Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Sklep Internetowy Linde MH (dalej: „Sklep Internetowy“ lub „Sprzedawca“) szanuje prywatność Klientów i potencjalnych Klientów odwiedzających stronę internetową. Niniejsze zasady mają zastosowanie dla przetwarzania danych osobowych w ramach Państwa aktywności na naszej stronie internetowej, w tym w związku z zawieraniem umowy. Prosimy o zapoznanie się z ich treścią przed przystąpieniem do korzystania z naszej strony internetowej. Państwa dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności pozwoli Państwu poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami w naszym Sklepie Internetowym. Podanie przez Państwa danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. W przypadku gdy postanowią Państwo nie podawać nam danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia i nie wyrażą zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Państwa zamówienia.

1. Administrator danych osobowych

Firma Linde Material Handling Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Płochocińskiej 59, 03-044 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000133470, NIP 526-02-01-904, nr BDO 000025338, wysokość kapitału zakładowego: 8 822 500,00 PLN, będąca operatorem Sklepu Internetowego Linde MH jest administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dla ułatwienia do oznaczenia tego aktu prawnego dalej będziemy posługiwali się skrótem RODO). Oznacza to, że Administrator ustala cele i sposoby przetwarzania Państwa danych osobowych we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. W przypadku pytań albo wątpliwości co do tego, jak chronione są Państwa dane osobowe przez Sklep Internetowy Linde MH, macie Państwo możliwość skontaktowania się ze Sklepem Internetowym (dane kontaktowe znajdują się w sekcji „Kontakt" niniejszego dokumentu).

2. Co to są Państwa dane osobowe?

Wskazujemy, że dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

3. Zakres Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Sklep Internetowy

Sklep Internetowy będzie zbierał Państwa dane osobowe podczas interakcji ze Sklepem i używał ich do różnych celów, takich jak obsługa strony internetowej, umożliwiając tym samym korzystanie z naszych różnych usług, w tym naszego Sklepu Internetowego, oraz kontaktowanie się z nami.Sposób, w jaki zbieramy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe, zależy wyłącznie od tego, w jaki sposób wchodzą Państwo w interakcje z nami i z jakich usług korzystają. 3.1 Złożenie zamówienia W trakcie składania zamówienia prosimy Państwa o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:

 • w przypadku gdy dokonują Państwo zamówienia w ramach prowadzonej przez Państwa działalności:
  a) nazwisko/nazwa firmy – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży (faktury VAT) oraz weryfikacji statusu przedsiębiorcy;
  b) adres (ulica, numer domu lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
  c) numer NIP – niezbędny do wystawienia dowodu sprzedaży oraz weryfikacji statusu przedsiębiorcy;
  d) imię i nazwisko – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży; e) numer telefonu – konieczny do kontaktu celem ułatwienia realizacji zamówienia;
  f) adres e-mail – konieczny do kontaktu celem potwierdzenia zamówienia;
  g) dane dostawy (nazwisko/nazwa firmy, ulica, kod, miejscowość, imię i nazwisko, numer telefonu) – konieczne do wysyłki i dostarczenia zamówienia;
 • w przypadku gdy dokonują Państwo zamówienia jako konsumenci:
  a) imię i nazwisko – niezbędne do zawarcia umowy kupna-sprzedaży;
  b) adres (ulica, numer domu lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne do zawarcia umowy kupna-sprzedaży;
  c) numer telefonu – konieczny do kontaktu celem ułatwienia realizacji zamówienia; d) adres e-mail – konieczny do kontaktu celem potwierdzenia zamówienia;
  e) dane dostawy (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miejscowość, numer telefonu) – konieczne do wysyłki i dostarczenia zamówienia.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne – we wskazanym na stronie Sklepu Internetowego zakresie – do zawarcia z nami umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi Sklepowi Internetowemu zawarcie z Państwem umowy sprzedaży.

