Integritetspolicy

Linde Material Handling AB, 556542-4297, (" Linde" eller " Bolaget") är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna som insamlas vid besök och handel i webshopen. Linde värnar om att dina personuppgifter ska behandlas på ett integritetssäkert sätt med god skyddsnivå och i enlighet med dataskyddsförordningen.

I denna Integritetspolicy redogör vi närmare för hur Linde behandlar personuppgifter om dig i egenskap av kund eller för att du representerar ett företag som i sin tur är kund eller potentiellt blivande kund hos Linde. Integritetspolicyn gäller för dig som besöker vår WebShop [www.linde-mh.shop/sv-se ] och/eller genomför köp i densamma.

Vid frågor om Lindes integritetsskydd är du alltid välkommen att kontakta Bolaget genom att skicka ett e-postmeddelande till dataskydd@linde-mh.se.

1. Översiktlig information

Vilken information samlar vi in? Behandlingen avser uppgifter som kan vara personliga och/eller affärsmässiga. Personuppgifter är all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person, såsom namn, adresser, telefonnummer eller e-postadresser, som är ett uttryck för en persons identitet.

Varför använder vi dina personuppgifter? Utan personuppgifter kan vi inte identifiera dig när du besöker vår webbplats eller kontaktar dig. Därför är behandlingen av dina personuppgifter avgörande för vår affärsverksamhet. Av denna anledning är säkerheten och integriteten för dina personuppgifter under behandlingen samt säkerheten för all vår affärsrelaterade data en viktig fråga som vi fäster särskild uppmärksamhet vid i våra affärsprocesser.

Hur använder vi personuppgifter och vilka uppgifter delar vi med andra? Vi behandlar dina personuppgifter endast om vi har en laglig grund. Detsamma gäller överföring av dina personuppgifter till andra. Detta är endast fallet om vi har tillåtelse att göra det, eller det annars finns laglig grund för överföring.

2. Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter

Linde är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och är därför ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Personuppgiftsansvarig har utsett en dataskyddsansvarig ("Dataskyddsansvarig") som har till uppgift att övervaka att Lindes behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Du kan kontakta Dataskyddsansvarig på dataskydd@linde-mh.se.

Linde Material Handling AB

Org. nr.: 556542-4297

Adress: Box 1305, 701 13 ÖREBRO

E-post: dataskydd@linde-mh.se

Telefon Örebro: +46 19 766 30 00

Sverige

3. Behandling av personuppgifter

Du tillhandahåller dina personuppgifter frivilligt. Utan dessa uppgifter kan vi dock inte tillhandahålla dig tjänsten delvis eller i sin helhet.

En automatiserad beslutsprocess (inklusive profilering) används inte.

Dina personuppgifter kommer inte att säljas till tredje part i reklamsyfte.

Dina personuppgifter kommer att behandlas beroende på kontaktalternativ, se nedan.

3.1 Websidan

Varje gång du går in på vår webbplats överförs data och information till våra koncerncentrala servrar. Som en del av denna process samlar vi in följande personuppgifter: Kommunikationsdata beroende på den specifika användningen (t.ex. namn, telefonnummer, e-postadress, adress, IP-adress).

Dessa data registreras också tillfälligt i loggfiler på vårt system. Vi lagrar inte dessa uppgifter tillsammans med andra personuppgifter som rör dig. Din IP-adress måste lagras tillfälligt av systemet för att göra vår webbplats tillgänglig för dig. Under ditt besök på vår webbplats måste vi därför spara din IP-adress.

Uppgifterna som anges ovan lagras i loggfiler för att:

-återge innehållet på vår webbplats korrekt; för att optimera vår webbplats;

-den långsiktiga funktionaliteten hos våra IT-system och teknik, särskilt när det gäller att säkerställa säkerheten och stabiliteten på vår webbplats;

-förse relevanta statliga myndigheter med den information de behöver i händelse av en cyberattack.

Sker behandlingen av personuppgifter är nödvändig för tillhandahållandet av vår webbplats. Syftet med behandlingen är att kunna upprätthålla en välfungerande webbplats för besökarna. Det sker med stöd av intresseavvägning.

