Podmínky a pravidla

Všeobecné obchodní podmínky pro e-shop společnosti Linde Material Handling Česká republika s.r.o.

Vzájemná práva a povinnosti Kupujícího a Linde, zejména práva a povinnosti vzniklé z Kupní smlouvy, se řídí těmito obchodními podmínkami (dále jen „Obchodní podmínky“).

I. Preambule

 1. Tyto Obchodní podmínky se vztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či fyzickou osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

 2. V těchto Obchodních podmínkách:

  1. „Linde“ znamená společnost Linde Material Handling Česká republika s.r.o. se sídlem Praha 10, Polygrafická 622/2, PSČ 108 00, IČO: 006 76 977, společnost zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 458;
  2. „Kupující“ znamená jakoukoliv právnickou osobu či fyzickou podnikající osobu, která není spotřebitelem ve smyslu § 419 Občanského zákoníku a užívá E-shop s úmyslem uzavřít s Linde Kupní smlouvu;
  3. „E-shop“ znamená počítačový program – internetovou aplikaci, která je dostupná v síti Internet prostřednictvím internetové adresy www.linde-mh.shop/cs-cz/ , jejíž hlavní funkcionalitou je zobrazení, výběr a objednání zboží Kupujícím;
  4. „Kupní smlouva“ znamená kupní smlouvu ve smyslu ust. § 2079 a násl. Občanského zákoníku uzavřenou mezi Linde jako prodávajícím a Kupujícím jako kupujícím prostřednictvím E-shopu;
  5. „Nákupní košík“ znamená část E-shopu, která je automaticky generovaná aktivací příslušných funkcí Kupujícím v rámci jeho jednání v uživatelském prostředí E-shopu, zejména přidáním nebo odebráním Zboží a/nebo změnou množství vybraného Zboží;
  6. „Občanský zákoník“ znamená zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
  7. „Přístupové údaje“ znamenají unikátní přihlašovací jméno a k němu přiřazené heslo vložené Kupujícím do databáze E-shopu při Registraci;
  8. „Registrace“ znamená elektronickou registraci Kupujícího do databáze E-shopu, a to vyplněním alespoň povinných registračních údajů v uživatelském rozhraní E-shopu a Přístupových údajů a jejich následným uložením do databáze E-shopu;
  9. „Uživatelský účet“ znamená část E-shopu, která je každému jednomu Kupujícímu zřízena Registrací (tj. je pro každého Kupujícího unikátní) a zpřístupněna po zadání Přístupových údajů;
  10. „Zboží“ znamená věc nabízenou Linde k prodeji Kupujícímu prostřednictvím E-shopu.

II. Proces uzavření Smlouvy

 1. Linde prostřednictvím E-shopu nabízí Kupujícím koupi Zboží, a to uvedením označení Zboží, podrobných informací o vlastnostech Zboží, ceny Zboží včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.

 2. Pro objednání Zboží Kupující vloží objednávané Zboží do Nákupního košíku E-shopu kliknutím na tlačítko „Vložit do košíku“ na grafickou ikonu košíku či na tlačítko s obdobným významem. Následně vyplní objednávkový formulář, který obsahuje zejména informace o:

  1. objednávaném Zboží;
  2. způsobu dodání / doručení objednávaného zboží, přitom bude informován o nákladech spojených s takovým dodáním / doručením,
  3. místu dodání,
  4. termínu dodání a
  5. identifikaci odpovědné osoby pro převzetí předmětu plnění a případné další specifické požadavky na předmět plnění.

dále též jen „Objednávka“.

 1. Před odesláním Objednávky je Kupující oprávněn Objednávku zkontrolovat a měnit její obsah a údaje, které do ní vyplnil.