4. W jakim celu, na jakiej podstawie oraz jak długo Sklep Internetowy przetwarza Państwa dane osobowe?

Zawsze przetwarzamy Państwa dane osobowe w określonym celu i przetwarzamy tylko te dane osobowe, które są konieczne dla jego osiągnięcia. Jeżeli dane nie są już niezbędne do realizacji celów przetwarzania, są one regularnie usuwane przez Sklep Internetowy. Państwa dane przetwarzamy w celu:

 • zawarcia i do realizacji umowy, w tym rozpatrzenia reklamacji oraz skutecznej realizacji Państwa prawa do odstąpienia od umowy – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną, lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Państwa dane będziemy przetwarzać przez czas trwania umowy oraz okresów udzielonej gwarancji i dodatkowo maksymalnie przez okres 6 lat od upływu daty wymagalności roszczenia cywilnoprawnego (dla roszczeń zwykłych) i 3 lata (dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej). Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata, zgodnie z treścią art. 118 kodeksu cywilnego;
 • obsługi wniosków, skarg i zapytań kierowanych do Sklepu Internetowego – podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. nasz prawnie uzasadniony interes. Państwa dane będziemy przetwarzać przez czas niezbędny do rozpatrzenia wniosków, skarg i zapytań kierowanych do Sklepu Internetowego;
 • dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową – podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. nasz prawnie uzasadniony interes. Państwa dane będziemy przetwarzać maksymalnie przez okres 6 lat od upływu daty wymagalności roszczenia cywilnoprawnego (dla roszczeń zwykłych) i 3 lata (dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej). Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata, zgodnie z treścią art. 118 KC;
 • dla celów podatkowych i księgowych – podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na Sprzedawcy. Państwa dane będziemy przetwarzać przez minimalny okres wymagany przepisami prawa, tj. przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku – Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;
 • prowadzenia marketingu elektronicznego naszych produktów i usług – podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tzn. Państwa dobrowolnie udzielona zgoda. Państwa dane będziemy przetwarzać do chwili odwołania przez Państwa zgody lub do momentu ustalenia, że Państwa dane się zdezaktualizowały;
 • prowadzenia bezpośredniego marketingu własnych produktów i usług – podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. nasz prawnie uzasadniony interes. Państwa dane będziemy przetwarzać do chwili zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 • badania jakości świadczonych usług – podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. nasz prawnie uzasadniony interes. Państwa dane będziemy przetwarzać maksymalnie przez okres 6 lat od upływu daty wymagalności roszczenia cywilnoprawnego (dla roszczeń zwykłych) i 3 lata (dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej). Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata, zgodnie z treścią art. 118 kc;
 • założenia, funkcjonowania i korzystania z Konta klienta w Sklepie Internetowym – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Państwa dane będziemy przetwarzać do chwili odwołania zgody przez odbiorcę lub do momentu ustalenia przez Sklep, że dane się zdezaktualizowały.

5. Przekazywanie danych

Nigdy nie przekazujemy Państwa danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z podmiotami trzecimi. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia Państwu naszych usług. Na podstawie i w granicach prawa Państwa dane osobowe uzyskiwane podczas procesu składania zamówienia w naszym Sklepie mogą zostać przekazane następującym podmiotom:

 • podmiotom z którymi współpracujemy, zaangażowanym w proces dostawy towarów;
 • podmiotom z którymi współpracujemy, zaangażowanym w proces przygotowania Państwa zamówienia oraz jego kompletacji;
 • podmiotom świadczącym na naszą rzecz obsługę prawną;
 • wyspecjalizowanym dostawcom usług przechowywania danych; W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, Sklep dane takie udostępni. Z wyjątkiem tych sytuacji Państwa dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności. Państwa dane osobowe zostały zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dostęp do przetwarzanych przez nasz Sklep Internetowy danych osobowych mają wyłącznie upoważnione osoby, które zostały zobowiązane do zachowania danych w poufności.

