Regulamin

Ogólne warunki sklepu internetowego Linde MH

Sklep Internetowy Linde Material Handling Polska działający pod adresem www.linde-mh.shop/pl-pl/, zwany w niniejszym Regulaminie „Sklep Internetowy Linde MH” jest prowadzony przez:

Linde Material Handling Polska Sp. z o.o. ul. Płochocińska 59 03-044 Warszawa Tel: 22 420 61 00 E-mail: sklep@linde-mh.pl

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000133470, NIP 526- 02-01-904, nr BDO 000025338, wysokość kapitału zakładowego: 8 822 500,00 PLN, zwaną w niniejszym Regulaminie „Sprzedawcą“ lub „Linde MH“.

PREAMBUŁA:

Sklep internetowy Linde MH dedykowany jest wyłącznie dla przedsiębiorców. Sklep internetowy Linde MH nie prowadzi sprzedaży na rzecz konsumentów. Sklep internetowy Linde MH dba o prawa swoich klientów. Korzystanie z usług elektronicznych wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet takimi jak ich rozpowszechnianie, utrata lub uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione. Sklep internetowy Linde MH zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług elektronicznych.

Sklep internetowy Linde MH prowadzi sprzedaż na rzecz przedsiębiorców – osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy umowa zawierana ze Sprzedawcą nie ma dla tej osoby charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W zakresie tych osób obowiązują stosowne przepisy ustawy o prawach konsumenta, w tym w szczególności przepisy dotyczące prawa do odstąpienia od umowy i przepisy dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy za niegodność towaru z umową.

§1 Usługi elektroniczne w sklepie internetowym

1.W Sklepie Internetowym Linde MH dostępne są następujące usługi elektroniczne: Konto, Formularz zamówienia, Newsletter i Livechat.

2.Konto – korzystanie z Konta jest możliwe po wykonaniu następujących kroków: wypełnieniu Formularza Rejestracji oraz kliknięciu przycisku akcji. W Formularzu Rejestracji podać należy dane, o których mowa w § 2 ust. 3 przedmiotowego Regulaminu. Usługa elektroniczna Konta jest świadczona bezpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma prawo w każdej chwili i bez podania przyczyny do usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wystosowanie stosownego żądania do Operatora na adres poczty elektronicznej: sklep@linde-mh.pl. Sklep Internetowy Linde MH umożliwia składanie zamówień i zawieranie umów sprzedaży bez konieczności zakładania Konta.

3.Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie pola „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W przypadku, w którym Klient założył Konto (dokonał wcześniejszej rejestracji), Formularz Zamówienia nie wymaga wprowadzenia osobnych danych osobowych, a dla celów realizacji zamówienia zostaną przyjęte dane podane przez Klienta w trakcie rejestracji (zakładania Konta). W przypadku, w którym Klient składa zamówienie bez zakładania Konta, konieczne jest uzupełnienie przez Klienta Formularza Zamówienia o wszystkie dane konieczne w celu realizacji zamówienia. Usługa Formularz zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta bądź z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia przez Klienta. W celu wykrywania i korygowania błędów w treści Formularza Zamówienia, przed jego złożeniem wyświetlane jest podsumowanie Zamówienia.

4.Newsletter - korzystanie z usługi Newsletter następuje po łącznym spełnieniu czterech kroków: kliknięcie zakładki „Subskrybuj newsletter” widocznej na stronie Sklepu, podanie co najmniej adresu e-mail, na który ma być wysyłany newsletter, kliknięcie przycisku „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zgodnie z polityką prywatności”, „kliknięcie przycisku „Subskrybuj”. Szczegółowe zasady dotyczące wysyłania Newslettera i związanego z tym przetwarzania danych osobowych znajdują się w przedmiotowym Regulaminie. Usługa Newsletter świadczona jest bezpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili zrezygnować z tej usługi poprzez wysłanie stosownego żądania na adres: sklep@linde-mh.pl.