Viss behandling av personuppgifter är nödvändig för bedömningen av säkerheten och stabiliteten i våra system. Då sker det med stöd av intresseavvägning, eftersom våra intressen väger tyngre än skadan som den registrerade kan drabbas av. Det berättigade intresset av att behandla personuppgifter härrör från det ovan nämnda syftet att säkerställa säkerheten och stabiliteten i våra system. Behandlingen är tekniskt nödvändig för att kunna ge dig den tjänst (visning och funktion av webbplatsen) som du begär. Vi kommer aldrig att använda uppgifterna som samlats in av oss för att dra slutsatser om din person.

Uppgifterna raderas automatiskt så snart de inte längre behövs för det syfte för vilka de samlades in. Data som behandlas i syfte att tillhandahålla vår webbplats raderas i slutet av webbläsarsessionen. Data som lagras i loggfiler raderas automatiskt efter högst sju dagar.

De databehandlingsaktiviteter som beskrivs ovan är väsentliga för driften av vår webbplats. Det är därför inte möjligt för användare att invända mot denna typ av databehandling.

Vi använder även cookies och webbanalystjänster när användare besöker vår webbplats. Mer information om detta finns nedan och i vår cookiepolicy.

3.2 Nyhetsbrev och marknadsföring

Om du registrerar dig för vårt marknadsföringsmaterial kommer följande kategorier av personuppgifter att överföras till oss:

-Kommunikationsdata (obligatorisk: e-postadress; valfritt: adress (Herr/Fru), efternamn, förnamn, telefonnummer).

Efter att du har bekräftat att du vill ta emot marknadsföringsmaterialet till den adress du har angett och med det kommunikationsmedel som anges genom att klicka på knappen ""Anmäl dig till vårt nyhetsbrev"", kommer din e-postadress eller ditt mobilnummer att behandlas för att skicka marknadsföringsmaterialet till dig. De valfria personuppgifterna kommer att användas för personlig adressering av marknadsföringsmaterialet

Marknadsföringsmaterialet erbjuds som en valfri tjänst. Som en del av den elektroniska registreringsprocessen inhämtar vi därför ditt samtycke att behandla dina personuppgifter för detta ändamål och hänvisar dig till denna integritetspolicy. Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är ditt samtycke.

Uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs för det ändamål för vilka de samlades in eller om du begär det. E-postadressen lagras endast om du har valt att prenumerera på vårt Marknadsföringsmaterial.

Om du inte längre vill få vårt marknadsföringsmaterial kan du när som helst avregistrera dig från distributionslistan. Genom att avregistrera dig återkallar du även ditt samtycke till behandlingen av ovan nämnda uppgifter. Då raderas de personuppgifter som samlats in från dig för detta ändamål att raderas omedelbart

För att göra det, gå till sidan ""Avregistrera dig från nyhetsbrevet". Varje nummer av marknadsföringsmaterialet innehåller också en länk som du kan använda för att avregistrera dig från tjänsten.

3.3 Kontakt med bolaget via e-post

Om du kontaktar vårt företag via e-post tar vi emot och lagrar följande data:

-e-postadress och

-annan information, inklusive eventuella personuppgifter du lämnar i detta sammanhang, såsom kontaktuppgifter

Dessa uppgifter behandlas av oss antingen för syftet och det berättigade intresset för behandlingen är att hantera din förfrågan, eller genomförandet av åtgärder före avtal som vidtagits på grundval av din förfrågan; fullgörande av kontrakt, samt på grundval av samtycke eller för att detta uttryckligen begärs av dig. Vi vidarebefordrar endast dessa uppgifter till tredje part om detta är nödvändigt för att besvara eller behandla din förfrågan. Potentiella mottagare beror på den specifika begäran.

Om du kontaktar oss via e-post kan du när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till dataskydd@linde-mh.se. I detta fall kommer vår korrespondens med dig att avslutas och alla personuppgifter som lagras i samband med din förfrågan kommer att raderas omedelbart, såvida detta inte strider mot lagstadgade lagringstider eller är nödvändigt för att hävda/försvara rättsliga anspråk.