6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Sklep nie przekazuje i nie planuje w przyszłości przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

7. Wycofanie zgody

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody wobec przetwarzania przez Sklep Państwa danych osobowych na podstawie zgody udzielonej w przypadkach wskazanych w punkcie 4 niniejszej Polityki. Gdy Państwo to zrobią, Sklep Internetowy nie będzie mógł więcej wysyłać Państwu żadnych ofert w ramach marketingu bezpośredniego ani informacji przesyłanych wcześniej na podstawie zgody na przetwarzanie danych. W celu wycofania zgody należy wysłać wiadomość e-mail na adres: sklep@linde-mh.pl. Wycofanie przez Państwa zgody wobec przetwarzania przez Sklep Internetowy Państwa danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego Sklep Internetowy dokonał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. Państwa prawa realizowane przez Sklep Internetowy w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do Państwa danych oraz otrzymania ich kopii: Macie Państwo prawo uzyskać potwierdzenie, że Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane. Ponadto macie Państwo prawo do uzyskania bardziej szczegółowych informacji o przechowywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz, pod pewnymi warunkami, prawo do otrzymania kopii tych danych osobowych.
 • prawo do sprostowania (poprawiania) Państwa danych: Macie Państwo prawo do poprawienia niedokładnych danych osobowych dotyczących Państwa oraz, z uwzględnieniem celu przetwarzania, do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 • prawo do usunięcia Państwa danych: W niektórych przypadkach, macie Państwo prawo do usunięcia swoich danych osobowych bez zbędnej zwłoki. Okoliczności te obejmują:
  a) dane osobowe nie są już potrzebne w związku z celami, dla których zostały zgromadzone lub przetworzone w inny sposób;
  b) wycofują Państwo zgodę na przetwarzanie oparte na zgodzie;
  c) przetwarzanie odbywa się w celach marketingu bezpośredniego;
  d) dane osobowe zostały bezprawnie przetworzone.
  Istnieją jednak pewne ogólne wyłączenia prawa do usunięcia. Te ogólne wyłączenia obejmują sytuacje, w którym przetwarzanie jest konieczne:
  a) w celu korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
  b) w celu zapewnienia zgodności z obowiązkiem prawnym;
  c) w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych: W niektórych przypadkach, macie Państwo prawo ograniczyć przetwarzanie Państwa danych osobowych. Jeśli przetwarzanie zostało ograniczone, możemy nadal przechowywać Państwa dane osobowe. Jednak w przeciwnym razie Sklep Internetowy będzie je przetwarzać wyłącznie:
  a) za Państwa zgodą;
  b) w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;
  c) w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej;
  d) ze względu na ważny interes publiczny.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych: W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Sklepu Internetowego, który został wskazany tabeli zamieszczonej w punkcie 4 niniejszej Polityki Prywatności. Sklep Internetowy przestanie przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla Sklepu ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą niezbędne Sklepowi Internetowemu do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Macie również Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego. Jeśli złożą Państwo taki sprzeciw, przestaniemy przetwarzać Państwa dane osobowe w tym celu.
 • prawo do przenoszenia Państwa danych: W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania jest Państwa zgoda lub łącząca Państwa ze Sklepem Internetowym umowa, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, macie Państwo prawo do otrzymywania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i przeznaczonym do odczytu maszynowego formacie. Prawo to nie ma jednak zastosowania, jeżeli miałoby to niekorzystny wpływ na prawa i wolności innych osób.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Sklep Internetowy narusza przepisy RODO. Organem nadzorczym, któremu mogą Państwo zgłosić skargę, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane będą przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację. Nie będą w stosunku do Państwa prowadzone procesy profilowania w oparciu o dane osobowe w rozumieniu przepisów RODO.

10. Kontakt

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące polityki prywatności, zasad przetwarzania Państwa danych osobowych lub kwestii poruszonych w niniejszej Polityce Prywatności, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iodo@linde-mh.pl.

11. Uaktualnienia naszej Polityki Prywatności

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji stosowanej przez nas Polityki Prywatności. Jej najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie. Będziemy informować o każdej zmianie treści Polityki Prywatności, na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Państwa danych osobowych lub Państwa praw.

12. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta.