5.Livechat – korzystanie z usługi Livechat następuje poprzez wejście na stronę Sklepu i kliknięcie ikonki Livechatu (wizerunek doradcy). Po kliknięciu będzie możliwe prowadzenie konwersacji bez konieczności podawania jakichkolwiek danych osobowych. W przypadku, gdy Klient poda przy Livechat jakiekolwiek dane osobowe, są one przetwarzane przez Linde MH na podstawie zgody Klienta, zgodnie z zasadami wskazanymi w przedmiotowym Regulaminie.

6.Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, praw autorskich i własności intelektualnej Linde MH oraz praw osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Korzystanie ze Sklepu Internetowego w sposób niewłaściwy poprzez celowe próby uruchamiania lub wprowadzania szkodliwych materiałów, wirusów, koni trojańskich, robaków komputerowych, bomb logicznych oraz oprogramowania mającego na celu uszkodzenie lub zniszczenie portalu jest zabronione. Wszelkie próby nieautoryzowanego dostępu do Sklepu Internetowego jak i serwerów, baz danych, oraz komputerów będących częścią̨ tego Sklepu Internetowego są zakazane. Klient zobowiązuje się do nieprowadzenia świadomych działań mających na celu czasowe lub trwałe zatrzymanie pracy portalu a w szczególności przeprowadzania prób lub ataków typu odmowa usługi (DOS) lub rozproszona odmowa usługi (DDOS).

7.Tryb postępowania reklamacyjnego:

 • Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Linde MH oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Towaru, która została wskazana w § 6 i § 7 Regulaminu) Klient może składać na przykład: pisemnie na adres: ul. Płochocińska 59 03-044 Warszawa lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@linde-mh.pl
 • Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Klienta; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Linde MH. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 • Ustosunkowanie się do reklamacji przez linde MH następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

8.Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Linde MH ma charakter bezterminowy. Klient może w każdym czasie rozwiązać ze Linde MH umowę o świadczenie usług w ramach Sklepu Internetowego, wypowiadając ją pisemnie na adres: ul. Płochocińska 59 03-044 Warszawa, lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@linde-mh.pl

9.Regulamin udostępniany przez Linde MH jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także na żądanie Klienta w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

10.Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się sklep Internetowy Linde MH to komputer, laptop, smartphone lub inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej.

§ 2 Przyjęcie i realizacja zamówień Klienta

1.Sklep Internetowy Linde MH prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat towarów dostępnych w Sklepie Internetowym Linde MH zamieszczone są na stronie internetowej www.linde-mh.shop/pl-pl/

2.Klientem Sklepu Internetowego Linde MH może być wyłącznie przedsiębiorca, a więc osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Sklep Internetowy Linde MH nie prowadzi sprzedaży na rzecz konsumentów, czyli osób fizycznych dokonujących z przedsiębiorcą (Sprzedawcą) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3.Przed złożeniem zamówienia w Sklepie Internetowym Linde MH klient może zarejestrować się w sklepie podając swoje dane: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, firma oraz nr NIP. Dane te są niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia. Sklep Internetowy umożliwia składanie zamówień i zawieranie umów sprzedaży bez konieczności zakładania Konta, co oznacza, że Klient zobowiązany jest do podania wszystkich danych koniecznych do zawarcia umowy sprzedaży podczas wypełniania Formularza Zamówienia.

4.Klient ma prawo korzystać z zarejestrowanego konta nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny usunięcia konta (rezygnacji z konta), w szczególności poprzez złożenie stosownego oświadczenia i przesłanie go za pośrednictwem poczty pisemnie na adres: Linde Material Handling Polska Sp. z o.o. ul. Płochocińska 59 03-044 Warszawa lub poczty elektronicznej na adres: sklep@linde-mh.pl

5.Klient może składać zamówienia przez 7 (słownie: siedem) dni w tygodniu i 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.linde-mh.shop/pl-pl/ przy wykorzystaniu Konta (po wcześniejszej rejestracji) lub bez wcześniejszej rejestracji. Klient składa zamówienie poprzez dodanie konkretnych produktów do koszyka, a następnie wskazanie w Koszyku sposobu odbioru i płatności oraz podaje swoje dane konieczne do zrealizowania zamówienia. Złożenie zamówienia, w momencie jego potwierdzenia przez Operatora, rodzi obowiązek zapłaty, przy czym nie jest to jeszcze moment zawarcia umowy, do której zawarcia dochodzi w sytuacji wskazanej w pkt. 8 i 9 poniżej. Natychmiast po złożeniu zamówienia Klient dostaje wiadomość e-mail z informacją, że zamówienie dotarło do Sklepu Internetowego Linde MH wraz z nadanym indywidualnym numerem zamówienia.