3.4 Köp i WebShop

För att genomföra köp i WebShop är det nödvändigt att du förser oss med dina beställningsuppgifter. Dessa uppgifter kan innehålla personuppgifter som t.ex

-Kontaktuppgifter (förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer)

-Leveransadress (gata, postnummer, stad)

-Bankkontodata, identifieringsnummer, kreditkortsregistreringsinformation, etc. ("kontraktsdata")

-Typ och antal valda produkter

-Tid för beställning, IP-adress.

För att handla i WebShopen måste du registrera ett användarkonto varvid användarnamn och lösenord skapas och lagras. Det finns ingen skyldighet att förse oss med dessa personuppgifter, men utan dessa uppgifter kan inget köp göras via WebShopen.

Behandlingen av uppgifterna som rör avtalet är baserad på fullgörande av kontrakt/genomförande av åtgärder före avtal, eller är detta nödvändigt för att ge dig den tjänst som efterfrågas i detta avseende samt för fullgörande av juridiska (lagring/dokumentation) skyldigheter avseende genomförda ordertransaktioner .

Korrespondens som förs med anledning av användningen av WebShopen eller det genomförda köpet lagras eller behandlas också.

Uppgifter om kontaktperson som vi får antingen från vår (potentiella) kund eller som arbetsgivare för kontaktpersonen, eller från en annan källa (t.ex. den (potentiella) kundens webbplats). Vi behandlar alla kontaktuppgifter från avtalspartners kontaktpersoner på grundval av ett berättigat intresse av smidig och effektiv kommunikation och för spårbarhet av ansvar.

Vidare används kontaktuppgifter från avtalsuppgifterna för

-Kundinformation om nya produkter och tjänster,

-Mätningar av kundnöjdhet inklusive undersökningar,

-Kvalitetsledning och identifiering av förbättringar,

-intern administration

förutsatt att samtycke erhålls för sådan användning. Ovannämnda ändamål faller under vårt berättigade intresse, eftersom behandling av personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål kan anses vara legitim, samt på grundval av samtycke.

Om köpprocessen avbryts lagras inte de uppgifter som angetts under köpprocessen (t.ex. varukorgsdata eller stamdata). I händelse av att ett avtal ingås lagrar vi relaterade uppgifter inom ramen för lagstadgade lagrings-/dokumentationsperioder eller så länge det är nödvändigt för att hävda/försvara potentiella rättsliga anspråk.

Vi lagrar dina uppgifter i samband med marknadsföringsstrategier beroende på kundrelationens varaktighet och intensitet eller beroende på eventuellt samtycke, invändning eller återkallelse.

3.5 Lagliga skyldigheter och regelefterlevnad

Det kan vara nödvändigt att använda dina personuppgifter för att behandla och lösa rättsliga tvister eller för att driva igenom våra anspråk. Vi baserar behandlingen på intresseavvägning (berättigat intresse). Behandlingen av dina uppgifter i samband med eventuella officiella utredningar eller för att uppfylla legitima förfrågningar från myndigheter är baserad på en rättslig skyldighet.

3.6 Överföring av personuppgifter

Vi kan komma att överföra personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig, i den mån det är nödvändigt för fullgörandet av avtalet, vi har ett berättigat intresse av dataöverföringen eller du har gett ditt samtycke till överföringen. Överföring kan ske till andra Koncernbolag i Linde-koncernen. Dessutom kan dina personuppgifter också lämnas ut till andra ansvariga parter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller genom beslut av behörig myndighet.

Om personuppgifter överförs till annan regleras det i avtal. Vi har valt ut dessa mottagare med största noggrannhet och övervakar dem regelbundet, särskilt med avseende på deras noggranna hantering och skydd av de uppgifter som lagras av dig.

