Köpvillkor

Allmänna villkor för försäljning av truckar och andra produkter via Lindeshop

Gäller fr.o.m. 2022-02-17

1 Bakgrund

1. Linde Material Handling AB, org.nr. 556542-4297, (" LMH") bedriver försäljning av truckar och andra produkter avsedda att användas i huvudsak för och genom näringsverksamhet (B2B).

2. Dessa allmänna villkor (" Allmänna Villkor") gäller när kunden (" Kunden") förvärvar produkter (" Produkterna") på LINDESHOP SE (www.linde-mh.shop/sv-se) (" LINDESHOP SE"). De Allmänna Villkoren är tillämpliga från och med ovan angivet datum och ersätter i förekommande fall tidigare av LMH publicerade allmänna villkor. De Allmänna Villkoren ska, tillsammans med Kundens order och orderbekräftelsen, utgöra avtalet mellan LMH och Kunden (" Avtalet").

3. Utöver vad som framgår av dessa Allmänna Villkor ska Truck 09 äga tillämpning mellan Parterna.

2 Registrering av ny kund

Kund registrerar sig själv som användare på Webshopen och när första order lagts kommer Linde registrera kund lokalt i sitt affärssystem samtidigt som en ev. kreditupplysning tas i de fall kund vill betala med kredit. I förekommande fall kan uppgifter som styrker individens rätt att göra inköp för företags räkning komma att begäras in.

3 Beställning

1. Efter genomförd beställning via LINDESHOP SE kommer Kunden erhålla en bekräftelse på mottagen order genom ett ordererkännande per e-post. Så snart LMH granskat och godkänt Kundens order kommer Kunden erhålla en orderbekräftelse per e-post. För det fall LMH inte kan leverera Produkterna kommer Kunden istället meddelas därom. LMH är bunden av beställningen först genom orderbekräftelsen.

2. För Kund som valt betalningsalternativet Faktura kan LMH, innan orderbekräftelsen skickas ut, komma att göra en sedvanlig kreditupplysning.

3. För Kund som valt betalningsalternativet Förskottsbetalning kommer LMH skicka en orderbekräftelse först när betalning mottagits.

4 Priser

1. Pris på Produkterna framgår i LINDESHOP SE. Priserna anges i SEK och exklusive mervärdesskatt. Kostnader för frakt och betalningsalternativ kan tillkomma, se vidare under punkt 5 och 6.

2. Miljöavgifter för batteri, blytillägg och återvinningsavgift för gummidäck ingår i angivna priser.

5 Betalningsvillkor

1. LMH erbjuder följande betalningsalternativ: Faktura och Förskottsbetalning.

2. Vid köp mot faktura tillämpas betalningsvillkor 30 dagar. Vid dröjsmål med betalning utgår ränta enligt räntelagen (1975:635) (referensränta + 8 procentenheter).

3. LMH förbehåller sig rätten att inte erbjuda samtliga betalningsalternativ för alla beställningar. För det fall det finns skälig anledning att anta att Kunden, efter genomförd kreditupplysning eller annars, inte kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser äger LMH alltid rätt att, oavsett Kundens val av betalningsalternativ, kräva full betalning i förskott.

6 Leverans

1. LMH levererar enligt Incoterms DAP till angiven adress i Sverige.

2. LMH ska leverera Produkterna inom i orderbekräftelsen angiven tid + transporttid 1-5 dgr.

3. Vid beställning av flera Produkter kan dessa komma att levereras löpande vid olika tillfällen.

4. Ev. leveransförsening regleras enligt Truck 09

7 Äganderätt

Produkterna förblir LMH:S egendom till dess att full betalning erlagts.

8 Ångerrätt och återköp

Köp via Webshopen omfattas inte av Ångerrätt och Återköp

9 Besiktning vid leverans

1. Kunden ska besiktiga Produkterna vid leverans och därvid kontrollera om emballage och/eller Produkt är behäftat med synligt fel (" Transportskador"). Eventuella Transportskador ska noteras på fraktsedeln.

2. Innan Produkten tas i drift ska Kunden noggrant undersöka och kontrollera Produkten. För det fall Kunden har några anmärkningar på Produktens skick ska Kunden omgående, och senast inom fjorton (14) dagar från leverans, meddela LMH om fel eller brist.

3. LMH svarar inte för sådana fel eller brister som Kunden bort upptäcka vid besiktning enligt denna punkt 9 men som inte noterats på fraktsedeln i enlighet med punkt 1 alternativt som Kunden inte informerat LMH om inom i punkt 2 föreskriven tid.

10 Reklamationer

1. Med de begränsningar som följer av detta Avtal svarar LMH för lämnade garantier och/eller kvalitetskrav eller andra fel i Produkten (" Fel").

2. Kunden ska omedelbart, men senast inom fjorton (14) dagar från det att Kunden fick kännedom om Felet, reklamera Felet till LMH (" Reklamation").

3. Det åligger Kunden att hålla Produkten tillgänglig för besiktning, så att LMH kan bedöma Reklamationen. För det fall Reklamationen inte omfattas av LMH:s ansvar äger LMH rätt till ersättning för det arbete och de kostnader Reklamationen orsakat.

4. För sådana Fel som LMH svarar ska LMH, utan oskäligt dröjsmål efter Reklamation, avhjälpa Felet på egen bekostnad. Avhjälpande ska ske helgfri måndag till fredag mellan kl. 07.00 och 16.00. Med helgdag ska likställas midsommarafton, julafton och nyårsafton. LMH äger rätt att på egen hand besluta på vilket sätt avhjälpande ska ske.

