabaryty, w przypadku odstąpienia od umowy odesłanie towaru może się wiązać z wyższymi kosztami niż przesyłka pocztowa. W przypadku chęci skorzystania z usług firm kurierskich może okazać się konieczne nadanie przesyłki na palecie, która jest droższa niż zwykła przesyłka pocztowa.
 54. Prawo do odstąpienia od umowy jest ograniczone w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w szczególności, ale nie wyłącznie, gdy towar jest nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb.
 55. Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy według wzoru stanowiącego załącznik do przedmiotowego Regulaminu. Klient ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia, charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. § 9 Zwrot należności Klientom
 56. Sprzedawca dokona zwrotu należności na konto bankowe Klienta w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych w przypadku:
  a) anulowania całości zamówienia lub części zamówienia przez Sprzedawcę (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją. Zwrot należności nastąpi na rachunek bankowy Klienta;
  b) odstąpienia przez Klienta od umowy w przypadkach wskazanych w przedmiotowym Regulaminie.
 57. Zwrot kosztów następuje na ten sam rachunek, z którego otrzymaliśmy wpłatę. Jeśli zwrot ma nastąpić na inny rachunek, należy wysłać numer tego rachunku za pomocą wiadomości e-mail na adres: sklep@linde-mh.pl.
 58. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Sprzedawcy numeru rachunku bankowego, Klient nie prześle Sprzedawcy takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego. § 10 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
 59. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej, i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 60. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 61. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Klient może zgłaszać mailowo pod adres sklep@linde-mh.pl.
 62. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 63. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. § 11 Postanowienia końcowe
 64. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego Linde MH nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 65. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze Sklepu Internetowego Linde MH zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu itp.) lub z innych przyczyn od niego niezależnych.
 66. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 67. Jakakolwiek odpowiedzialność Sprzedawcy wynikająca z umowy zawartej z Klientem niebędącym konsumentem nie obejmuje utraconych korzyści i ograniczona jest do wartości umowy.
 68. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 69. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 70. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 6 września 2021 r.

Załącznik:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Miejscowość, data
.........................................................
.........................................................
.........................................................
Imię i nazwisko Konsumenta (-ów)
Nazwa i adres przedsiębiorcy
.........................................................
.........................................................
.........................................................
OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Ja/My* …………………………………………..niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów* / umowy o świadczenie następujących Usług*:
………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy*/odbioru*: …………………………………..

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków** :……………………………………..

Posiadacz rachunku: ……………………………………..…………………………………………………..

podpis (-y) Konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

*Niepotrzebne skreślić
**O ile jest inny niż rachunek bankowy, z którego dokonano zapłaty