 2. Kupující se zavazuje do příslušných textových polí v Uživatelském účtu či v Objednávce vyplnit pravdivé a úplné údaje, zejména pravdivě svou e-mailovou adresu, telefonní číslo, název (firmu), sídlo, IČO a v případě, že je Kupující zapsán ve veřejném rejstříku, též informaci o jeho zápisu v rejstříku včetně identifikačního údaje a případně též dodací adresu. Kupující bere na vědomí, že Linde bude jím zadané údaje důvodně považovat za správné a úplné a není povinna zadané údaje kontrolovat.

 3. Objednávku Kupující odešle Linde kliknutím na tlačítko s označením „Dokončit objednávku" nebo „Odeslat objednávku" nebo na tlačítko s obdobným významem.

 4. Linde neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí e-mailem na adresu Kupujícího uvedenou v Uživatelském účtu či v Objednávce.

 5. Linde je oprávněno požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky.

 6. Kupní smlouva mezi Linde a Kupujícím je uzavřena doručením přijetí Objednávky (návrhu na uzavření smlouvy), které je Kupujícímu zasláno dle čl. II. odst. 6 těchto Obchodních podmínek. Kupní smlouva nevznikne, pokud Linde přijetí Objednávky Kupujícímu uvedeným způsobem nepotvrdí ani do 3 pracovních dnů od doručení Objednávky Kupujícího, nebo pokud Linde Objednávku Kupujícího odmítne.

 7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady s tím vzniklé v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 8. Veškeré Zboží prezentované v rámci uživatelského prostředí E-shopu je pouze informativní a Linde není povinno uzavřít Smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

 9. Kupující bere na vědomí, že Linde není povinna uzavřít Kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které porušily své povinnosti z jakékoli Kupní smlouvy v minulosti. Linde si dále vyhrazuje právo neuzavřít kupní smlouvu, pokud je Zboží vyprodáno a nebude se již vyrábět nebo pokud je Zboží dlouhodobě nedostupné (v případě, že tato situace nastane, bude Linde informovat Kupujícího s návrhem alternativní varianty).

III. Kupní smlouva

 1. Uzavřením Kupní smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení:

 2. Kupující kupuje od Linde Zboží, které si Kupující zvolil v uživatelském prostředí E-shopu vložením do Nákupního košíku, a to v množství, které si Kupující zvolil a/nebo nastavil u daného Zboží v uživatelském prostředí E-shopu, a Kupující se zavazuje zaplatit Linde za dané Zboží cenu, která je uvedena u takového Zboží v uživatelském prostředí E-shopu.

 3. Jednotlivé dodávky Zboží budou realizovány v termínech určených Kupní smlouvou.

 4. Neobsahuje-li Objednávka jiné místo plnění, je místem plnění příslušné výdejní místo Linde v sídle Linde na adrese Praha 10, Polygrafická 622/2, PSČ 108 00. Náklady spojené s dodáním do jiného místa plnění, než je výdejní místo Linde, budou dodatečně účtovány Kupujícímu.

 5. Linde má právo až do momentu odeslání Zboží Kupujícímu od Kupní smlouvy odstoupit, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Za odstoupení od Kupní smlouvy se považuje i právní jednání Linde spočívající v oznámení Kupujícímu, že jím objednané Zboží nemůže dodat.

 6. Způsob zabalení Zboží určuje výhradně Linde; ustanovení § 2097 občanského zákoníku se tímto vylučuje.

 7. Kupující je povinen zaplatit Linde náklady spojené s balením a doručením daného zboží Kupujícímu, a to ve výši uvedené u dané Objednávky v uživatelském prostředí E-shopu.

IV. Platební podmínky

 1. Kupující se zavazuje zaplatit Linde kupní cenu za objednané Zboží na základě zálohové faktury vystavené Linde v souladu s Kupní smlouvou nebo bankovní kartou prostřednictvím platební brány.

 2. Zboží bude expedováno po zaplacení kupní ceny.

 3. Kupní cena se považuje za zaplacenou v okamžiku, kdy byla příslušná částka připsána na účet Linde.

 4. V případě platby za objednané Zboží na základě zálohové faktury je Kupující je povinen zaplatit Linde kupní cenu za objednané zboží do 14 dnů ode dne vystavení příslušné faktury. Kupující zaplatí kupní cenu převodem na bankovní účet Linde, který je uveden na faktuře.

