Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a https://www.linde-mh.shop/hu-hu/ oldalon (a továbbiakban: Linde webáruház/webáruház/weboldal) a Linde Magyarország Anyagmozgatási Kft. (2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos utca 18/B.) (a továbbiakban: Linde) által a vállalkozások, azaz a jogszabály alapján fogyasztónak nem minősülő vásárlókkal kötött ún. B2B szektor (business-to-business) részére üzemeltetett webáruházban történő vásárlásokra vonatkozik.

A jelen ÁSZF a webáruház ÁSZF-ben meghatározott definíciója szerinti vásárló és Linde jogviszonyát szabályozza, de vonatkozik a weboldal látogatójára is, aki a weboldalon tartózkodik, használja azt.

Jelen ÁSZF magyar nyelvű szerződés, mely nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre.

Vásárló a webáruházban történő megrendelés leadásával (azaz a Linde webáruházban történő vásárlással), az ÁSZF elfogadására vonatkozó checkbox bejelölésével nyilatkozik, hogy az ÁSZF-et előzetesen megismerte, annak tartalmával teljes mértékben egyetért, azokat az eseteket pedig egyértelműen ismeri és érti, melyben a Felek a jogszabálytól, annak megengedő jellege okán eltérnek. Az ÁSZF elfogadásával a Vásárló, tehát az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el és kijelenti, hogy az ÁSZF a Vásárló szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit a jóhiszeműség és tisztességes követelménynek megfelelően rögzíti.

Linde tájékoztatást ad arról, hogy a KION Group Code of Compliance kódex rendelkezéseinek alávetette magát. A hivatkozott kódex az alábbi linken érhető el: https://www.linde-mh.hu/media/Media-Hungary/05-Media/KION_KGCC_Legal_HU_3.0_05.pdf

A Linde webáruház használatához szükséges információkat, melyeket a jelen ÁSZF esetlegesen nem tartalmaz, úgy azokat Linde a weboldalon az egyes ügytípusoknál/menüpontoknál, a termékeknél vagy az adott funkciónál közzétett tájékoztatással biztosítja a Vásárló részére.

Linde felhívja a Vásárló figyelmét, hogy a webáruházban értékesített termékek kiválasztása és üzemeltetése szakértelmet igényel. A megvásárolt termékek beüzemelése, amennyiben értelmezhető, az összeszerelése a Vásárló feladata és felelőssége.

Külön, erre irányuló, előzetes, írásban bejelentett igény esetén Linde az esetleges beüzemelésben, összeszerelésben is áll a vásárlók rendelkezésére, de főszabály szerint ez nem része a webáruházon keresztül igénybevehető termékvásárlással kapcsolatosan nyújtott szolgáltatásnak.

Linde felhívja a Vásárló figyelmét arra is, hogy egyes termékek használatához kezelői jogosítvány lehet szükséges, ezért Linde kéri, hogy a Vásárló ebben is kérje ki szakértő segítségét. A targoncák, emelőgépek kiegészítőivel kapcsolatosan Linde külön felhívja a figyelmet arra is, hogy azok jelentősen módosíthatják ezeknek az eszközöknek a stabilitását és terhelhetőségét, ezért Linde kéri, hogy a Vásárló ne üzemelje be ezeket a berendezéseket sem szakértő bevonása nélkül.

1. Szerződő felek

Vásárló: azt a magyar természetes személyt (egyéni vállalkozó), jogi személyt, jogi személyiség nélküli szervezetet - ideértve a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepét is - értjük aki, illetve amely önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében jár el, ideértve tehát különösen azokat a civil szervezeteket, mikro-, kis-, közép-és nagyvállalkozásokat és az egyéni vállalkozókat is, akik terméket vásárolnak a Linde webáruházban önálló foglalkozásukkal, gazdasági tevékenységükkel, vagy üzleti tevékenységi körükben felmerülő célok érdekében.

A Vásárló nem minősül a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja, valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2. § a) pontja és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) 2.§ v) pontja alapján fogyasztónak, így nem is illetik meg ezen jogszabályokból eredő fogyasztói jogok. Vásárló a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 4. pontja és az Ekertv. 2.§ t) pontja alapján vállalkozásnak minősül. A Vásárlót képviselő természetes személy pedig csak a Vásárlót képviseli (azaz képviseletében eljáró természetes személy), de ettől még sem a Vásárló, sem a képviseletében eljáró természetes személy nem kerül fogyasztói minőségbe.

Vásárlónak lehetősége van regisztrálni a weboldalon, mely regisztráció a későbbi vásárlásokat és azok nyomon követését könnyítheti meg. Ugyanakkor regisztráció nélkül is a vonatkozó checkbox bejelölésével a Vásárlónak nyilatkoznia kell, hogy a fentiekben részletezett vállalkozásként jár el.