Sådana mottagare kan vara

-tjänsteleverantörer, särskilt de från vilka vi erbjuder kommunikations- eller marknadsföringstjänster

-Betaltjänstleverantör

-Domstolar, myndigheter

-Försäkringsgivare

-Juridiska ombud

-Tredjepartsfinansiär

-Transportörer/fraktare

-Investerare

-IT-tjänsteleverantör

-Återförsäljare eller annan säljpartner

Dina personuppgifter kan behandlas av våra anställda, uppdragstagare från ett land utanför EU/EES för något av de syften som anges i denna policy. Dessa länder kan ha dataskyddslagar som kan vara mindre stränga än de i EES. Vi kommer tillse att överföring till land utanför EU/EES sker med stöd av standardklausuler och säkerställa att all din information som överförts utanför EES behandlas med lämpliga skyddsåtgärder.

Vissa länder utanför EES, såsom Kanada och Schweiz, har erkänts av Europeiska kommissionen som väsentligen likvärdiga med EES dataskyddslagar. För överföring som sker dit krävs inga ytterligare rättsliga skyddsåtgärder.

I länder som inte har sådan auktorisation kommer vi antingen att be dig om ditt samtycke till överföringen eller så kommer vi att överföra den enligt avtalsvillkor som godkänts av EU-kommissionen (s k standardklausuler) som direkt ålägger mottagaren likvärdiga dataskyddsskyldigheter.

3.7 Lagring och radering

Vi kan lagra dina personuppgifter under den period för vilken vi har ett legitimt syfte. Berättigade syften i detta avseende återfinns i relevanta avsnitt. I allmänhet kommer vi att radera dina personuppgifter snarast när detta syfte upphör, förutom uppgifter som vi är skyldiga att behålla enligt lag.

4. Integration av tredjepartstjänster och innehåll

Länkar till sociala medieplattformar som LinkedIn, YouTube eller Twitter har lagts på vår hemsida, genom logotyper för de olika tjänsterna. Om du klickar på en av dessa sociala medier-länkar kommer du att omdirigeras till respektive leverantörs företagsprofil på motsvarande sociala medieplattform. Behandlingen av personuppgifter av respektive leverantör av sociala medier börjar först vid denna tidpunkt. För information om hur dina personuppgifter behandlas när du använder webbplatser för dessa sociala medieleverantörer, vänligen se respektive leverantörs dataskyddsinformation.

4.1 Aktiva element

Vår webbplats innehåller inbyggda aktiva element som JavaScript och ActiveX samt andra kontroller och skriptspråk som innehåller aktiva komponenter. Om du har säkerhetsproblem kan du alltid inaktivera dessa element i dina webbläsarinställningar. Vår webbplats kan även navigeras utan JavaScript.

4.2 Google Web Fonts

Webbplatsen använder så kallade webbteckensnitt från leverantören Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ("Google") för enhetlig visning av teckensnitt. När du öppnar en sida laddar din webbläsare in de nödvändiga webbteckensnitten i webbläsarens cache för att visa text och teckensnitt korrekt.

För att göra detta måste webbläsaren du använder ansluta till Googles servrar. Dessa informerar Google om att vår webbplats nås via din IP-adress. Användningen av Googles webbteckensnitt är av intresse för en enhetlig och attraktiv presentation av våra onlineerbjudanden. Detta representerar ett övervägande legitimt intresse från vår sida, eller uppstår för att du uttryckligen vill besöka vår webbplats och visning är inte möjlig utan denna funktion.

Din dator använder ett standardteckensnitt om din webbläsare inte stöder webbteckensnitt.

För mer information om Google web fonts, se https://developers.google.com/fonts/faq och Google's privacy policy: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en

4.3 Google Analytics

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google LLC (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; eller Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) ("Google"). Google Analytics använder så kallade "cookies", textfiler som lagras på din dator och som underlättar en analys av din användning av webbplatsen. Den information som cookien genererar om din användning av denna webbplats är vanligtvis överförs till en Google-server i USA och lagras där. Data lagras under en period av 38 månader. På grund av IP-anonymiseringen på denna webbplats kommer din IP-adress dock att förkortas av Google inom EU/EES. Den fullständiga IP-adressen överförs endast till en Google-server i USA och förkortas i undantagsfall.