13. Informacja o plikach cookie

Ustawienia plików cookie / Dezaktywacja plików cookie
Co to jest plik cookie? Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są używane przez wiele stron internetowych w Polsce i na całym świecie. Są one automatycznie tworzone przez Państwa przeglądarkę, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, i są przechowywane przez nasz serwer na dysku twardym Państwa urządzenia końcowego (komputera lub urządzenia mobilnego).
Pliki cookie nie powodują żadnych szkód w urządzeniu końcowym i nie przenoszą wirusów, trojanów ani innego złośliwego oprogramowania. Plik cookie służy do zapisywania informacji o konkretnym urządzeniu końcowym, z którego Państwo korzystają. Cookies zawierają zatem pewną liczbę znaków, które umożliwiają jednoznaczną identyfikację przeglądarki podczas ponownych odwiedzin na naszej stronie internetowej.
W zależności od ich funkcji i celu pliki cookie na naszej stronie internetowej można podzielić na cztery kategorie: niezbędne pliki cookie, analityczne pliki cookie, funkcjonalne pliki cookie oraz pliki cookie do celów marketingowych.
Pliki cookie niezbędne z przyczyn technicznych (niezbędne pliki cookie)
Niezbędne pliki cookie są absolutnie konieczne, aby strona internetowa mogła działać na Państwa urządzeniu. Pliki te są wykorzystywane wyłącznie przez podmiot odpowiedzialny i dlatego noszą nazwę first-party-cookies. Aby zapewnić Państwu bezproblemowe korzystanie z Internetu, używamy tak zwanych cookies sesyjnych (session cookies). Te pliki cookie są wykorzystywane do przetwarzania następujących rodzajów danych:

 • typ/wersja przeglądarki,
 • system operacyjny używany przez Państwa urządzenie,
 • referrer URL (strona internetowa odwiedzana bezpośrednio przed wejściem na naszą stronę),
 • nazwa hosta urządzenia żądającego dostępu (adres IP),
 • czas żądania serwera. Przetwarzamy wyżej wymienione dane, aby podczas przechodzenia między stronami naszej witryny nasz system mógł rozpoznać, że odwiedzili już Państwo określone strony. Dzięki temu nasza strona jest bardziej przyjazna dla użytkownika. Gdy ponownie odwiedzają Państwo naszą stronę internetową w celu skorzystania z naszych usług, nasz system automatycznie rozpoznaje, że odwiedzili już Państwo naszą stronę internetową, i może przywołać Państwa wpisy i ustawienia z poprzedniej sesji, aby nie musieli ich Państwo ponownie wprowadzać.
  Musimy w ten sposób przetwarzać Państwa dane osobowe, aby móc świadczyć usługi na naszej stronie internetowej. Podstawą prawną tego przetwarzania danych za pomocą plików cookie, które są konieczne ze względów technicznych, jest zatem możliwość wypełniania naszych zobowiązań w zakresie udostępniania Państwu strony internetowej oraz funkcji strony internetowej.
  Większość przeglądarek internetowych jest skonfigurowana tak, aby automatycznie akceptować pliki cookie. Długość okresu przechowywania plików cookie zależy od sposobu ich wykorzystywania. Ogólnie rzecz biorąc, pliki cookie są automatycznie usuwane po opuszczeniu strony internetowej. Jednakże, aby zwiększyć przyjazność użytkowania naszej strony internetowej, używamy również tymczasowych plików cookie, które pozostają zapisane na Państwa urządzeniu końcowym przez określony czas.
  Oczywiście mogą Państwo również odwiedzać naszą stronę internetową bez akceptacji plików cookie. Jeśli nie chcą Państwo korzystać z zalet plików cookie, mogą Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby dezaktywować lub ograniczyć akceptację plików cookie. Należy pamiętać, że może to ograniczyć funkcjonalność naszej oferty online.
  Aby odwołać swoją zgodę udzieloną w związku z funkcjami strony internetowej („cookies“, „pixels“) lub ograniczyć ją do określonych cookies, mogą Państwo przede wszystkim:
  a) skorzystać z bezpośredniej opcji „opt-out“ przewidzianej dla każdej usługi;
  b) skorzystać z ustawień przeglądarki.
  Poniższa lista zawiera więcej informacji o tym, jak zarządzać ustawieniami plików cookie lub wyłączyć pliki cookie w swojej przeglądarce:
  Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl
  Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
  Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies
  Safari: http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471
  c) na stronie http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices mogą Państwo zlecić analizę używanych przez siebie plików cookie i dezaktywować je pojedynczo lub zbiorczo. Jest to oferta European Interactive Digital Advertising Alliance.
  Lista plików cookie, które nie wymagają zgody:
Nazwa pliku cookie Cel Termin ważności Kategoria
cookie-consent zapisuje ustawienia plików cookie wybrane przez użytkownika w oknie dialogowym plików cookie i zawiera listę dozwolonych grup. Zawartość zawsze zawiera co najmniej „essential", gdy tylko po raz pierwszy zostanie udzielona odpowiedź w oknie dialogowym, i może również zawierać „analytics-and-marketing", jeśli użytkownik zaakceptuje pliki cookie wymagające zgody. 1 rok niezbędny plik cookie, first-party cookie
gtm-disable zapisywana jest informacja, czy tagi bazujące na plikach cookie z narzędzia Google Tag Manager mogą ustawiać pliki cookie czy nie. Wartością może być „true" (blokowanie plików cookie) lub „false" (pozwolenie na stosowanie plików cookie). 1 rok niezbędny plik cookie, first-party cookie