A vásárlás során a Vásárló szavatol azért, hogy a képviseletében eljáró természetes személy jogosult volt megrendelést leadni Linde részre. Linde ugyanis nem vizsgálja és nem is áll módjában, hogy vizsgálhassa a megrendelést leadó személy valós személyazonosságát és azt, hogy a megrendelés leadására a vállalkozás képviseletében jogosult volt-e, így az ebből eredő felelősséget Linde teljeskörűen kizárja, azért a Vásárló felel. Linde ugyanakkor a Ptk. 6:14. § (2) bekezdése alapján a megrendelést leadó személlyel szemben fenntartja az esetleges álképviseletből eredő igényeinek az érvényesítését is.

Linde: a webáruház üzemeltetője, szolgáltatója, aki a webáruházban a terméket értékesíti:

Cégnév: Linde Magyarország Anyagmozgatási Kft.

Rövidített elnevezése: Linde Kft.

Cégjegyzékszám: 13-09-090846

Vezetve a Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróságának nyilvántartásában.

Adószám: 12122262-2-13

Statisztikai számjel: 12122262-4669-113-13.

Képviseli: Szalay Gábor ügyvezető

Telefonszám: +36 20 555 5756

Tárhelyszolgáltató: KION GROUP AG (Thea-Rasche-Strasse 8. 60549 Frankfurt am Main)

Felek: Vásárló és Linde együttesen megnevezve.

2. Megvásárolható termékek

Linde tájékoztatja a Vásárlót, hogy a webáruházban a Linde által kínált termékek jellegéből is egyértelműen látható, hogy azokat a vásárlók önálló foglalkozásukkal, gazdasági tevékenységükkel, vagy üzleti tevékenységük körében összefüggő célok érdekében vásárolják.

Linde kéri, hogy mindig tájékozódjon a Vásárló a Linde webáruházban a termékekről és azok aktuális rendelkezésre állásáról. Linde fenntartja a jogot arra, hogy a webáruházban eltérő készlettel értékesítse termékeit és ezt akár eltérő árazás mellett tegye, eltérő vagy más promóciókat szervezzen, kifejezetten a Linde webáruházban történő értékesítésre.

Linde teljes termékportfóliója megtekinthető a https://www.linde-mh.hu/hu/Termekek/ linkre kattintva.

Linde tájékoztatja a Vásárlót, hogy a webáruházban megjelenített termékek képei illusztrációk, ezért a termékekről feltöltött képek eltérhetnek a valóságtól, melyért Linde kizárja a felelősségét.

Abban az esetben, ha egy adott termék akciós áron kerül értékesítésre a Linde webáruházban, arról Linde tájékoztatást ad. Az akciók és promóciók mindig bizonyos meghatározott időtartamra szólnak, ezért a határidőről, vagy azok esetleges változásairól, az ehhez kapcsolódó feltételekről kérjük, hogy minden esetben tájékozódjanak a webáruházunkban és aktuális kommunikációs csatornáinkon, promóciós anyagainkban.

Amennyiben Vásárló a terméket továbbértékesítené, úgy a jelen ÁSZF elfogadásával Vásárló kifejezetten kijelenti és tudomásul veszi, hogy a továbbértékesített termék tekintetében a felelősség csak és kizárólag őt, mint Vásárlót terheli. A továbbértékesített termék tekintetében tehát Linde további helytállási kötelezettséggel semmilyen tekintetben nem tartozik, sem a Vásárló sem az új vásárló irányába.

Linde a továbbértékesített termék tekintetében a felelősségét teljeskörűen kizárja. Vásárló tudomásul veszi, hogy a továbbértékesített termék vonatkozásában sem ő, sem az új vásárló a Linde felé sem jótállási, sem szavatossági igényt nem érvényesíthet.

Vásárló köteles teljeskörűen helytállni a továbbértékesített termék vonatkozásában és a továbbértékesítéssel kapcsolatos bármely jellegű új vásárlói igényekkel szemben is.

3. Vásárlás menete

  • Vásárló kiválasztja a terméket vagy termékeket, úgy az(ok) a kosárba kerülnek.

Linde felhívja a Vásárló figyelmét, hogy amennyiben Vásárló a vásárlási folyamatot nem zárja le, azaz nem fizeti ki a terméket, hanem még böngészik a webáruházban, úgy az még nem tekinthető lezárt rendelésnek és előfordulhat, hogy időközben más Vásárló megvásárolja a kosárba helyezett terméket, ezért Linde készletéről lekerül és a Vásárló mégsem tudja megvásárolni a terméket, hiába tette már bele előzetesen a kosárba, ezért Linde a felelősségét teljes egészében kizárja. Vásárló a kosár tartalmát természetesen mindaddig megtekintheti és módosíthatja, amíg a rendelési folyamatot le nem zárja. Linde tájékoztatja a Vásárlót, hogy a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat, de a rendelés leadását követően Linde nem tudja garantálni a Vásárló kérése esetén az adatok módosítását, valamint nem lehetséges a megrendelt tételek módosítása sem.