6.Składając zamówienie Klient dokonuje:

 • wyboru zamawianych produktów;
 • oznaczenia sposobu dostawy zamówionych towarów/ sposobu odbioru zamówionych towarów;
 • wskazania adresu dostawy;
 • wyboru sposobu płatności;
 • oznaczenia danych koniecznych do wystawienia faktury VAT.

7.Klient składając zamówienie poprzez Sklep Internetowy Linde MH składa Operatorowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia.

8.Po złożeniu zamówienia, Operator automatycznie przesyła na podany przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie Internetowym Linde MH adres e-mail lub na podany w Formularzu Zamówienia adres e-mail (w przypadku złożenia zamówienia bez wcześniejszego założenia Konta) potwierdzenie rejestracji zamówienia. Potwierdzenie rejestracji zamówienia nie stanowi oświadczenia o przyjęciu oferty. Potwierdzenie to oznacza wyłącznie, że Operator otrzymał zamówienie Klienta.

9.Operator przetworzy zamówienie a następnie potwierdzi przyjęcie zamówienia w formie wiadomości e-mail z powołaniem na numer zamówienia lub oferty albo potwierdzeniem istotnych warunków zamówienia., która stanowić będzie potwierdzenie, że Operator zaakceptował ofertę Klienta, a także moment ten będzie momentem zawarcia umowy. Akceptacja zamówienia przez Operatora jest jego decyzją. Operator chcąc upewnić się, że wybrany przez Klienta produkt jest dostępny nie będzie akceptował oferty Klienta do momentu, w którym nie potwierdzi zamówienia.

10.Dostępność informacji o produktach na stronach Sklepu Internetowego Linde MH nie oznacza dostępności tych produktów na stanie Sklepu Internetowego Linde MH i możliwości realizacji zamówienia.

11.W przypadku braku towaru zamówionego przez Klienta na stanie Sklepu Internetowego Linde MH lub w sytuacji niemożliwości realizacji zamówienia Klienta z przyczyn niezależnych od Sklepu w terminie przewidzianym na realizację zamówienia, Operator poinformuje o zaistniałej sytuacji Klienta poprzez wysłanie wiadomości na e-mail podany przez Klienta w Formularzu Zamówienia.

12.W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Operator może zaproponować Klientowi:

 • anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Operator zostanie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
 • anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Operator będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie).

13.W przypadku braku decyzji Klienta o realizacji Zamówienia w pozostałym zakresie lub jego anulacji w terminie 14 dni od daty poinformowania go o braku towaru na magazynie, Sprzedawca może w całości anulować Zamówienie Klienta.

14.Sprzedawca zwróci niezwłocznie część płatności odpowiadającą anulowanej części Zamówienia lub całą płatność w przypadku anulowania całości Zamówienia.

15.Klient jest zobligowany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym Linde MH. Operator nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niezachowania przez Klienta w tajemnicy loginu i hasła do konta Klienta.

16.Dostawa Towarów dostępna jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

17.Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, zawierającej potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Linde MH.

18.W zakresie cen Linde MH stosuje przepisy ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług z dnia 9 maja 2014 r.

§ 3 Ceny produktów

1.Operator zamieszcza informacje o oferowanych przez siebie produktach na stronie Sklepu Internetowego Linde MH oraz sprzedaje oferowane przez siebie produkty za pośrednictwem Internetu.