 5. V případě prodlení Kupujícího s plněním platebních povinností je Linde oprávněna od příslušné Kupní smlouvy, popř. i od veškerých dalších Kupních smluv, které dosud nebyly ze strany Kupujícího uhrazeny, odstoupit.

 6. Po zaplacení kupní ceny vystaví Linde fakturu, tato faktura bude mít všechny náležitosti daňového dokladu dle ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

 7. Linde má právo poskytnout Kupujícímu slevu z ceny Zboží. Slevy z ceny Zboží nelze vzájemně kombinovat, pokud není uvedeno výslovně jinak.

 8. Součástí kupní ceny za Zboží nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí Kupující vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se zaplacením kupní ceny za Zboží; takové náklady jsou výhradně náklady Kupujícího.

V. Nebezpečí škody na Zboží, výhrada vlastnictví

 1. Nebezpečí škody na Zboží přechází z Linde na Kupujícího převzetím Zboží.

 2. Smluvní strany sjednávají výhradu vlastnictví, ve smyslu § 2132 Občanského zákoníku. Kupující nabývá vlastnické právo ke Zboží až úplným zaplacením ceny Zboží včetně DPH, kurzových rozdílů a smluvní pokuty v případě, že je Kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny nebo jiných finančních závazků vyplývajících z Kupní smlouvy a těchto Obchodních podmínek, které tvoří nedílnou součást Kupní smlouvy, která byla mezi Linde a Kupujícím uzavřena. Pokud je prodlení Kupujícího v plnění shora uvedených finančních závazků delší než jeden měsíc po termínu splatnosti, má Linde právo písemně vyzvat Kupujícího, aby až do úplného zaplacení kupní ceny Zboží či smluvní pokuty, Zboží nijak nepoužíval.

VI. Kontrola a převzetí Zboží

 1. Kupující musí Zboží při jeho převzetí řádně prohlédnout a veškeré kvantitativní a zjevné vady Zboží zaznamenat v dodacím listu, předávacím protokolu nebo jiném dokumentu předloženém přepravcem či Linde. Pokud to opomine, je dodávka Zboží považována za schválenou a případné vady Zboží nelze uplatnit v záruční době. Ostatní vady Zboží je Kupující povinen reklamovat ihned po jejich zjištění v písemné formě a tuto reklamaci zaslat na adresu Linde, a to poštou, faxem nebo mailem.

 2. Pokud je dodávka Zboží prováděna včetně montáže, bude po dodání Zboží předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu za přítomnosti Kupujícího a Linde a výsledek bude uveden ve výkazu práce. Podepsaný výkaz práce slouží jako předávací protokol.

 3. Dodávka Zboží na základě Kupní smlouvy je splněna průkazným převzetím dodacího listu prvním přepravcem, pokud přepravu zajišťuje Kupující.

 4. Požaduje-li Kupující provedení rozsáhlejších zkoušek nebo měření technických parametrů, musí být písemně dohodnuty s Linde za úplatu. Nemohou-li být tato měření provedena ve stanoveném termínu z důvodů, že se jich Kupující neúčastnil, platí výsledky, zjištěné při těchto zkouškách.

 5. Prokáže-li se při přejímce, že dodávka Zboží neodpovídá Kupní smlouvě, musí Kupující poskytnout Linde neprodleně příležitost, aby nedostatky odstranil.

 6. Vady zjištěné při převzetí dodávky Zboží, které nebrání užívání Zboží, se považují za nepodstatné porušení smlouvy.

VII. Odstoupení od Kupní smlouvy

 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 2001 Občanského zákoníku lze od Kupní smlouvy odstoupit jen z důvodů dle ustanovení § 2002 Občanského zákoníku, tj. z důvodu porušení smluvních ujednání druhou smluvní stranou podstatným způsobem, o němž strana porušující smlouvu již při uzavírání Kupní smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

 2. Odstoupením od Kupní smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Přijatá plnění musí být vrácena bezodkladně po odstoupení od Kupní smlouvy.