Google kommer att använda denna information på uppdrag av operatören av denna webbplats för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsens aktiviteter och för att förbättra användningen av webbplatsen och användningen av de tjänster som är kopplade till användningen av Internet för webbplatsoperatören. IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics-processen slås inte samman med annan data från Google.

Du kan förhindra lagring av cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare. Observera dock att du då kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats. Du kan också förhindra Google från att behandla data som genereras av cookien och din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) genom att ladda ner och installera webbläsarpluginet via följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout ?hl=sv

Google Analytics har utökat koden "gat._anonymizeIp();" för att möjliggöra anonym inspelning av IP-adresser eller så kallad "IP-maskering".

Du kan undvika Google Analytics-samlingen genom att klicka på följande länk. En opt-out-cookie kommer att ställas in för att blockera framtida insamling av dina data när du besöker denna webbplats: Google Analytics inaktiverat.

Google Analytics används också på denna webbplats för att utvärdera data från AdWords och dubbelklickskakan för statistiska ändamål. Om du inte vill ha detta kan du inaktivera det i Ads Settings Manager

(https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en).

För användningen av Google Analytics har vi ett övervägande berättigat intresse, nämligen intresset av en tilltalande presentation av våra onlineerbjudanden samt analysen av besöket på våra webbplatser, så att vi kan förbättra vår presentation, och på grund av samtycke.

4.4 Google Tag Manager

Google Tag Manager hanterar s k webbplatstaggar via ett gränssnitt. Den implementerar bara taggar. Den ställer inte in cookies eller samlar in personlig information. Google Tag Manager kan utlösa andra taggar som kan samla in data när det behövs. Vi får dock inte åtkomst till dessa data via Google Tag Manager.

För mer information om Google Tag Manager, besök följande länk: https://www.google.com/analytics/terms/tag-manager/.

4.5 Google Ads Conversion

Genom att använda Google Ads Conversion of Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ("Google"), kan vi visa annonser om våra tjänster på externa webbplatser. På detta sätt kan vi använda data från reklamkampanjerna för att avgöra framgången för varje reklamkampanj. Ovannämnda inriktningsåtgärd utförs utifrån ett berättigat intresse. Vårt intresse är riktad annonsering, så att du får annonser som kan vara av intresse för dig och för att analysera deras inverkan och effektivitet och ditt samtycke.

Annonsmaterialet tillhandahålls av Google via så kallade "annonsservrar". För detta ändamål använder vi annonsservercookies med vilka vissa parametrar kan mätas för att mäta framgång, såsom infogning av annonser eller klick från användare. När du går in på vår webbplats via en Google-annons lagrar Google Adwords en cookie på din enhet. Dessa cookies är inte avsedda att identifiera dig individuellt och upphör vanligtvis att gälla efter 30 dagar. För denna cookie är vanligtvis det unika cookie-ID:t, antalet annonsvisningar per placering (frekvens), den senaste visningen (relevant för konverteringar efter visning) och information om att välja bort (markerar att användaren inte längre vill bli kontaktad) lagras som analysvärden.

Eftersom vi inte har något inflytande på omfattningen och den vidare användningen av de data som samlas in av Google med detta verktyg, kan du hitta ytterligare information på https://policies.google.com/privacy?hl=en-gb&gl=uk.

Du kan inaktivera användningen av cookies från Google genom att gå till sidan för att inaktivera Google-annonsering http://www.google.com/ads/preferences. Du kan också inaktivera cookies för konverteringsspårning genom att ställa in din webbläsare på att blockera cookies från domänen "googleadservices.com". Observera dock att om du gör det kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats.

4.6 Användning av GA Audience

Vi använder webbplatsanalystjänsten GA Audiences från Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; ("Google") för remarketingändamål. Användarprofiler skapas med pseudonymer. Denna teknik tillåter användare som tidigare har besökt våra webbplatser och använde våra onlinetjänster för att se riktade annonser från oss på externa webbplatser i Googles partnernätverk. Detta innebär att du placerar en cookie på din dator för att analysera användarbeteende när de besöker webbplatsen och kan sedan användas för riktade produktrekommendationer och intressebaserad reklam.