Pliki cookie, które wymagają zgody
Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookie, które nie są konieczne z przyczyn technicznych. Jednak bez tych plików cookie funkcje umożliwiające wygodne surfowanie po naszej stronie nie będą dostępne, jeśli je Państwo wyłączą. Wprowadzane przez Państwa ustawienia nie będą mogły zostać zapisane i dlatego na każdej stronie będą ponownie wymagane. Dlatego też musimy prosić Państwa o zgodę na stosowanie tych plików cookie.

Nazwa pliku cookie Cel Termin ważności Kategoria
_ga służy do rozróżniania użytkowników 2 lata analityczny plik cookie, third-party cookie
_gid służy do rozróżniania użytkowników 24 godziny analityczny plik cookie, third-party cookie
_gat… służy do ograniczania szybkości żądań 1 minuta analityczny plik cookie, third-party cookie
dc_gtm służy do ograniczania szybkości żądań 1 minuta analityczny plik cookie, third-party cookie

Pliki cookie osób trzecich
Pliki cookie wymagające zgody nie muszą pochodzić od podmiotu odpowiedzialnego, ale mogą również pochodzić od osób trzecich. Tymi stronami trzecimi mogą być portale społecznościowe, takie jak Facebook czy YouTube, jak również dostawcy usług analitycznych lub inni usługodawcy. Te osoby trzecie mogą teoretycznie ustawić pliki cookie podczas odwiedzania naszej strony internetowej, aby uzyskać informacje, że np. otworzyli Państwo stronę administratora. Więcej informacji na temat wykorzystywania plików cookie przez strony trzecie można znaleźć na ich stronach internetowych. Jeśli zasadniczo nie wyrazili Państwo zgody na stosowanie plików cookie wymagających zgody lub wycofali Państwo udzieloną zgodę, funkcje naszej strony internetowej będą Państwu udostępniane tylko wtedy, gdy będziemy w stanie zagwarantować ich wykorzystanie bez tych plików cookie. Obszary naszej strony internetowej, które mogą oferować techniczną możliwość integracji treści osób trzecich, a tym samym ustawienia plików cookie osób trzecich, nie będą w tym przypadku dostępne dla użytkownika. W takim przypadku obszary naszej strony internetowej, które mogą oferować techniczną możliwość integracji treści osób trzecich i tym samym ustawienia plików cookie osób trzecich, nie będą dla Państwa dostępne. Zostaniecie Państwo o tym poinformowani za pomocą odpowiedniego komunikatu. Jeśli w takim przypadku nadal zechcą Państwo korzystać z zawartości strony internetowej, będzie to możliwe tylko wtedy, gdy wyrażą Państwo zgodę na stosowanie plików cookie, które wymagają Państwa zgody. Należy aktywować funkcję zgody, która jest dostępna w odpowiednim miejscu na naszej stronie internetowej.