5. Är Felet av sådan art att Kunden på egen hand kan utföra reparation ska LMH anses ha uppfyllt sitt åtagande genom att till Kunden avlämna reparerad del eller del i nyskick. Kunden ska, på LMH:s begäran, omgående återsända den felaktiga delen till lägsta transportkostnad. För det fall Felet omfattas av LMH:s ansvar bekostar LMH sådan transport.

6. Kunden ska, förutom sina egna kostnader, ersätta LMH:s restid, resor och traktamenten. Vid upprepade resor i samma reklamationsärende står LMH, från och med andra resetillfället, för kostnaden för sin restid, resor och traktamenten.

7. Efter samråd med Kunden avgör LMH om reparation kan utföras på platsen där Produkten används, i av LMH anvisad verkstad eller på annan lämplig plats. Eventuella transportkostnader bekostad av Kunden. Vid reparation på platsen ska Kunden svara för att sådan person som enligt lag krävs vid ensamarbete finns på plats samt – i den mån det finns tillgängligt – utan kostnad ställa medhjälpare, reparationslokal, lyftutrustning etc. till förfogande.

8. Underlåter LMH att avhjälpa Fel som LMH ansvarar för eller kvarstår sådant Fel efter upprepade reparationsförsök äger Kunden själv avhjälpa Felet på LMH:s bekostnad eller fordra avdrag på köpeskillingen. Är kvarstående Fel väsentligt äger Kunden häva Avtalet såvitt gäller den felaktiga Produkten. För det fall det felaktiga Produkten står i sådant sammanhang med resten av leveransen att det skulle medföra väsentlig olägenhet för Kunden att delvis stå kvar vid Avtalet, äger Kunden rätt att häva Avtalet i sin helhet.

11 Garantier

Truckar omfattas av en Garanti om 1 år eller 1000 drifttimmar, vilket som först uppnås. Garantin förutsätter att underhåll, skötsel och reparationer under garantitiden utförs enligt skötselrutin.

12 Ansvarsbegränsning

1. LMH:s ansvar omfattar endast fel eller skador som uppkommer under av LMH förutsedda eller sedvanliga arbetsförhållanden och vid riktig användning. Det förutsätts härvid att Kunden följer de skötselanvisningar och instruktioner som lämnats av LMH.

2. LMH ansvarar inte för sådana fel eller skador som uppkommit till följd av normal förslitning eller omständigheter som är hänförliga till Kunden, såsom bristfälligt underhåll, av Kunden felaktigt utförd montering eller reparationer, ändringar utan LMH:s godkännande, överbelastning, trafikolycka, Kundens felaktiga användning, eller för det fall fel eller skada på Produkten uppkommit till följd av Kundens vårdslöshet. Detsamma ska även gälla för det fall ovan angivna omständigheter inte är hänförliga direkt till Kunden, men till någon för vilken Kunden är ansvarig.

3. LMH:s ansvar enligt detta Avtal är under alla omständigheter begränsat till direkta skador och LMH ansvarar inte i något fall för indirekta skador som kan drabba Kunden. LMH:s ansvar är också begränsat till ett sammanlagt maximalt belopp motsvarande priset för Produkten.

4. Ansvarsbegränsningarna i denna punkt 12 gäller inte om LMH orsakat Kunden skada uppsåtligen eller av grov oaktsamhet.

13 Produktansvar

1. LMH ansvarar inte för skada som Produkterna orsakat på person, fast eller lös egendom eller följder av sådan skada.

2. Denna punkt 13 inskränker ej LMH:s eventuella ansvar enligt tvingande lagstiftning.

14 Force Majeure

Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt dessa allmänna villkor om underlåtenheten har sin grund i omständighet som ligger utanför Parts kontroll och som hindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörandet därav. Sådan omständighet kan vara ändrad lagstiftning, strejk, blockad, brand, översvämning, pandemi eller liknande smittspridning, eller liknande händelse. Part som påkallar befrielse på grund av sådan händelse ska utan dröjsmål underrätta den andra Parten därom.

15 Behandling av personuppgifter

LMH kommer, i samband med Kundens köp, att behandla personuppgifter. Läs mer om hur LMH behandlar personuppgifter i LMH:s [integritetspolicy].

16 Kundkännedom

1. LMH har rätt att från Kunden eller annan inhämta de uppgifter som krävs för att uppnå kundkännedom.

2. För det fall Kunden inte inkommer med efterfrågade uppgifter, om LMH av annan anledning inte har möjlighet att genomföra en korrekt prövning, eller om Kunden vid en sådan prövning inte kan godkännas ska LMH ha rätt att omgående häva Avtalet, varvid Avtalet ska anses vara ogiltigt och samtliga prestationer återgå.

17 Övrigt

1. Detta Avtal utgör Parternas fullständiga reglering av alla frågor som Avtalet berör. Alla skriftliga eller muntliga uppgifter och utfästelser som föregått Avtalet ersätts av innehållet i detta Avtal.

2. Ändringar och tillägg till detta Avtal ska för att vara bindande upprättas skriftligen och undertecknas av Parterna.

3. Part får inte överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal utan den andre Partens godkännande. LMH äger dock rätt att överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt Avtalet till bolag inom samma koncern som LMH.

18 Tillämplig lag och tvist

1. Detta Avtal ska tolkas i enlighet med svensk rätt.

2. Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm.

3. LMH äger dock rätt att vid allmän domstol anhängiggöra krav på Kunden för förfallen fordran.

19 Kontaktinformation

Linde Material Handling AB, org.nr. 556542-4297

P.O. Box

701 13 ÖREBRO

Telefon: 010-155 71 99

E-post: webshop@linde-mh.se