VIII. Záruka za jakost Zboží

 1. Je-li v rámci uživatelského prostředí E-shopu u daného Zboží uvedeno, že je použité, kupuje Kupující Zboží v použitém stavu, včetně uvedených vad takového Zboží. Záruka uvedená v tomto čl. VIII. Obchodních podmínek se na takovéto Zboží neuplatní.

 2. Linde poskytuje Kupujícímu záruku za jakost Zboží dle platných Všeobecných servisních podmínek uvedených na stránkách www.linde-mh.cz/O společnosti/Ke-stažení. Záruční doba začíná běžet dnem datem převzetí Zboží Kupujícím.

 3. Linde neodpovídá za vady Zboží a škody způsobené:

  1. nerespektováním pokynů pro instalaci a použití, jak jsou uvedeny v návodu k instalaci anebo v návodu k použití Zboží;
  2. instalací Zboží nebo jeho jakýchkoliv částí či opravou, nebyla-li provedena osobou pověřenou nebo jinak určenou Linde;
  3. modifikací již instalovaného Zboží, jeho rozšířením jakýmkoliv způsobem třetí osobou (tyto zásahy je oprávněna provést pouze osoba pověřená či jinak určená Linde);
  4. nesprávným zacházením se Zbožím, jeho přetěžováním, nesprávným skladováním nebo udržováním;
  5. získáním jednotlivých náhradních dílů Zboží, které nebyly poskytnuty Linde (či osobou pověřenou či jinak určenou Linde) nebo modifikováním, transformováním nebo opravením Zboží bez autorizace Linde;
  6. vznikem okolnosti vylučující odpovědnost, zejména přírodní katastrofy nebo jakékoliv jiné události nebo okolnosti, které jsou mimo vliv Linde a za které Linde nemůže být činěno odpovědným;
  7. užíváním v rozporu s účelem, ke kterému je Zboží určeno, mechanickým poškozením nebo působením nevhodných chemických látek na Zboží.
 4. Ze záruky za jakost Zboží jsou dále vyjmuty škody a vady Zboží, způsobené přirozeným opotřebením, nedostatečnou údržbou, nedodržováním provozních předpisů, nadměrným zatížením, nevhodnými provozními prostředky, chemickými nebo elektrolytickými vlivy.

 5. Záruka za jakost Zboží zaniká, jestliže Kupující nebo třetí osoba prováděli na dodávce Zboží opravy nebo změny bez předchozího písemného souhlasu Linde. Dále pokud Kupující neprodleně neprovedl potřebná opatření, aby nedošlo ke zvětšení rozsahu škody a Linde tak mohla závady odstranit bez potřebných zvýšení nákladů.

 6. Na vyřizování práv z vadného plnění a ze záruky se vztahují Všeobecné servisní podmínky, které jsou přístupné na stránkách www.linde-mh.cz/O společnosti/Ke-stažení.

 7. Kupující není oprávněn z důvodu reklamace odmítnout platby za dodané Zboží, případné cenové či jiné rozdíly uznané reklamace se řeší zvlášť opravným daňovým dokladem. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 1924 Občanského zákoníku.

IX. Odpovědnost za újmu

 1. Linde odpovídá za újmu způsobenou Kupujícímu porušením svých povinností v rozsahu dále uvedeném, pokud Linde neprokáže, že porušení bylo způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost.

 2. Odpovědnost za újmu včetně ušlého zisku způsobeného Kupujícímu ze strany Linde porušením jeho povinností je omezeno do výše kupní ceny Zboží uhrazené Kupujícím za dodávku příslušného Zboží Linde, kterým byla porušena povinnost a na základě níž vznikla újma.