  • Ezt követően a fizetési mód kiválasztására kerül sor, mely történhet
  • Bankkártyás/Hitelkártyás fizetési móddal vagy
  • Banki utalással
  • Vásárló regisztrálhat a linde-mh.shop/hu-hu weboldalon.
  • Ezt követően a szállítási cím, azaz a teljesítés helyének megadása következik.
  • Vásárló lezárja a kosár tartalmát (fizet), a megrendelését elküldi Linde részére.
  • Linde email-ben tájékoztatja Vásárlót a rendelés státuszáról, majd a feldolgozást követően visszaigazolja a megrendelést.
  • Linde a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint kiszállítja a terméket a Vásárló részére.
  • Linde a területi anyagmozgatási tanácsadóján keresztül személyesen a Vásárlóhoz történő kiszállás alkalmával nyomon követi a webáruházban történő vásárlásokat és bemutatja a termék rendeltetésszerű használatát, melyre a Vásárlóval előzetesen egyeztetett időpontban kerül sor a termék kiszállítását követően.

A termék kiszállítását követő nyomon követés célja, egyrészt a webáruház működésével kapcsolatos visszajelzések begyűjtése (vásárlói élmény nyomon követése), másrészt kereskedelmi gesztusból a megvásárolt termékkel kapcsolatosan szakmai információk átadása a Vásárló részére, annak érdekében, hogy Linde segítse a Vásárlót a megvásárolt termék rendeltetésszerű használatában. Vásárlónak továbbá lehetősége nyílik arra is, hogy a termékkel kapcsolatosan felmerülő kérdéseit személyesen feltegye a Linde szakemberének, mellyel Linde a Vásárlót kívánja segíteni abban, hogy a Linde termékekről még több információval rendelkezzen és akár megtalálja a tevékenységéhez leginkább megfelelő további Linde termékeket is. Linde felhívja a Vásárló figyelmét, hogy a Linde termékekről adott információk átadása során nyújtott tájékoztatás nem minősül Linde részéről Vásárlónak nyújtott szakmai tanácsadásnak.

4. Vásárlói rendelések feldolgozása

Vásárló megrendelése a Vásárló oldalán a Ptk. 6:64. §-a alapján ajánlati kötöttséget eredményez.

Linde a vásárlói rendelés leadását követően visszaigazoló email-ben tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy mi az adott rendelés státusza.

Linde felhívja a figyelmet arra, hogy az első email-ben küldött tájékoztatás még nem minősül a rendelés visszaigazolásának , arról visszaigazolást Linde csak a rendelés feldolgozását követően tud küldeni. Tájékoztatjuk a Vásárlót, hogy amikor a rendelést, annak feldolgozását követően, azaz amikor a termék vételára a Linde bankszámláján jóváíródott, úgy a Vásárló megrendelését email-ben visszaigazoljuk. Ekkor jön létre a Felek közötti szerződéses jogviszony (második email, ha a Vásárló banki átutalással teljesíti a vételárat, úgy a hivatkozott email harmadik email-nek fog minősülni, ugyanis Linde a banki átutaláshoz szükséges előlegbekérőt email-ben küldi meg Vásárló részére). Ezt követően a Vásárló köteles a terméket átvenni, annak átvételét nem tagadhatja meg.

Vásárló tudomásul veszi, hogy a rendelés lezárásakor, véglegesítésekor már nincs lehetősége, a rendelésben semmilyen változtatást eszközölni, így különösen a számlázási és a szállítási adatokban sem.

Amennyiben a megrendelés visszaigazolásakor Linde a rendeléstől lényegesnek nem minősülő kérdésben pl. szállítási idő eltér, úgy Vásárló elfogadásának kell tekinteni azt az esetet, ha a Vásárló a megrendelés visszaigazolását tartalmazó email-ben kapott tájékoztatást követő első munkanap 16 óráig a webshop.hu@linde-mh.hu címre megküldött elektronikus üzenetben nem tiltakozik (ún. tiltakozási jog) a megrendelés esetlegesen bekövetkező változásokkal történő teljesítése ellen.

Linde tájékoztatja a Vásárlót, hogy Linde készlete folyamatosan változik, sőt egyes termékek esetén, annak gyártási folyamata a vásárlói rendelést követően kezdődik meg, ennél fogva Linde teljesítését ezek a körülmények is befolyásolják.

5. Fizetési feltételek

Linde a termékek vételárát nettó árként és euróban tünteti fel a webáruházban, mely tartalmazza a szállítás költségét is.

Amennyiben Linde gondos üzleti magatartása ellenére mégis hibás árat tüntetne fel, ideértve a különösen eltérő vagy rendszerhiba okán történő megjelöléseket, úgy, mint pl. 0 euró, vagy 1 euró stb., úgy Linde nem köteles a hibás áron értékesíteni a terméket vagy termékeket Vásárló részére. Ilyen esetben Linde tájékoztatja a Vásárlót a helyes árról, melynek ismeretében a Vásárló üzleti döntést hozhat és döntése szerint, akár ebben az esetben elállhat a szerződéskötési szándékától.

Linde az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 174. §-a alapján papíralapú számlát állít ki.

A fizetési módokkal kapcsolatosan Linde tájékoztatja a Vásárlót, hogy választása szerint banki átutalással vagy bankkártyás/hitelkártyás fizetési móddal teljesítheti a vételár megfizetését. Tájékoztatjuk, hogy minden esetben a teljes vételárat (a vételár 100%-át) előre meg kell fizetnie a Vásárlónak a webáruházban történő vásárlás esetén.