2.Wszystkie ceny podane w ofercie Sklepu Internetowego Linde MH są wyrażone w złotych polskich wraz z należnym podatkiem.

3.Do zamówionego towaru zostanie wystawiona faktura VAT i wysłana w formie elektronicznej na podany w formularzu kontaktowym adres e-mail.

4.Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego Linde MH w chwili składania zamówienia przez Klienta.

5.Operator zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego Linde MH, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu Internetowego Linde MH, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie Sklepu Internetowego Linde MH, bądź wprowadzania w nich zmian. Jakakolwiek zmiana cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego Linde MH nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przez Klienta przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

6.Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, w tym informacja na temat kosztów dostawy towaru, przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.

§ 4 Sposób płatności

1.Operator udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności:

a) Przelew tradycyjny bankowy w wysokości 100% wartości złożonego zamówienia wraz z podanym podczas składania zamówienia kosztem wysyłki towaru, dokonany przelewem elektronicznym lub przelewem bankowym na wskazany rachunek bankowy Operatora;

2.Zamówienie jest przekazywane do realizacji po zaksięgowaniu płatności za towar na rachunku bankowym Operatora.

3.Niedokonanie wpłaty w terminie 7 (siedem) dni (o ile nie uzgodniono inaczej z Doradcą) od dnia złożenia zamówienia uważa się za odstąpienie od zawartej umowy sprzedaży.

4.Działając na podstawie przepisów art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., nr 54, poz. 535 z późn. zm.), klient wyraża zgodę, aby faktury, duplikaty do faktur oraz faktury korygujące wystawiane przez spółkę Linde Material Handling Polska sp. z o.o. były przesyłane w formie elektronicznej w formacie pdf z adresu mailowego osoby wystawiającej e-fakturę (pracownika Wystawcy podpisanego przez system na fakturze) z domeny: @linde-mh.pl. Klient oświadcza, że adresem mailowym przeznaczonym do otrzymywania faktur jest adres wskazany w Formularzu Zamówienia. W zakresie rozliczeń faktur korygujących zastosowanie mają aktualnie obowiązujące przepisy ustawy o podatku towarów i usług.

§ 5 Warunki dostawy zamówionego towaru

1.Przy każdym towarze oferowanym przez Sklep Internetowy Linde MH podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji, do wysłania paczki ze Sklepu wybraną przez Klienta formą dostawy, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze (od poniedziałku do piątku). Bieg terminu do realizacji zamówienia liczy się od daty zaksięgowania płatności za towar na rachunku bankowym Operatora.

2.Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysłane zostanie w momencie skompletowania całego zamówienia. Termin wysyłki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji. Operator zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia częściami - w tym przypadku płatność za przesyłkę będzie pobierana tylko raz.

3.Zamówiony towar dostarczony będzie na wskazany przez Klienta adres za pośrednictwem firmy kurierskiej - przewidywany czas dostawy od momentu nadania paczki do momentu dostarczenia- 1 (słownie: jeden) dzień roboczy, przy czym jest to termin deklarowany przez firmę kurierską.

4.Klient zostanie obciążony kosztami dostawy zamówionego towaru w wysokości wskazanej podczas składania zamówienia.

5.W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Operator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.

6.Operator wskazuje, iż w zakresie towarów, których producentem jest inny podmiot niż Linde Material Handling Polska Sp. z o.o. lub podmioty z grupy kapitałowej KION AG procesem pakowania towaru oraz wysyłki koordynować będzie podmiot trzeci będący producentem lub importerem tego towaru. Oznacza to, że wysyłka będzie realizowana na rzecz Klienta bezpośrednio przez podmiot trzeci, z pominięciem Operatora. W takim przypadku przy oznaczeniu produktu w Sklepie Internetowym Linde MH zostanie wskazane, jaki podmiot zajmować się będzie pakowaniem oraz wysyłką towaru.

§ 6 Warunki gwarancji i rękojmi dla przedsiębiorców nie będących osobami fizycznym

1.Wszelkie towary dostępne w Sklepie Internetowym Linde MH pochodzą z legalnego źródła oraz są oryginalne. Operator spełnia ustawowy obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.