 3. Ustanovení čl. X. odst. 2. těchto Obchodních podmínek se neuplatní v případě újmy způsobené člověku na jeho přirozených právech, anebo způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

X. Doložka následné nemožnosti plnění, podstatné změny okolností a vyšší moci

 1. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že Kupní smlouvu uzavírají v době zvýšených rizik epidemií vysoce infekčních onemocnění, jako je např. COVID-19 (dále jen „epidemie“) a předpokládají, že během trvání Kupní smlouvy jsou či mohou být přijata opatření orgánů veřejné moci za účelem omezení šíření takových epidemií.

 2. Smluvní strany též prohlašují, že v důsledku epidemie může dojít k prodlení Linde s plněním z jeho strany dle Kupní smlouvy, a sjednávají, že epidemii lze pro účely této smlouvy považovat za nepřekonatelnou překážku vzniklou nezávisle na vůli Linde, tzv. zásah vyšší moci. V takovém případě, za podmínek stanovených níže v tomto článku, je Linde zproštěno své povinnosti k náhradě vzniklé újmy.

 3. Smluvní strany prohlašují, že v případě, že dojde k prodlení Linde s plněním z jeho strany dle Kupní smlouvy v důsledku epidemie, zejména z důvodu přijatých opatření orgánů veřejné moci či v důsledku omezení činnosti Linde nebo jeho subdodavatelů (dále společně jen „omezení“), platí následující:

  1. Pokud se Linde bude chtít dovolat omezení v souvislosti s jeho plněním dle Kupní smlouvy, je povinno Kupujícího neprodleně informovat o tomto omezení, a to nejpozději do 5ti kalendářních dnů od jeho vzniku. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se omezení;
  2. Pokud dojde k omezení tak, že Linde bude mít na základě omezení obtíže s plněním dle Kupní smlouvy nebo bude schopna plnit pouze částečně či nikoliv řádně, zavazuje se Kupující k souhlasu s prodloužením termínu pro plnění dle Kupní smlouvy, a to nejdéle o délku časového úseku původně poskytnutého k plnění dle Kupní smlouvy, počítaného od data ukončení omezení. To platí pouze v případě, že se nejedná o zjevné zneužití práva ze strany Linde.
 4. Smluvní strany sjednávají, že v případě, že by omezení trvalo po dobu delší než 30 dnů považují jej za následnou nemožnost plnění a závazek Linde považují za nesplnitelný pro nemožnost plnění.

XI. Předpisy v místě určení

 1. Kupující je povinen upozornit Linde na zákonné, úřední a další předpisy, které se vztahují k provedení nabídky, montáže, provozu a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a ekologických předpisů v místě plnění Kupní smlouvy, pokud je to relevantní, viz bod III.4.

 2. Kupující je povinen upozornit Linde před započetím plnění Kupní smlouvy na možná nebezpečí vyplývající z místního vedení sítí (energetické, LAN apod.), popřípadě na jiné okolnosti mající vliv na riziko poškození majetku Kupujícího, nebo třetích osob.

XII. Montáž Zboží

 1. V případě, že je Zboží dodáváno včetně montáže, platí Všeobecné servisní podmínky Linde, které jsou dostupné v síti Internet prostřednictvím internetové adresy www.linde-mh.cz/O společnosti/Ke-stažení a tvoří nedílnou součást Kupní smlouvy.

XIII. Postoupení

 1. Linde je oprávněna postoupit Kupní smlouvu bez souhlasu Kupujícího a může splnit veškeré své závazky a vykonat veškerá svá práva prostřednictvím své mateřské společnosti nebo svých spřízněných společností.

 2. Kupní smlouva zavazuje osobně Kupujícího, který nesmí bez předchozího písemného souhlasu Linde postoupit, převést ani přenést žádná svá práva ani povinnosti podle Kupní smlouvy a na třetí osobu nebo na subdodavatele.