A bankkártyás/hitelkártyás fizetés a Concardis Gmbh. fizetési szolgáltatón keresztül történik, a fizetési műveletekre, a fizetési felületen megadott adatokra Linde nem lát rá, azt a fizetési szolgáltató intézi és kezeli. A Concardis Gmbh. szolgáltatásával kapcsolatosan az alábbi linkre kattintva érhet el további információt: https://www.concardis.com/

Amennyiben Vásárló a banki átutalást, mint fizetési módot választja, úgy Linde előlegbekérőt (díjbekérőt) állít ki és küld meg a Vásárló részére email-ben. Vásárlónak az előlegbekérő alapján kell teljesítenie a fizetési kötelezettségét az előlegbekérőn meghatározott határidőben. Tájékoztatjuk a Vásárlót, hogy amikor a vételár a Linde bankszámláján jóváíródik, úgy Linde az Áfa tv.-ben foglaltak szerint kiállítja a végszámlát „fizetési teljesítést nem igényel" megjegyzéssel.

Amennyiben a Vásárló bankkártyás/hitelkártyás fizetési módot választja, úgy a fizetési szolgáltatón keresztül biztosított rendszeren kell teljesítenie a vételár 100 %-át, majd ezt követően kerül sor a számla kiállítására az Áfa tv. alapján.

Vásárló a számlát, végszámlát a termék átvételekor papíralapon kapja meg a termékhez kapcsolódó egyéb dokumentumokkal együtt, mint jótállási jegy, termékleírás és amennyiben értelmezhető az adott termék vonatkozásában a szükséges specifikációval, minősítő bizonyítvánnyal stb.-vel együtt.

Linde tájékoztatja a Vásárlót, hogy amennyiben értelmezhető, hogy a Vásárló a fizetési kötelezettségével késedelembe esik, úgy Linde jogosult a Ptk. 6:155. § alapján késedelmi kamatot felszámítani.

Vásárló fizetési késedelme esetén Linde jogosult - később megváltoztatható választása szerint - pénzkövetelését peres, nem peres vagy peren kívüli eljárásban érvényesíteni, vagy 30 napot meghaladó fizetési késedelem esetén külön felszólítás vagy az érdekmúlás egyéb igazolása nélkül a jelen szerződéstől elállni, a Vásárló megrendelését törölni. Több termék megvásárlása, azaz adásvétele (osztható szolgáltatás) esetén Lindének jogában áll a jelen szerződéstől csak részlegesen, meghatározott termék vagy termékek vonatkozásában elállni.Linde-t elállása esetén az elállással érintett termékek nettó vételárának 5 %-át kitevő meghiúsulási kötbér illeti meg, melyet jogosult érvényesíteni a Vásárlóval szemben.

6. Szállítás és átvételi késedelem következményei

Linde tájékoztatja a Vásárlót, hogy a Vásárló által megrendelt, pénzügyileg teljesített (ha a Vásárló a teljes vételárat megfizette) termékeket csak magyarországi címre vállalja kiszállítani.

Linde a szállítást CARGOSTAR Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 195-197., cégjegyzékszám:01-09-567102, adószám: 12232330-2-43) végezteti.

Szállítás ideje: Linde a webáruházban az adott terméknél külön-külön jelöli meg a várható szállítási időt, mely a megrendelés visszaigazolásától (azaz a második, banki utalással történő fizetés esetén a harmadik email megküldésétől) számítódik. Linde felhívja a Vásárló figyelmét, hogy szállítási idő tájékoztató jellegű, mely többek között függhet a Linde készletétől, gyártási folyamatoktól. Amennyiben a szállítás ideje a visszaigazoló email-ben meghatározott határidőt követően, valamely termék tekintetében valamilyen körülmény okán eltérne, úgy arról Linde email-ben tájékoztatja a Vásárlót. A tájékoztatást követően a Vásárlót a jelen ÁSZF 4. pontjában meghatározott ún. tiltakozási jog illeti meg a szállítási határidővel kapcsolatosan, azzal, hogy amennyiben a Linde által meghatározott új szállítási idő ellen email-ben nem tiltakozik, úgy Linde az általa megjelölt új határidőben köteles a terméket kiszállítani a Vásárló részére.

A szállítási határidő, akkor minősül Linde részéről teljesítettnek, ha a terméket Linde a szállítási határidőn belül a szállítást végző partnerének átadta.

Szállítási díj: Külön nem kerül felszámításra, azt a vételár tartalmazza az első kiszállítás esetén.

Vásárló felel a szállítási címként megadott adat helyességéért. Ha nem megfelelő vagy hibás szállítási címet ad meg, úgy az ebből eredő kárt és költséget Vásárló köteles viselni.

Linde a szállítással kapcsolatosan felmerülő hibákért, kárért a felelősségét kizárja. Vásárló a termék átvételekor a szállítólevél aláírásával igazolja, hogy a terméket hibátlanul, minőségi és mennyiségi kifogás nélkül átvette.

Linde nem felel a vis maior esetből, illetve a Linde-nek fel nem róható okból történő szállítási késedelemért.