Vi strävar efter att visa dig annonser som är särskilt relevanta och intressanta för dig. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter är ett berättigat intresse, eller ditt samtycke.

Du kan förhindra insamling och vidarebefordran av dina personuppgifter (särskilt din IP-adress) och behandlingen av dessa uppgifter genom att inaktivera Java Script i din webbläsare eller genom att installera ett verktyg som "NoScript". Du kan också förhindra att informationen som genereras av cookien om din användning av webbplatsen skickas till Google (inklusive din IP-adress) och förhindra behandling av dessa uppgifter av Google. För att göra detta, ladda ner och installera webbläsarplugin som finns på följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sv

För mer information om dataskydd när du använder GA Audience, klicka på följande länk: [https://support.google.com/analytics/answer/2700409?hl=sv&ref\_topic=2611283](https://support.google. com/analytics/answer/2700409?hl=sv&ref_topic=2611283)

4.7 Användning av produkter från Google Marketing Platform (GMP)

Den här webbplatsen använder reklamprodukter från Google Marketing Platform från Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornien 94043, USA ("Google"). GMP-annonseringsprodukter använder cookies för att visa annonser som är relevanta för användare, för att förbättra kampanjrapporteringen eller för att förhindra att en användare ser samma annonser mer än en gång. Google använder en cookie för att samla in information om vilka annonser som visas i vilken webbläsare och kan förhindra att de visas mer än en gång. Dessutom kan GMP skapa så kallade konverteringar med hjälp av cookie-ID:n som relaterar till annonsförfrågningar. Detta är fallet när en användare ser en GMP-annons och senare besöker annonsörens webbplats med samma webbläsare och gör ett köp. Liksom Google innehåller GMP-cookies ingen personligt identifierbar information. Genom att inkludera GMP-annonseringsprodukter får Google information om att du har besökt en specifik del av vår webbplats eller klickat på en av våra annonser.

Den rättsliga grunden för användningen av dina uppgifter är ett berättigat intresse (visning av intressebaserad reklam) och ditt samtycke.

Du kan förhindra deltagande i denna spårningsmetod på olika sätt:

-genom att ändra inställningarna i din webbläsarprogramvara för att undertrycka tredjepartscookies så att du inte får tredjepartsreklam;

-genom att inaktivera cookies för konverteringsspårning genom att ställa in din webbläsare på att blockera cookies från domänen "www.googleadservices.com", https://www.google.com/settings/ads, varvid denna inställning raderas när du tar bort din småkakor;

-genom att avaktivera leverantörens intressebaserade visning, som är en del av självregleringskampanjen "Om annonser", via länken http://www.aboutads.info/choices, varvid denna inställning raderas om du radera dina cookies;

-genom att permanent inaktivera den i din Firefox, Internet Explorer eller Google Chrome webbläsare via länken http://www.google.com/settings/ads/plugin. Observera att du i det här fallet kanske inte kan använda alla funktionerna i detta erbjudande.

För mer information om Googles GMP-annonseringsprodukter, besök https://support.google.com/displayvideo/answer/9015629 och https://support.google.com/displayvideo/answer/2839090?hl=de&ref\_topic=3528231 och Googles integritetspolicy i allmänhet:

https://www.google. sv/intl/en/policies/privacy.

Alternativt kan du besöka Network Advertising Initiative (NAI) webbplats på http://www.networkadvertising.org.

4.8 Hotjar

Denna webbplats använder Hotjar ("Hotjar") analysmjukvara från Hotjar Ltd; 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, vilket gör det möjligt för oss att mäta och analysera användarbeteende (klick, musrörelser, rullning, etc.) på vår webbplats. Informationen genereras som en "spårningskod" och cookie när du besöker vår webbplats och överförs till Hotjars servrar på Irland.

Den rättsliga grunden för användningen av Hotjar är ett berättigat intresse och ditt samtycke.