2.Produkty dostępne w Sklepie Internetowym Linde MH są objęte Ogólnymi Zasadami Gwarancji Linde MH Polska Sp. z o.o. dostępnymi na stronie https://www.linde-mh.pl/media/Media-Poland/04-About-Linde/Applications/Dokumenty/Ogolne-Warunki-Sprzedazy-(OWS).pdf . z wyjątkiem produktów wskazanych w ust. 3 i 4 poniżej.

3.Wagi elektroniczne montowane w wózkach paletowych ręcznych nie są objęte gwarancją.

4.W zakresie towarów, których producentem lub importerem jest inny podmiot niż Linde Material Handling Polska Sp. z o.o lub podmioty z grupy kapitałowej KION AG obowiązują warunki gwarancji dołączone do sprzedawanego towaru. W tym zakresie gwarantem jest producent towaru lub importer. Operator nie udziela w zakresie towarów opisanych w zdaniu poprzedzającym gwarancji ani rękojmi.

5.Różnice pomiędzy wizualizacją produktu dostępnego w Sklepie Internetowym Linde MH wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu (z wyjątkiem prawa do odstąpienia przewidzianego w § 7 regulaminu) zakupionego produktu.

6.Linde MH nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanych (odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona) w zakresie klientów będących przedsiębiorcami nie będącymi osobami fizycznymi.

§ 7 Odpowiedzialność Sprzedawcy za niezgodność towaru z umową

1.Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie Regulaminu stosuje się wyłącznie do Klientów będących przedsiębiorcami - osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy umowa zawierana ze Sprzedawcą nie ma dla tej osoby charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2.Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;

b) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Klientowi, o którym Klient powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.

3.Ponadto, aby Towar był zgodny z umową musi:

a) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

b) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:

 • nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
 • przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
 • publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy;

c) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać;

d) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

4.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie, o którym mowa w pkt 2., jeżeli Klient najpóźniej w chwili zawarcia umowy został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w pkt 2. oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.

5.Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania towaru, jeżeli:

a) zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;

b) niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Klienta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę lub osobę trzecią.

6.Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.

7.Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności towaru z umową określonego w pkt 6, jeżeli brak ten podstępnie zataił.

8.Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać jego naprawy lub wymiany.

9.Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Klienta, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

10.Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Kupującego powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

11.Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Klient go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

12.Klient udostępnia sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Klienta towar na swój koszt.

13.Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, Sprzedawca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

14.Klient nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.

15.Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z pkt 9;

b) Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z pkt 11-13;

c) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;

d) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych pkt 8-14;

e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.

16.Sprzedawca zwraca Klientowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny.

17.Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.

18.Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy Klient może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Klienta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Klient zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.

19.W razie odstąpienia od umowy Klient niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

20.Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

21.Klient może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z pkt 8-14. i z pkt 14-21.

22.Zgłoszenie niezgodności towaru z umową/wady towaru może nastąpić na przykład: pisemnie na adres: Linde Material Handling Polska Sp. z o.o. ul. Płochocińska 59 03-044 Warszawa lub w formie elektronicznej na adres: sklep@linde-mh.pl.

23.Zaleca się podanie w opisie niezgodności towaru z umową/wady towaru:

a) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu zgłoszenia, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady;

b) określenie żądania Klienta;

c) danych kontaktowych dokonującego zgłoszenie – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie zgłoszenia przez Sprzedawcę.

Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Odpowiedź na reklamację nastąpi w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

§8 Prawo do odstąpienia od umowy na podstawie ustawy o prawach konsumenta

1.Klient będący osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. Postanowienia tego paragrafu stosuje się wyłącznie do podmiotów wskazanych w zdaniu poprzednim.

2.W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 umowę uznaje się za niezawartą.

3.Termin, o którym mowa w poprzednim ustępie liczy się:

 • od dnia objęcia przez Klienta rzeczy w posiadanie lub od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik;
 • w przypadku gdy umowa obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej partii lub części:
 • w przypadku gdy umowa polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy.