Amennyiben a Vásárló a termék(ek) átvételével késedelembe esik, úgy Linde jogosult, de nem köteles a terméket maximum 5 munkanapig elraktározni és az ezzel felmerülő minden költségét (pl. tárolás, visszaszállítási költséget, valamint a megismételt szállítás költségét) jogosult a Vásárlóval szemben érvényesíteni, melyet Vásárló köteles Linde részére megtéríteni. Linde az 5 munkanap határidőt követően elállhat és a terméket vagy termékeket jogosult másnak értékesíteni. Amennyiben Linde mégis megpróbálja a kiszállítást második alkalommal és a Vásárló a második kiszállítás alkalmával sem veszi át a terméket vagy termékeket, úgy Linde jogosult a szerződéstől elállni és jogosult a terméket vagy termékeket másnak értékesíteni. A szerződéstől történő elállás esetén Vásárló köteles megtéríteni a szerződés nemteljesítése okán keletkező valamennyi kárt Linde részére. Linde-t elállása esetén az elállással érintett termékek nettó vételárának 5 %-át kitevő meghiúsulási kötbér illeti meg, melyet Linde jogosult érvényesíteni a Vásárlóval szemben.

Linde tájékoztatja a Vásárlót, hogy a kárveszély főszabály szerint a termék átvételével száll át Vásárlóra, ugyanakkor, ha Vásárló a fentiek szerint késedelembe esik a termék(ek) átvételével, úgy Linde kizárja a felelősségét a termék raktározása során bekövetkező minden kárért, melyet Vásárló a jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul vesz és semmilyen igényt nem támaszt Lindével szemben.

Vásárló köteles és szavatol érte, hogy a termék kiszállítási idejében olyan személyt biztosít, aki a termék(ek) átvételére jogosult.

Linde felhívja a Vásárló figyelmét, hogy amennyiben a szállítási címként megadott teljesítési hely a szokásostól eltérő körülménnyel rendelkezik (pl. nehezen megközelíthető a helyszín, a belépés előzetes engedélyhez kötött stb.), akkor Vásárló köteles Linde-t a rendeléssel egyidejűleg ezekről a körülményekről tájékoztatni. Linde jogosult a kiszállítás megtagadására, ha a Vásárló által megadott szállítási cím, mint a teljesítés helye szerint a teljesítés lehetetlen, vagy csak aránytalan nehézséggel lenne teljesíthető. Linde ilyenkor jogosult a kiszállítást megtagadni vagy ezekben az esetekben a teljesítés helyeként a Vásárló székhelyét megjelölni, onnan pedig a továbbszállításról a Vásárlónak kell gondoskodnia saját költségére és felelősségére.

Linde fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben a Vásárló több terméket rendel egyidejűleg, úgy a szállítási idő az egyes termékek tekintetében, akár egymástól eltérjen.

7. Kellékszavatosság, jogszavatosság, termékszavatosság és jótállás

A termékek hibája esetén a Vásárló érvényesítheti a kellékszavatossági igényéből eredő jogait. Linde felhívja a Vásárló figyelmét, hogy a Ptk. 6:159.§-ától eltérve Linde fenntartja a jogot arra, hogy döntsön a javítás vagy csere szükségességéről, továbbá kisebb, a használat szempontjából elhanyagolható hiba esetén a Vásárló csak és kizárólag a termék(ek) vételárának mérséklésére jogosult. Vásárló a jelen ÁSZF elfogadásával elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Felek a kellékszavatosságra vonatkozó jogszabályi rendelkezéstől e pontban foglaltak szerint térnek el.

Vásárló a jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy Linde fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben Linde alkatrészcserét eszközöl a termék javítása során, úgy a kicserélt alkatrész a Linde tulajdonába kerüljön, tehát azt Linde nem köteles a Vásárló részére visszaszolgáltatni.

A kellékszavatossági igény elévülésének ideje a termék Vásárló részére történő átadásától számított 1 év.

Vásárló köteles a Ptk. 6:127. §-a alapján azon kötelezettségének eleget tenni, hogy késedelem nélkül meggyőződjön arról, hogy az átvett termék vagy termékek minősége és mennyisége megfelelő-e. A szállítólevél aláírásával Vásárló igazolja Linde részére, hogy az átvett termék minősége és mennyisége a szerződésben vállalt szolgáltatásnak megfelel. Amennyiben a Vásárló a hibát (az átvételkor egyértelműen látható hibákat, azaz nyílt hibát) vagy hiányosságot tapasztal, úgy azt köteles a szállítólevélen megjelölni, de legkésőbb 3 munkanapon belül a jelen ÁSZF 9. pontjában megjelölt email címen jelezni Linde részére. A rejtett hibákat az annak felfedezését követő legkésőbb 3 munkanapon belül Vásárlónak a jelen ÁSZF 9. pontjában foglalt email címen kell jeleznie.

Linde szavatol azért, hogy a Vásárló által megrendelt termék a birtokbaadáskor megfelel a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak, valamint a vonatkozó jogszabályi előírásoknak (jogszavatosság).