Spårningskoden samlar in följande information:

-Enhetsberoende data (IP-adressen för din enhet, skärmstorleken på din enhet, enhetstyp och webbläsarinformation, geografisk plats (endast land) och det föredragna språket som du visar vår webbplats på)

-Loggdata (referensdomän, besökta webbplatser, datum och tid för åtkomst till webbplatsen)

Hotjar använder denna information för att analysera din användning av vår webbplats, för att generera rapporter om användning och andra tjänster relaterade till webbplatsanvändning och internetanalys. Hotjar använder tjänster som tillhandahålls av tredje part som Google Analytics och Optimizely för att tillhandahålla sina egna tjänster. Dessa tredje parter kan lagra information som din webbläsare skickar när du besöker webbplatsen, såsom cookies eller IP-förfrågningar. För mer information om hur Google Analytics och Optimizely använder och lagrar data, se deras sekretesspolicyer.

De kakor som Hotjar använder har olika "liv". Vissa varar upp till 365 dagar och andra är endast giltiga under hela besöket.

Du kan förhindra Hotjar från att samla in data genom att klicka på denna länk: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out )

4.9 Criteo Re-Targeting

Vår webbplats använder tjänsterna från Criteo ltd.; 32 rue Blanche, 75009 Paris, Frankrike för att förse dig med personlig reklam. Därför behandlar Criteo följande personuppgifter:

När du besöker webbplatsen eller mobilapplikationen samlar vi in ​​följande information:

-Identifierare - Aktivitet på webbplatsen (via cookie)

-Teknisk information om enheten du använder och Internetprogramvaran (IP-adress)

Den rättsliga grunden för användningen av Hotjar är ett berättigat intresse (visning av intressebaserad reklam), och ditt samtycke.

Du kan förhindra Criteo från att samla in data genom att klicka på denna länk: https://www.criteo.com/privacy/disable-criteo-services-on-internet-browsers/

För mer information om hur Criteo använder data, besök https://www.criteo.com/privacy/

4.10 Chat Verktyg

För att stödja dig som kund har vi implementerat en chattfunktion som tillhandahålls av "Communicate" en produkt från Applozic Inc. på Stanford Financial Square, 2600 El Camino Real, Suite 415, Palo Alto, CA 94306 USA. Följande personuppgifter kommer att behandlas när du använder chatterbjudandet:

-kontaktinformation, vars omfattning bestäms och kontrolleras av kunden efter eget gottfinnande, och

-andra personliga data såsom navigeringsdata (inklusive webbplatsanvändningsinformation), e-postdata, systemanvändningsdata, applikationsintegreringsdata och annan elektronisk data som överförs, lagras, skickas eller tas emot av slutanvändare via prenumerationstjänsten.

Den rättsliga grunden för användningen av chattverktyget är legitimt intresse av effektiv kommunikation, och ditt samtycke, eller för att du uttryckligen begär denna tjänst.

För att garantera en adekvat dataskyddsnivå har standardavtal eller standardklausuler för dataskydd kommit överens med leverantören.

Applozic dataskyddsinformation finns på https://www.kommunicate.io/privacy-policy.4.11 Use of the SalesViewer® technology:

På denna webbplats används SalesViewer®-tekniken från SalesViewer® GmbH för att samla in och lagra data för marknadsföring, marknadsundersökningar och optimeringsändamål på grundval av webbplatsoperatörens legitima intressen och ditt samtycke.

En javascript-baserad kod används för detta ändamål, som tjänar till att samla in företagsrelaterad data och motsvarande användning. Data som samlas in med denna teknik krypteras med en icke-omräkningsbar envägsfunktion (s k hashing). Uppgifterna pseudonymiseras omedelbart och används inte för att personligen identifiera besökaren på denna webbplats.

De uppgifter som lagras inom ramen för Salesviewer kommer att raderas så snart de inte längre behövs för det avsedda ändamålet och inga lagliga lagringsförpliktelser står i vägen för radering.

Du kan invända mot insamling och lagring av data när som helst med verkan för framtiden genom att klicka på denna länk https://www.salesviewer.com/opt-out för att förhindra insamling av SalesViewer® på denna webbplats i framtiden. En opt-out-cookie för denna webbplats kommer att placeras på din enhet. Om du tar bort dina cookies i den här webbläsaren måste du klicka på denna länk igen.