XIV. Uživatelský účet

 1. Kupující má právo zřídit si Registrací Uživatelský účet.

 2. Kupující má povinnost zadat před vstupem do Uživatelského účtu Přístupové údaje.

 3. Identifikační údaje Kupujícího zadané při Registraci se považují za údaje zadané při objednávce každého Zboží, které Kupující učiní po přihlášení se do svého Uživatelského účtu.

 4. Kupující nesmí poskytovat třetím osobám Přístupové údaje ani jakýkoli jiný přístup do Uživatelského účtu. Kupující je povinen učinit všechna přiměřená opatření k jejich utajení. Kupující v plném rozsahu odpovídá za neoprávněné užití těchto přístupových údajů nebo Uživatelského účtu a za škodu takto způsobenou Linde nebo třetím osobám. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití těchto hesel je Kupující povinen sdělit tuto skutečnost neprodleně Linde. Linde v přiměřené lhůtě poskytne Kupujícímu nové Přístupové údaje.

 5. V případě Registrace Kupujícího jsou naplněny podmínky ust. § 1752 odst. 1 Občanského zákoníku a Linde je oprávněna jednostranně měnit tyto Obchodní podmínky. Linde změnu oznámí Kupujícímu prostřednictví E-shopu a/nebo e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu Kupujícího zadanou do databáze E-shopu. Kupující má právo změny Obchodních podmínek odmítnout ve lhůtě 14 dní od prvního přihlášení se do Uživatelského účtu po oznámení změny Obchodních podmínek (je-li doručování prostřednictvím E-shopu) nebo od doručení dané e-mailové zprávy do e-mailové schránky Kupujícího (je-li doručováno e-mailovou zprávou) a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době 14 dní, o které smluvní strany shodně konstatují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného dodavatele.

XV. Ochrana osobních údajů

 1. Linde je ze zákona povinna chránit a zabezpečit osobní údaje poskytnuté Kupujícím či zástupci Kupujícího. Linde proto využívá různých efektivních zabezpečovacích technologií k tomu, aby byly osobní údaje ochráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo užitím.

 2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Prohlášení o ochraně údajů dostupném zde.

XVI. Mlčenlivost

 1. Důvěrné informace jedné smluvní strany představují obchodní, finanční a technické informace sdělené nebo získané druhou smluvní stranou v rámci objednávky před uzavřením Kupní smlouvy nebo v rámci plnění Kupní smlouvy bez ohledu na to, zda jsou sděleny ústně, písemně, elektronicky nebo jakýmkoliv jiným prostředkem (dále jen „Důvěrné informace“).

 2. Důvěrné informace nezahrnují:

  1. informace, které jsou veřejně známé bez zavinění přijímající smluvní strany;
  2. informace již známé nebo vytvořené nezávisle přijímající smluvní stranou, aniž by k tomu byly použity důvěrné informace; a
  3. informace získané od třetí osoby, kdy tato třetí osoba sama neporušila závazek mlčenlivosti vůči smluvní straně, která informace poskytuje.
 3. Každá smluvní strana bude veškeré Důvěrné informace získané od druhé smluvní strany uchovávat v přísné důvěrnosti a nesmí je poskytnout žádné třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, ani je nesmí využít pro svou potřebu.

 4. Smluvní strany se zavazují, že jejich zaměstnanci a subdodavatelé budou dodržovat povinnost mlčenlivosti o Důvěrných informacích.

 5. Povinnost zachovávat mlčenlivost zůstává v platnosti i po dobu pěti (5) let ode dne uzavření poslední Kupní smlouvy, která se řídí těmito Obchodními podmínkami.

XVII. Užívání E-shopu

 1. Linde tímto uděluje Kupujícímu nevýhradní licenci k užívání E-shopu způsobem předvídaným těmito Obchodními podmínkami.

 2. Linde má právo změnit E-shop, tedy jeho technické řešení a/nebo uživatelské rozhraní.

 3. Linde má právo omezit nebo přerušit funkčnost E-shopu či přístup k němu na dobu nezbytně nutnou z důvodů údržby nebo opravy E-shopu nebo jiného důvodu na straně Linde nebo třetí osoby.