Linde az egyértelműség érdekében tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a webáruházban történő vásárlás során, figyelemmel arra, hogy a jogviszony vállalkozás - vállalkozás között jön létre , így Vásárlót a Ptk. 6:6:168. §-a alapján nem illeti meg termékszavatossági igény érvényesítéséhez fűződő jog.

Linde a termékhez tartozó kezelési- és karbantartási leírás, valamint az átadott egyéb műszaki dokumentáció feltételeinek Vásárló általi betartása mellett a lenti táblázatban meghatározott termékkategóriák tekintetében, amennyiben értelmezhető az alábbiak szerintfeltüntetett üzemóraszám, de legfeljebb az adott termékkategóriához kapcsolódóan feltüntetett naptári időtartamra vállal jótállást. Linde kéri a Vásárlót, hogy a jótállás tekintetében minden esetben tájékozódjon a megvásárolt termék jótállási jegyének tartalmáról is, mely a termékkel együtt kerül átadásra a Vásárló részére.

A jótállási idő kezdőnapja a termék feladásának napja.

Termékkategória megjelölése Vállalt jótállási idő
kézi raklapmozgató /mérleges is/ 1 év
elektromos raklapemelő 1 év vagy 1200 üzemóra
elektromos raklapmozgató 1 év vagy 1200 üzemóra

Linde kéri a Vásárlót, hogy a jótállási, szavatossági igényérvényesítéssel kapcsolatos megkeresésüket az ÁSZF 9. pontjában meghatározott email elérhetőségen közöljék. Amennyiben az igényeket nem elektronikus úton (email-ben) küldi meg a Vásárló a Linde számára, úgy Linde felhívja a Vásárló figyelmét, hogy azt Linde nem tekinti bejelentett igényérvényesítésnek, ezért Linde külön kéri, hogy amennyiben telefonon veszi fel Linde-vel a kapcsolatot, úgy Vásárló a hívást követően igényét rögzítse email-ben is.

A jótállási igény érvényesítéséhez szükséges, hogy a Vásárló a jótállási jeggyel, számlával rendelkezzen és a hibás terméket Linde számára elérhetővé tegye, valamint a jótállási jegyen megjelölt egyéb követelményeknek is megfeleljen a Vásárló.

Linde felhívja a Vásárló figyelmét, hogy egyes webáruházban elérhető termékek esetén elvárás lehet az is, hogy a terméken elhelyezett matricák is sértetlenek legyenek.

Linde tájékoztatja a Vásárlót, hogy a termékkel kapcsolatos vásárlói kellékszavatossági, jótállási igényérvényesítéskor Linde a javítási munkálatokat a Vásárlóval előzetesen egyeztetett időpontban a Vásárló telephelyén végzi el, mely esetben a termékhez való hozzáférést a Vásárlónak biztosítania kell Linde részére. Linde a kiszállásért nem számít fel költséget a Vásárló részére.

Linde felhívja a Vásárló figyelmét, hogy az esetlegesen nem megfelelő összeszerelésből, beüzemelésből, használatból, túlhasználatból, a szállítást követő helytelen kezelésből, a Linde által előírt ellenőrzések előírásának be nem tartásából, szándékosságból vagy gondatlanságból eredő nem megfelelő használatból, a kopóalkatrészek elhasználásából eredő hibákért, Vásárló vagy harmadik személy által beszerelt alkatrészek hibájáért, az alkatrészek túlhasználatából eredő hibákért nem áll helyt. Továbbá Lindét mentesíti a kellékszavatossági és a jótállási kötelezettsége alól a fentieken kívül az is, ha a Vásárló jogosulatlan javításokat végez vagy végeztet a terméken. A Vásárlónak előzetesen írásbeli engedéllyel kell rendelkeznie Lindétől mindenfajta javítás, alkatrészcsere elvégzéséhez.

8. Felelősség és annak korlátozása

Felek kártérítési felelősségére a Ptk. az irányadó, különösen a Ptk. 6:142. §- alapján a felelősség szerződésszegéssel okozott károkért, a Ptk. 6:174.§-a alapján a kártérítés kellékhibás teljesítés esetén,valamint a Ptk. negyedik részében szabályozott szerződésen kívül okozott kárért fennálló felelősségre vonatkozó rendelkezések az irányadók, azzal, hogy a jelen ÁSZF 8. pontjában a Felek eltérnek a jogszabályi rendelkezéstől, azaz Linde a szerződésszegéssel, a kellékhibás teljesítéssel, illetve a Vásárlónak a szerződésen kívül okozott esetleges károk tekintetében, vagy minden egyéb olyan esetben, amikor Linde igazolt módon kárt okozott a Vásárlónak, úgy ebben az esetben kizárólag a Vásárló vagyonában beállott tényleges értékcsökkenésért áll helyt, azzal, hogy Linde kárfelelősségének mértéke a károkozással érintett termék nettó vételárára korlátozódik. Amennyiben a kár a késedelmes szállításból ered, úgy minden befejezett hétre kizárólag a nem határidőben szállított termék vagy nem rendeltetésszerűen használható rész tekintetében Linde felelőssége a nettó vételár 0,5 %-ára korlátozódik, de késedelmes teljesítés teljes idejére vonatkozóan is legfeljebb a késedelemmel érintett termék vagy termékek nettó vételárának 5 %-ára korlátozódik, azzal, hogy azt a Vásárló mint késedelmi kötbért érvényesítheti Linde-vel szemben, de Vásárló egyéb kártérítési igénye kizárt. Linde felhívja a Vásárló figyelmét, hogy a hibás szállítás nem minősül késedelmes szállításnak.