5. Cookies

Vi vill gärna lära känna dig bättre så att vi kan erbjuda dig en mer personlig service och det blir lättare för oss att uppfylla dina önskemål gällande användningen av dina personuppgifter. Av denna anledning använder webbplatsens cookies (inklusive vissa tredjepartscookies).

Detaljer om de cookies vi använder, hur de fungerar och hur du förhindrar att cookies ställs finns i vår cookiepolicy [länk].

6. Newsletter-Tracking

Vi använder också remarketingåtgärder som anonym spårning av nyhetsbrev. Detta gör det möjligt för oss att samla in mottagarens reaktion (t.ex. öppna utskicket, klicka på text- eller symbolbaserade länkar, ladda ner bilder med ett e-postprogram) och spara dessa uppgifter i anonymiserad form för statistiska ändamål. Det är inte möjligt att individualisera en viss användare med lagrad data.

Så snart en användare uttryckligen har deklarerat sitt samtycke, samlas mottagarens reaktioner in och lagras i en personlig form. På så sätt kan vi eller våra entreprenörer anpassa innehållet i nyhetsbrevet till våra kunder.

7. Säkerhet och sekretess

Våra anställda och våra uppdragsgivna tjänsteleverantörer är skyldiga att upprätthålla sekretess och att följa bestämmelserna i tillämpliga dataskyddslagar.

Vi vidtar alla nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en lämplig skyddsstandard och för att skydda dina data som hanteras av oss, särskilt mot riskerna för oavsiktlig eller olaglig förstörelse, manipulation, förlust, modifiering eller obehörigt avslöjande eller åtkomst. Våra säkerhetsåtgärder förbättras kontinuerligt i takt med den tekniska utvecklingen.

8. Hur länge bevarar vi dina uppgifter?

Under respektive avsnitt finns specifik information för hur länge uppgift sparas.

Generellt ska nämnas att vissa personuppgifter kommer, i syfte att uppfylla relevant bokföringslagstiftning, att sparas i sju år, räknat från utgången av det kalenderår då räkenskapsåret, till vilken informationen hörde, avslutades.

Kontaktuppgifter till företagsrepresentanter lagras under den tid Linde bedömer att uppgifterna är nödvändiga för att upprätthålla relationen med företaget/organisationen. Radering ska ske när Linde får kännedom om att uppgifterna inte längre är adekvata eller relevanta för ändamålet, eller på begäran av den registrerade om det finns fog för begäran.

För närmare information om hur länge Linde lagrar specifika personuppgifter var vänlig kontakta Bolaget. Kontaktuppgifter framgår under avsnittet 2. "Kontakt" nedan.

9. Dina rättigheter

Linde ansvarar i egenskap av personuppgiftsansvarig för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Linde kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du har rätt att av Linde begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter (exempelvis om sådan radering krävs enligt tillämplig lagstiftning), begära begränsning av fortsatt behandling av dina personuppgifter samt en rätt att invända mot behandlingen under de förutsättningar som tillämplig personuppgiftslagstiftning medger (exempelvis om du ifrågasätter om personuppgifterna är korrekta eller om behandlingen är laglig). Linde kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 6 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter som sker enligt denna punkt 8.

Du har rätt till dataportabilitet, det vill säga en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du inte vill att Linde behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du rätt att när som helst skriftligen anmäla detta till Linde. När Linde har mottagit din anmälan kommer Linde att upphöra med att behandla personuppgifterna för detta marknadsföringsändamål.

Du har rätt att, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från Linde om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt 8.

Vi ser gärna att du hör av dig till oss om du har några klagomål beträffande vår behandling av dina personuppgifter, så att vi kan korrigera vår behandling om det är nödvändigt. Du har även rätt att inge eventuella klagomål angående Lindes behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

10. Ändringar

Linde har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Vid ändringar av denna Integritetspolicy kommer Linde att publicera den justerade Integritetspolicyn på hemsidan för webshopen med information om när ändringarna träder ikraft samt i övrigt på lämpligt sätt informera kunder och samarbetspartners.