Google Analytics 4

Na tej stronie korzystamy z usługi Google Analytics 4. Jest to usługa analizy sieci świadczona przez firmę Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia („Google”). Korzystamy z Google Analytics 4, aby analizować korzystanie z naszej strony internetowej i regularnie ją ulepszać. Dzięki analizie statystyk możemy stale ulepszać naszą ofertę i sprawić, że nasza strona internetowa będzie jeszcze bardziej interesująca dla użytkowników. Google Analytics 4 wykorzystuje tzw. pliki „cookie”. Są to pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerze, które umożliwiają analizę korzystania z naszej strony internetowej. Informacje o korzystaniu przez Państwa ze strony internetowej, uzyskiwane za pomocą plików „cookie”, są regularnie przesyłane na serwery Google i przechowywane przez Google. Dalsze przesyłanie na serwery Google LLC. w USA i przechowywanie na nich tych danych nie jest wykluczone. W przypadku korzystania z Google Analytics 4 adres IP przekazywany przez Państwa urządzenie końcowe podczas korzystania ze strony internetowej jest standardowo i automatycznie pobierany i przetwarzany, zawsze w sposób zanonimizowany, dzięki czemu gromadzone informacje nie mogą być bezpośrednio powiązane z konkretną osobą. Ta automatyczna anonimizacja następuje poprzez skrócenie o ostatnie cyfry adresu IP przesyłanego przez Państwa urządzenie przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) lub innych państw, które zawarły Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Uzyskaliśmy Państwa zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO. Państwa zgoda obejmuje także przekazanie danych do USA z ryzykiem dostępu do danych przez władze.
Google analizuje dla nas informacje dotyczące zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, tworzy raporty na ten temat i wykorzystuje te dane w celu świadczenia nam, jako operatorom witryn, innych usług związanych z korzystaniem ze stron internetowych i Internetu. Skrócony adres IP przesyłany przez Państwa przeglądarkę podczas korzystania z Google Analytics 4 nie będzie łączony z innymi danymi przechowywanymi przez Google. Jeśli nie chcą Państwo, aby pliki „cookie” były zapisywane (lub chcą Państwo dezaktywować Google Analytics 4), można w każdej chwili tutaj zmienić to ustawienie, korzystając z naszego narzędzia Cookie Consent Tool.

Można także uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez plik „cookie” i związanych z Państwa korzystaniem ze strony internetowej. Wystarczy pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki dostępny pod linkiem poniżej: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Oznacza to, że adres IP nie będzie już rejestrowany. W wyniku tego działania także Państwa dane nie będą dłużej przetwarzane przez Google Analytics 4. Jako rozszerzenie Google Analytics 4, na tej stronie internetowej można być wykorzystywana funkcja „UserIDs”. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na korzystanie z Google Analytics 4 zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, założyli konto na tej stronie internetowej i logują się za jego pomocą na różnych urządzeniach, Państwa działania, w tym konwersje, mogą być analizowane na różnych urządzeniach. W przypadku przesyłania danych do USA dostawca przystąpił do ram ochrony danych UE-USA (EU-US Data Privacy Framework), które zapewniają zgodność z europejskimi stopniami ochrony danych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień. Jako rozszerzenie Google Analytics 4, na tej stronie internetowej może być stosowana usługa Google Signals do tworzenia raportów na różnych urządzeniach.