4.Klient, chcący skorzystać z prawa do odstąpienia składa oświadczenie o odstąpieniu ze wskazaniem imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu oraz numeru zamówienia pisemnie na adres: Linde Material Handling Polska Sp. z o.o. ul. Płochocińska 59 03-044 Warszawa lub adres e-mail: sklep@linde-mh.pl. Operator bez zbędnej zwłoki potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5.Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.

6.W przypadku odstąpienia od umowy Operator zwraca Klientowi wszelkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Operatora).

7.Klient wykonujący prawo do odstąpienia od umowy jest zobowiązany zwrócić przedmiot umowy w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy na własny koszt na adres:

 • w zakresie towarów, których producentem jest Linde Material Handling Polska Sp. z o.o. lub podmioty z grupy kapitałowej KION AG: Linde Material Handling Polska Sp. z o.o. ul. Płochocińska 59 03-044 Warszawa
 • w zakresie towarów, których producentem lub importerem jest inny podmiot niż Linde Material Handling Polska Sp. z o.o. lub podmioty z grupy kapitałowej KION AG: adres podany na przesyłce jako adres nadawcy przesyłki przeznaczony do zwrotu towaru.

8.Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Dla towarów takich jak wózki widłowe ze względu na wagę i gabaryty towarów, w przypadku odstąpienia od umowy odesłanie towaru może się wiązać z wyższymi kosztami niż przesyłka pocztowa. W przypadku chęci skorzystania z usług firm kurierskich może okazać się konieczne nadanie przesyłki na palecie, która jest droższa niż zwykła przesyłka pocztowa.

9.Prawo do odstąpienia od umowy jest ograniczone w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w szczególności ale nie wyłącznie gdy towar jest nieprefabrykowany, nie wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub nie służący zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb.

10.Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy według wzoru stanowiącego załącznik do przedmiotowego regulaminu oraz dostępnego w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta (http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140000827/U/D20140827Lj.pdf ). Klient może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

11.Klient ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia, charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

§9 Zwrot należności Klientom

1.Operator dokona zwrotu należności na konto bankowe Klienta w ciągu 14 (słownie: czternaście) dni kalendarzowych w przypadku:

 • anulowania zamówienia przez Operatora lub części zamówienia przez Operatora (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją. Zwrot należności nastąpi na rachunek bankowy Klienta;
 • odstąpienia przez Klienta od umowy w przypadkach wskazanych w przedmiotowym Regulaminie.

2.Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Operatorowi numeru rachunku bankowego, Klient nie prześle Operatorowi takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

§ 10 Newsletter

1.Klient ma możliwość zaprenumerowania biuletynu informacyjnego (Newsletter) Sklepu Internetowego Linde MH. Prenumerata Newslettera jest usługą bezpłatną i świadczona jest przez czas nieoznaczony.

2.Klient będzie otrzymywał Newsletter drogą elektroniczną na podany przez siebie podczas rejestracji w Sklepie Internetowym Linde MH adres e-mail, jeżeli dobrowolnie wyrazi zgodę na dostarczanie mu przez Sklep Internetowy Linde MH korespondencji drogą elektroniczną oraz dodatkową zgodę na przetwarzanie danych osobowych o której mowa w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://www.linde-mh.shop/pl-pl/polityka-prywatnosci

3.Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres sklep@linde-mh.pl.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 26 czerwiec 2023 r.

Załącznik:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Miejscowość, data
.........................................................
.........................................................
.........................................................
Imię i nazwisko Konsumenta (-ów)
Nazwa i adres przedsiębiorcy
.........................................................
.........................................................
.........................................................
OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Ja/My* …………………………………………..niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów* / umowy o świadczenie następujących Usług*:
………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy*/odbioru*: …………………………………..

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków** :……………………………………..

Posiadacz rachunku: ……………………………………..…………………………………………………..

podpis (-y) Konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

*Niepotrzebne skreślić
**O ile jest inny niż rachunek bankowy, z którego dokonano zapłaty