 4. Kupující je povinen dodržovat při užívání E-shopu platné a účinné právní předpisy České republiky a Evropského společenství. Veškeré škody, které by takto Linde nebo třetím osobám vznikly, je Kupující povinen nahradit v plném rozsahu.

 5. V případě porušení těchto Obchodních podmínek nebo Kupní smlouvy nebo platných a účinných právních předpisů Kupujícím má Linde právo zrušit Uživatelský účet.

XVIII. Prohlášení Linde

 1. Linde prohlašuje, že záznamy údajů v E-shopu, jakožto elektronickém systému, jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.

 2. Vlivem technické chyby v E-shopu může dojít k zobrazení kupní ceny u Zboží, jejíž výše hrubě neodpovídá obvyklé ceně za takové Zboží na trhu; v takovém případě Linde nemá povinnost dodat dané Zboží za zobrazenou kupní cenu, kontaktuje Kupujícího a sdělí mu skutečnou kupní cenu daného Zboží a Kupující má právo se rozhodnout, zda Zboží za skutečnou kupní cenu přijme, a pokud se tak nestane, ruší se Kupní smlouva od počátku.

 3. Kupující bere na vědomí, že fotografie u Zboží v E-shopu mohou být ilustrativní nebo mohou působit zkreslujícím dojmem v důsledku jejích převedení do zobrazení v technickém prostředku Kupujícího, proto je Kupující povinen se vždy seznámit s celým popisem daného Zboží a v případě nejasností kontaktovat Linde.

 4. Kontaktní údaje Linde pro komunikaci s Kupujícím jsou uvedeny v uživatelském rozhraní E-shopu v sekci https://www.linde-mh.shop/cs-cz/faq .

XIX. Zpětný odběr elektrospotřebičů

 1. S ohledem na povinnost stanovenou Linde ustanovením § 12 zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, tímto Linde informuje Kupujícího, že umožňuje Kupujícímu bezplatně odevzdat výrobek s ukončenou životností k jeho následnému zpracování a využití nebo odstranění u Linde, a to na adresách poboček Linde.

XX. Elektronická evidence tržeb

 1. Podle zákona o evidenci tržeb je Linde povinna vystavit Kupujícímu účtenku a zároveň je povinna zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 2. Fakturu obsahující povinné údaje a účtenku podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, obdrží Kupující formou odkazu ke stažení těchto dokumentů či jako přílohu e-mailu. Kupující s tímto souhlasí.

 3. Více informací je k dispozici na těchto internetových stránkách: http://www.etrzby.cz/cs/zakladni-informace-pro-zakazniky.

 4. Povinnost vystavit Kupujícímu účtenku a zaevidovat přijatou tržbu u správce daně dle čl. XX Obchodních podmínek byla zákonem č. 449/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, ve znění pozdějších předpisů, odložena až do 31. 12. 2022.

XXI. Rozhodné právo

 1. Tyto Obchodní podmínky, jakož i Kupní smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.

XXII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky jsou součástí Kupní smlouvy a/nebo Objednávky a nabývají vůči smluvním stranám účinnosti dnem uzavření Kupní smlouvy a/nebo potvrzením Objednávky.

 2. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají Kupní smlouvu při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 Občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani § 1796 Občanského zákoníku (lichva).

 3. Smluvní strany vylučují aplikaci následujících ustanovení na tuto smlouvu: § 557 Občanského zákoníku (pravidlo contra proferentem), § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku (doložky v adhezních smlouvách).

 4. Neplatnost jednotlivého ustanovení těchto Obchodních podmínek, nezpůsobuje jejich neplatnost jako celku. Místo neplatného ustanovení bude písemně dohodnuto nové ustanovení odpovídající smyslu a účelu uzavřeného smluvního vztahu.

XXIII. Účinnost

Tyto Obchodní podmínky vstupují v účinnost dne 1. 6. 2021.