W tym celu standardowo zbierane są następujące dane:

 • miasto
 • szerokość geograficzna (miasta)
 • długość geograficzna (miasta)
 • wersja pomocnicza przeglądarki
 • User agent string przeglądarki
 • marka urządzenia
 • model urządzenia
 • nazwa urządzenia
 • wersja pomocnicza systemu operacyjnego
 • wersja pomocnicza platformy
 • rozdzielczość ekranu

Jeśli aktywowali Państwo reklamy spersonalizowane i połączyli swoje urządzenia z kontem Google, Google może, za Państwa zgodą na korzystanie z Google Analytics 4 zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, analizować Państwa zachowanie podczas korzystania z różnych urządzeń i tworzyć modele baz danych, m.in. konwersji na różnych urządzeniach. Nie otrzymujemy od Google żadnych danych osobowych, jedynie statystyki. Jeśli chcą Państwo przerwać analizę na różnych urządzeniach, można dezaktywować funkcję „Reklama spersonalizowana” w ustawieniach swojego konta Google. Aby to zrobić, należy postępować zgodnie z odpowiednimi instrukcjami na poniższej stronie: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de

Więcej informacji na temat Google Signals można znaleźć pod poniższym linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=de

Na naszej stronie internetowej możemy także korzystać z funkcji „dane demograficzne” Google Analytics 4. Dane demograficzne to specyficzne informacje o grupach ludzi. Funkcja ta umożliwia tworzenie raportów zawierających informacje o wieku, płci i zainteresowaniach (tzw. dane demograficzne) użytkowników naszej strony internetowej. Dane pochodzą z reklam Google opartych na zainteresowaniach, sieci reklamowej Google i danych odwiedzających witryny innych firm. Mogą Państwo dezaktywować tę funkcję w dowolnym momencie w ustawieniach reklam na swoim koncie Google. Istnieje jednak również możliwość dezaktywacji Google Analytics 4 w sposób opisany powyżej. Wystarczy pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki dostępny pod linkiem poniżej: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Więcej informacji można znaleźć tutaj: Do warunków użytkowania: https://www.google.com/analytics/terms/de.html.

Polityka prywatności Google: https://privacy.google.com/businesses/compliance/#!#gdpr

Do Google (Universal) Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/3379636?hl=de

Trengo

Wielokanałowa platforma komunikacyjna (zarządzanie prośbami o kontakt i komunikacją);

Dostawca usług: Trengo B.V., Burgemeester Reigerstraat 89, 3581 KP Utrecht, Holandia;

Podstawa prawna: Zgoda (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO);

Strona internetowa: https://trengo.com/;

Polityka prywatności: https://trengo.com/privacy-statement;

Umowa o przetwarzaniu danych: Dostarczone przez usługodawcę;

Więcej informacji: https://trengo.com/gdpr.

Datadog RUM

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi analityki internetowej Real User Monitoring (RUM) świadczonej przez Datadog, Inc. 620 8th Avenue, Floor 45, New York, NY 10018, USA ("Datadog"). Przetwarzanie danych ma na celu analizę tej strony internetowej i jej odwiedzających poprzez śledzenie wydajności tej strony internetowej, ekranów aplikacji, działań użytkowników, żądań sieciowych i wydajności naszego kodu front-end, monitorowanie bieżących błędów i problemów oraz tworzenie raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej. W tym celu przetwarzane są następujące dane

 • Adres IP,
 • data i godzina wyświetlenia strony
 • ścieżka kliknięcia,
 • informacje o używanej przeglądarce, używanym urządzeniu,
 • odwiedzone strony,
 • adres URL strony odsyłającej (strona internetowa, z której użytkownik uzyskał dostęp do naszej witryny),
 • dane dotyczące lokalizacji i
 • aktywność zakupowa.

Adres IP przesyłany przez przeglądarkę podczas korzystania z Datadog RUM nie jest łączony z innymi danymi Datadog. Datadog wykorzystuje technologie, takie jak pliki cookie, pamięć internetowa w przeglądarce i piksele śledzące, które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Wygenerowane w ten sposób informacje o korzystaniu z tej witryny są przesyłane i przechowywane wyłącznie w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Możesz zapobiec gromadzeniu danych przez Datadog, klikając ten link: .....

Więcej informacji na temat wykorzystywania danych przez Datadog można znaleźć na stronie https://www.datadoghq.com/legal/privacy/.