Linde felelőssége a Ptk. 6:152. § és 6:526. §-a alapján nem zárható ki és nem korlátozható a felelősség a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító károkozás tekintetében.

A jelen pontban foglaltakon kívüli további igény nem érvényesíthető Linde-vel szemben.

Vásárló a jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy Vásárló felel minden olyan kárért, ha a termékben a Vásárló vagy a Vásárló képviseletében eljáró személy (akár munkavállaló, akár megbízott harmadik személy) kárt okoz és ezáltal élet, testi épség, egészség és/vagy Vásárló, Linde és/vagy harmadik személynél kár következik be, ideértve a dologban és a személyben bekövetkező károkat is. Vásárló felel továbbá, azért és viseli annak jogi és anyagi következményeit, amelyek a termék hibájának vagy hiányosságának eltitkolásából eredően következtek be.

Linde kizárja felelősségét azért, hogy a webáruházban megjelölt termékek minden esetben elérhetőek a Vásárló részére.

A megvásárolt termék(ek) beüzemelése, összeszerelése és rendeltetésszerű működtetése, használata Vásárló kizárólagos feladata, kivéve, ha ilyen irányú szolgáltatást is igénybe vesz Linde-től.

9. Kapcsolatfelvétel és Panaszkezelés

Linde tájékoztatja a Vásárlót, hogy amennyiben a vásárlással, a webáruház használatával vagy a jelen ÁSZF-vel kapcsolatban bármilyen észrevétele, kérdése lenne, úgy Vásárló az alábbi elérhetőségeken veheti fel Linde-vel a kapcsolatot, ügyelve arra, hogy ahol Linde a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint kéri az email-ben történő kapcsolatfelvételt, ott a Vásárló aszerint járjon el.:

Telefon: +36 20 555 5756

Email: webshop.hu@linde-mh.hu

Kapcsolati űrlap: https://www.linde-mh.shop/hu-hu/gyik/kapcsolat

Linde kéri, hogy a Vásárló az esetleges panaszával elektronikus üzenetben (webshop.hu@linde-mh.hu címre megküldött email-ben) vegye fel a kapcsolatot Linde-vel, mert Linde telefonos panaszkezelési ügyfélszolgálatot nem bonyolít.

Linde tájékoztatja továbbá a Vásárlót arról is, hogy bár a beérkezett megkeresés, panasz nem minősül jogszabály szerint fogyasztói panasznak, Linde törekszik a beérkező megkeresések mielőbbi megválaszolására. Linde törekszik mielőbb megoldani a problémát, azonban abban az esetben, ha ez nem lehetséges azonnal, úgy a panaszt rögzíti és ún. jegyzőkönyv kerül felvételre, melyből egy példányt átad a Vásárló részére papír alapon vagy megküldi elektronikus úton email-ben.

10. Vis maior

Vis maiornak minősül a Linde működési körén kívüli, külső esemény, amely észszerűen nem elhárítható vagy kikerülhető, és amely a jelen ÁSZF-ben vállalt kötelezettségek teljesítését, ideiglenesen vagy véglegesen lehetetlenné teszi (pl. földrengés, árvíz, háború, természeti katasztrófa, járvány stb.). Linde nem felelős a mulasztásokért, késedelmekért, ha a mulasztás oka vis maior eredménye.

Linde megtesz mindent a szerződésszerű teljesítés érdekében. Ugyanakkor a jelen ÁSZF-ben Linde felhívja a Vásárló figyelmét arra, hogy a COVID-19 járvány és annak nem előrelátható következményei, ideértve különösen a járvány elhárítása és megelőzése miatt bevezetett rendkívüli jogszabályi vagy hatósági intézkedéseket is, amelyek gátolják vagy késleltetik Linde teljesítését, Linde kiköti, hogy jogosult a Vásárló előzetes tájékoztatása mellett a vállalt teljesítési határidőket bármikor meghosszabbítani, azokat egyoldalúan módosítani. Ezeket az eseteket, tehát minden további vizsgálat nélkül olyan vis maior esetnek tekintik a Felek, amely teljeskörűen mentesíti Linde-t a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség alól.

Vásárló a jelen ÁSZF elfogadásával elfogadja a vis maior esemény igazolásául, ha ezen körülményt Linde vagy akadályoztatott partnere, alvállalkozója, a termék gyártója stb. erről nyilatkozatot tesz és azt megküldi Vásárló részére. Amennyiben a vis maior okán a termékek teljesítése csak jelentős többletráfordítással lenne lehetséges, úgy Linde jogosult a jelen szerződéstől hátrányos jogkövetkezmények nélkül elállni.

11. Adatvédelem

Linde a weboldal használata és a webáruházban történő vásárlás során kezel természetes személyekhez kapcsolódó személyes adatokat. Linde adatkezeléséről részletes tájékoztatásért kattintson a linken elérhető https://www.linde-mh.shop/hu-hu/adatvedelem Adatkezelési tájékoztatóra.

12. Weboldal használatával kapcsolatos feltételek

Linde felhívja a weboldal látogatóinak figyelmét, hogy a weboldal a Linde tulajdonát és szellemi alkotását képezi, melyen elhelyezett tartalmak szerzői jogi, védjegyjogi, iparjogvédelmi védelem alatt állnak. A weboldalról bármilyen tartalom, design, kép, vagy bármely adat felhasználása a Linde előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos. Ez abban az esetben is köti a weboldalra látogatót, ha nem vásárol a Linde webáruházban, ugyanis az ÁSZF ezen pontja az ÁSZF külön elfogadása nélkül is vonatkozik a weboldal látogatójára.

Linde a weboldal tartalmát jóhiszeműen határozta meg és tájékoztató célt szolgál. Linde nem vállal felelősséget az esetleges elírásból eredő hibákért, a feltöltött tartalmakért, és/vagy azok működőképességéért.

Linde nem vállal felelősséget azért, ha a weboldal technikai okokból időszakosan vagy átmenetileg nem érhető el. Vásárló, a weboldal látogatója tudomásul veszi, hogy a weboldal, webáruház technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Linde-n kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Linde a jelen pontban írtakból eredő mindennemű felelősségét kizárja, úgy ahogyan azért is, ha a Vásárló vagy látogató internetkapcsolata vagy informatikai eszköze, böngészője nem megfelelő a weboldal, webáruház használatához.

A weboldalt használó tudomásul veszi, hogy azt saját felelősségére használja a weboldalt és a vásárlásokat saját döntése alapján kezdeményezi, hajtja végre.

Amennyiben a rendelés, vagy egyéb olyan esetben, amikor adatot, információt kell megadnia, úgy annak helyességért, valódiságáért, jogszerű felhasználásáért csak és kizárólag a Vásárló, valamint képviseletében eljáró személy, a weboldal használója felel.

Linde tájékoztatást ad a weboldalra látogatóknak, hogy a weboldalon külső weboldalakra irányító linkek is találhatók, melyek harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakhoz teremtenek kapcsolódást. Ezek a weboldalak nem tartoznak a Linde kezelése alá, ezért kérjük, hogy az adott weboldalon tájékozódjanak azok működéséről.

Linde fenntartja a jogot arra, hogy a weboldalon, webáruházban bármikor módosítást hajtson végre, a weboldalt másik domain alá helyezze, vagy a weboldalon bármikor karbantartást végezzen, vagy a weboldal működését bármikor felfüggessze.

13. Egyéb rendelkezések

Linde fenntartja a jogot arra, hogy a jelen ÁSZF-et, a termékek árait egyoldalúan bármikor módosítsa. A módosított ÁSZF-ről Linde minden esetben a https://www.linde-mh.shop/hu-hu/ weboldalon ad tájékoztatást, azzal, hogy a weboldalon mindig az adott napon hatályos ÁSZF érhető el. A mindig hatályos ár pedig az adott terméknél kerül feltüntetésre.

Kérjük, hogy minden esetben ellenőrizzék az ÁSZF aktuális tartalmát és figyelmesen olvassák el, annak elfogadása előtt.

Vásárló a Linde-től a rendeléssel kapcsolatban kapott valamennyi információt köteles bizalmasan kezelni és ezen információk harmadik személy részére történő átadásából származó felelősség és az ebből eredő kár teljeskörűen Vásárlót terheli.

Linde tájékoztatja a Vásárlót, hogy azokban az esetekben, amikor a Vásárló az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében jár el, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje., úgy megilleti a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2. § a) pontja alapján a vállalkozást is az a jogorvoslati jog, hogy a szolgáltatóval (eladóval) szembeni jogvitában a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület előtt eljárást kezdeményezzen. A magyarországi Békéltető Testületről bővebben a https://bekeltetes.hu/ linkre kattintva olvashat. A Békéltető Testület email elérhetősége: pmbekelteto@pmkik.hu, a weboldalának elérhetősége: http://panaszrendezes.hu/

Linde tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a békéltető testületi eljárásban a Vásárlót együttműködési kötelezettség terheli.

Felek törekednek az esetleges jogvitáik peren kívüli rendezésére, de annak sikertelensége esetén, hatáskörtől függően kikötik a Szigetszentmiklósi Járásbíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét.

A Linde webáruház működését, mint bejelentésköteles kereskedelmi tevékenységet a Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal Jegyzője 3584. nyilvántartási számon vette nyilvántartásba.

Felek rögzítik, hogy a Felek jogviszonyára a magyar jog az irányadó. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) rendelkezései irányadók.

Jelen ÁSZF letölthető a ASZF.PDFlinkre kattintva.

Dunaharaszti, 2021. július 22.

Linde Magyarország Anyagmozgatási Kft.